Hledáme správce operačního systému

Hledáme správce operačního systému

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

746 26 Opava, Horní náměstí 69

Tajemník Magistrátu města Opavy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa správce operačního systému odboru informatiky Magistrátu města Opavy.

Místo výkonu práce: město Opava

Předpoklady pro výkon funkce: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění

Stručná charakteristika vykonávané práce:

 • správa informačních a komunikačních technologií v rozsahu:
  • hardwarové prvky (počítače, tiskárny, multifunkční zařízení, …),
  • operační systémy lokálních počítačů, síťové protokoly, informační systémy magistrátu, obslužné programy
 • metodické usměrňování uživatelů
 • sběr a řešení požadavků
 • uplatňování a dodržování bezpečnostních politik úřadu

Požadavky stanovené Statutárním městem Opava:

 • vysokoškolské vzdělání v oblasti informačních a komunikačních technologií
 • výborná znalost operačních systémů koncových stanic na platformě Microsoft (Windows 7, Windows 10)
 • znalost hardware počítačů
 • znalost síťových protokolů výhodou
 • základní znalost serverových operačních systémů na platformě Microsoft
 • znalost ostatních OS (Linux) výhodou
 • znalost relačních databází výhodou
 • výborná znalost MS Office 2010, 2013
 • trestní, občanská a morální bezúhonnost
 • flexibilita, zodpovědnost, iniciativa a samostatnost při řešení úkolů
 • dobré komunikační schopnosti
 • řidičské oprávnění skupiny B
 • praxe minimálně 2 roky v oboru
 • aktivní znalost AJ výhodou

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:

přesné označení výběrového řízení • jméno, příjmení a titul uchazeče • datum  a místo narození • státní příslušnost uchazeče • místo trvalého pobytu uchazeče • číslo občanského průkazu •  kontaktní telefonní číslo • kontaktní e-mail • datum
a podpis uchazeče.

Požadované doklady:

 • profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech s ohledem na výše uvedené požadavky stanovené Statutárním městem Opava
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - originál nebo ověřená kopie; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom a dodatek k diplomu; příp. vysvědčení o státní zkoušce – u diplomů vydaných do konce roku 2005)

Pokud uchazeč podá přihlášku prostřednictvím datové schránky, bude nutné u výpisu z evidence RT a dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zajistit pravost dokumentu jeho konverzí s ověřením shody obsahu a připojením ověřovací doložky nebo tyto doručit vyhlašovateli v listinné podobě.

Platové zařazení: platová třída 11, stupeň dle prokázané praxe (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění)

Písemnou přihlášku s výše uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně v podatelně Magistrátu města Opavy na adrese: Magistrát města Opavy, personální a mzdové oddělení, Horní náměstí 69, 746 26 Opava.

Na obálku uveďte „Neotvírat, výběrové řízení“.

Termín ukončení příjmu přihlášek: 25. 6. 2018

Předpokládaný nástup: 1. 8. 2018

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Poznámka: pracoviště Magistrátu města Opavy jsou v režimu nekuřáckých pracovišť.

Kategorie: