Kancelář tajemníka

Odbor kanceláře tajemníka se stará předeším o podpůrnou činnost všech zaměstnanců města, vede evidenci hmotného majetku, zajišťuje autodopravu, úklid budov magistrátu a opravu majetku. Dále se stará také o organizaci voleb. Pod odbor kanceláře tajemníka spadá také personální oddělení, oddělení veřejných zakázek, které organizačně zajišťuje všechny veřejné zakázky realizované městem, a oddělení havarijního a krizového řízení, který má na starosti ochranu obyvatel v případě jakékoliv nenadálé situace.

Vedoucí odboru: Ing. Martina Věntusová (pověřena řízením)

Kontakty na pracovníky odboru

Asistentka vedoucí odboru

 • evidence válečných hrobů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Opava 

 • administrativa 

Recepce (Krnovská 71C)

 • poskytování všeobecných informací

 • příjem pošty 

Oddělení hospodářské správy

 • logistická podpora činnosti zaměstnanců města 

 • evidence a inventarizace hmotného movitého majetku 

 • zajištění autoprovozu úklid budov magistrátu, údržba a oprava majetku 

 • technické zajištění zasedání zastupitelstva města 

 • technické a organizační zabezpečení voleb 

Oddělení personální

 • pracovně právní agenda 

 • komplexní zajišťování personální a mzdové agendy 

 • vzdělávání zaměstnanců 

 • hospodaření s prostředky sociálního fondu 

Oddělení havarijního a krizového řízení

 • zajišťování obrany a bezpečnosti státu 

 • civilní ochrana (ochrana obyvatel) 

 • krizové řízení (příprava a realizace úkolů a opatření k řešení mimořádných událostí a krizových situací) 

 • hospodářská opatření pro krizové stavy 

 • požární ochrana 

 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Oddělení veřejných zakázek

 • věcné a organizační zajištění veřejných zakázek realizovaných Statutárním městem Opava  

Kategorie: