Informace ministerstva kultury o průběhu dotačního programu Podpora obnovy kulturních památek

Informace ministerstva kultury o průběhu dotačního programu Podpora obnovy kulturních památek

                                                

Aktuální informace ministerstva kultury České republiky o průběhu dotačního programu

„Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ na rok 2018

Určeno:

Potenciální žadatelé o dotaci v rámci programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ na rok 2018 – správní obvod obce s rozšířenou působností Opava.

Statutární město Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava jako obec s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) obdrželo dopis Ministerstva kultury České republiky č. j. MK 72684/2017 OPP ze dne 16. 11. 2017, ve kterém jsou sdělovány aktuální informace o průběhu dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ na rok 2018.

Opatřením ministra kultury České republiky č. j. MK 69967/2017 OPP ze dne 03. 11. 2017 se s účinností od 01. 01. 2018 mění Zásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury České republiky v uvedeném dotačním programu.

Tyto změny lze shrnout do těchto hlavních bodů:

1.  Dotační program bude administrován výhradně v jednom kole, a to s uzávěrkou 28. 02. 2018 (odevzdání žádosti na úřad Magistrát města Opavy), respektive 31. 03. 2018 (odevzdání všech žádostí za ORP na Ministerstvo kultury ČR).

2.  Dochází ke zvýšení finanční spoluúčasti ze strany potenciálních žadatelů, a to z 10 % na 20 %.

3.  Doplňkové kolo nebude vyhlašováno.

4.  Zrušení povinnosti předkládat do závěrečného vyhodnocení akce restaurátorskou zprávu (případné ustanovení závazného stanoviska o vyhotovení a předání restaurátorské zprávy příslušnému odbornému pracoviště NPÚ nebo úřadu ORP není dotčeno).

O výše uvedených změnách byly ve správním obvodu obce s rozšířenou působností informovány všechny obce, města (městys), a to prostřednictvím e-mailu s žádostí o předání uvedených informací potenciálním žadatelům způsobem v místě obvyklým.

Potenciální žadatele o dotaci v uvedeném dotačním programu upozorňujeme, že výpočet finanční alokace pro správní obvod obce s rozšířenou působností Opava na rok 2018 bude znám až v okamžiku, kdy dojde ke schválení zákona o státním rozpočtu České republiky Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky.

Všem žadatelům doporučujeme, aby neváhali a postupně si začali připravovat podklady pro podání žádosti o dotaci v rámci uvedeného programu (minimálně ve stejném rozsahu jako v letošním roce).

Zároveň všechny žadatele upozorňujeme na to, že zatím nejsou na webových stránkách Ministerstva kultury České republiky zveřejněny aktuální podkladové materiály (formuláře žádosti o dotaci a další).

Podle sdělení resortu kultury by se tak mělo stát v polovině měsíce prosince 2017. Jakmile dojde k jejich zveřejnění a náš ORP obdrží ze strany resortu kultury příslušný metodický pokyn, dojde ke zveřejnění příslušné dotační výzvy u uvedeného programu na webových stránkách statutárního města Opavy.

 

V případě nějakých nejasností, či doplňujících dotazů se obracejte na níže uvedenou kontaktní osobu:

Ing. Bc. Martin Dostál

odbor rozvoje města a strategického plánování Magistrátu města Opavy

Tel.:   +420 553 756 402

E-mail: martin.dostal@opava-city.cz

 

Kategorie: