Informace k volbám

Informace k volbám

V souvislosti s blížícím se termínem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 20. a 21. října 2017 vám přinášíme základní informace.

Volby se uskuteční ve stanovených volebních místnostech, ve kterých mohou voliči hlasovat v pátek 20. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 21. října od 8 do 14 hodin. Hlasovací lístky budou všem voličům doručeny do domácností nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb, tj. do 17. října 2017. Volební okrsek 33 nacházející se na Střední škole zemědělské a VOŠ bude přemístěn naproti do budovy Školního statku a do volebních místností na ZŠ Šrámkova se bude vcházet hlavním vchodem do školní budovy, nikoliv bočním vchodem jako doposud. Ostatní umístění volebních okrsků zůstává stejné. Jejich seznam naleznete na webových stránkách města.

Voličem je státní občan České republiky (dále jen „občan“), který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a nevznikla u něj překážka volebního práva. Volič, který se nebude zdržovat v době voleb ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

O vydání voličského průkazu může občan zažádat osobně u obecního úřadu (v Opavě na ohlašovně magistrátu na Krnovské 71B), v jehož stálém seznamu je zapsán, a to až do uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 18. října 2017 do 16.00 hodin. Dále může podat žádost v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky. Žádost musí být úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13. října 2017. Obecní úřad voličský průkaz předá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 5. října 2017, voliči osobně nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí. Chceme upozornit, že při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Voliče, který bude chtít volit a bude se v době voleb nacházet například v nemocnici, věznici či jiném zařízení, je možno nechat zapsat do zvláštního seznamu voličů. Tento seznam předá správa příslušného zařízení obecnímu úřadu, kde je volič zapsán ve stálém seznamu, a to nejpozději do 13. října 2017 do 14.00 hodin. Voliči, který je v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, a není zapsán ve zvláštním seznamu nebo nemá voličský průkaz, anebo nemá trvalý pobyt v okrsku, kde se nemocnice či zařízení nachází, nemůže ve dny voleb okrsková volební komise umožnit hlasování. V případě krátkodobé hospitalizace nebo v případě, že volič neví, kde se přesně ve dny voleb bude nacházet, se jeví jako nejvhodnější vyřízení voličského průkazu.

Bližší informace týkající se voleb naleznete na webových stránkách města (www.opava-city.cz nebo www.mvcr.cz).

 

Informace k volbám poskytují:

  • Ing. Petr Sordyl, vedoucí odboru vnitřních věcí, mobil: 604 229 347
  • Ing. Martina Věntusová, pověřena řízením kanceláře tajemníka, mobil: 604 229 370
  • Bc. Jana Müllerová, vedoucí organizačního oddělení, mobil: 604 229 341
  • Jana Špinlerová, referentka ohlašovny trvalého pobytu, telefon: 553 756 279
Kategorie: