Dukelská kasárna hledají investory

Dukelská kasárna hledají investory

Opavští zastupitelé na svém zasedání 12. února vzali na vědomí studii Dukelských kasáren řešící využití spodní a středové části areálu (na obrázku níže zóny A a B) konkrétně od ulice Sokolovské po objekt nové montážní haly firmy Novus Bike. Deklarovali tak svůj úmysl tyto části areálu prodat. Studii, která byla zpracována pro propagaci záměru výstavby a rozvoje potenciálu této významné lokality, pro město vytvořili architekti ze společnosti ATELIER 38.

"Jsem rád, že se po letech stagnace daly věci kolem Dukelek konečně do pohybu. Městu se dlouhou dobu nedařilo sehnat pro areál využití, proto jsme se vydali cestou zpracování vlastní studie včetně vizualizací. Ta pomůže případným developerům udělat si představu, co je zde možné realizovat,“ uvedl primátor města Radim Křupala.

Zastupitelé zároveň schválili zveřejnění Výzvy k podávání návrhů řešení revitalizace části areálu bývalých Dukelských kasáren. „Naše představa je, že obdržíme konkrétní návrhy, které jsou investoři ochotni realizovat. Uvítali bychom jednoho investora, který by byl schopen řešit celou plochu,“ netají se primátor města a dodává, že se ale samozřejmě nebrání ani nabídkám zájemců o koupi jednotlivých zón.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí

Výzva k podávání návrhů řešení revitalizace části areálu bývalých Dukelských kasáren v Opavě                          

Statutární město Opava hodlá uskutečnit revitalizaci části areálu bývalých Dukelských kasáren v Opavě (dále jen „zájmové území“), ideální představa města je vyjádřena ideovou architektonicko-urbanistickou studií „Dukelská kasárna“ (zak. č. A3817035), kterou v roce 2017 zpracovala společnost ATELIER 38 s.r.o, se sídlem Porážková 1424/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 25858343, a která je přílohou této výzvy.  

Revitalizaci hodlá město Opava uskutečnit ve spolupráci se soukromým investorem
či investory, které tímto vyzývá k podání návrhů řešení jako vstupního podkladu pro případná další jednání o konečné podobě revitalizace zájmového území, potažmo o smlouvě upravující práva a povinnosti města Opavy a investora související s onou revitalizací (dále jen „Návrh řešení“).

Město Opava preferuje komplexní řešení zájmového území, připouští však, že Návrh řešení se může vztahovat i jen k jedné ze dvou ucelených částí zájmového území, které jsou dle výše uvedené studie vymezeny jako zóna A a zóna B.

Návrh řešení musí odpovídat platné územně plánovací dokumentaci a měl by vycházet z výše uvedené studie, zejména by měl respektovat procentuální zastavěnost území, podlažnost, umístění nebytových prostor v parteru části domů a řešení veřejných komunikací pro chodce a cyklisty a měl by preferovat v maximální míře umístění parkování pod zem. Při zpracovávání Návrhu řešení je třeba brát v potaz, že město Opava hodlá vybudovat cyklostezku podél ulice Vančurovy, demolovat všechny stávající objekty v zóně B a realizovat vstup do zájmového území v podobě základu páteřní kanalizace. Ve spolupráci s příslušnými energetickými společnostmi se předpokládá vybudování nové plynové regulační stanice a nové trafostanice.                  

Návrh řešení musí obsahovat i plánované rozdělení zájmového území na části, které budou mít charakter veřejného prostranství (§ 34 zákona o obcích) a jako takové zůstanou ve vlastnictví a správě města Opavy, a části území, které mají být zastavěny stavbami k individuálnímu využití, a které tudíž mají být prodány investorovi.

Kupní cena pozemků, které bude investor potřebovat získat do svého vlastnictví za účelem realizace svého záměru, bude dle předpokladu stanovena minimálně ve výši v daném místě a čase obvyklé (§ 39 odst. 2 zákona o obcích). 

Město Opava očekává předložení Návrhu řešení v písemné podobě do 20. dubna 2018 součástí bude i grafická příloha, která bude specifikovat navrhované urbanistické řešení minimálně v rozsahu dopravní obsluhy území, řešení parkování, návrh infrastruktury, prostorové řešení zástavby, vymezení veřejných a neveřejných ploch (budoucí vlastnictví), axonometrie a minimálně tři vizualizace (nadhled od Olomoucké ulice, průhled od ulice Vančurovy a vizualizaci vnitrobloku). 

Osoba, jež na tuto výzvu zareaguje, bere na vědomí a bezvýhradně souhlasí s tím, že veškeré náklady, které jí v souvislosti s reakcí na tuto výzvu, zejména tedy
s vyhotovením Návrhu řešení a případným navazujícím jednáním o uzavření příslušné smlouvy, vzniknou, si nese sama a nemá právo žádat jejich náhradu po městě Opavě, dále že město Opava není povinno vybrat žádný z podaných Návrhů řešení, ani uzavřít příslušnou smlouvu týkající se revitalizace zájmového území a že jí reakcí na tuto výzvu nevznikají vůči městu Opavě jakékoli nároky, a to ani na sdělení stanoviska města Opavy k podanému Návrhu řešení.

Tato výzva není veřejnou nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) dle § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku dle § 1772 a násl. občanského zákoníku.

Nabídka v písemné formě v jednom vyhotovení musí být doručena v uzavřené obálce označené názvem „Dukelská kasárna“ poštou, nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Opavy, Horní náměstí 69, 746 01 v Opavě, a to v termínu do 20. dubna 2018. Na obálku uveďte NEOTVÍRAT VÝZVA „DUKELSKÁ KASÁRNA“.

  Zóny Dukelských kasáren