Komise Rady města Opavy

Rada města může zřizovat komise jako své iniciativní a poradní orgány. Svá stanoviska a náměty předkládají jednotlivé komise radě města, které jsou také odpovědné. V současnosti při radě města funguje 10 komisí.

Majetková komise

Majetková komise je nápomocna při provádění detailní revize nemovitého majetku ve vlastnictví města, spolupodílí se na vypracování koncepce využívání majetku ve vlastnictví města s výhledem přesahujícím jedno volební období, spolupracuje na případné revizi zásad pro prodej nemovitého majetku především s ohledem na zůstatkový bytový fond v centru města a na revizi dalších interních předpisů souvisejících s využíváním majetku města. Dále komise hodnotí výběrová řízení na obsazování uvolněných bytů, žádosti o využití volných nebytových prostor v majetku města. Může také projednávat na požádání odboru majetku města materiály před jejich předložením do rady města a zpracovává stanoviska k případným sporům vyplývajícím ze smluvních vztahů uzavřených k využití nemovitého majetku města.

Odborným garantem komise je Ing. Jiří Lehnert, referent oddělení správy a evidence budov odboru majetku města.

Složení komise:

 • předseda:
  • Ing. Jan Sedláček
 • členové:
  • Ing. Lukáš Kovařík
  • Ing. Aleš Peterka
  • Ing. Petr Vícha
  • Ing. Barbora Štenclová
  • Ing. Michal Jedlička
  • Karel Kopperberg
  • Ing. Vladimír Javorský
  • Jan Štěrba
  • Pavel Stehlík
  • Milan Němec

Komise pro informatiku

Komise pro informatiku se zabývá problematikou v rámci čtyř hlavních oblastí. Těmi jsou (a) zabezpečení dat a jejich přenosu; (b) hierarchie informačního systému SMO a jeho optimalizace jak uvnitř úřadu, tak navenek; (c) implementace systémů a postupů v rámci eGovernment strategie; (d) provozní záležitosti.

Odborným garantem komise je Ing. Zdenka Galgonková, vedoucí odboru informatiky.

Složení komise:

 • předseda:
  • Ing. Daniel Benna
 • členové:
  • Vítězslav Imrýšek
  • Ing. Pavel Kořízek
  • Mgr. Pavel Martínek
  • Pavel Měkýš
  • Mgr. Martin Petrásek
  • Ing. Rostislav Kulišan
  • René Theurer
  • Ing. Jiří Sléžka
  • Marek Biller
  • Ing. Pavel Meletzký

Kulturní komise

Obecně je náplní kulturní komise posuzování žádostí o grant v oblasti kultury, navrhování změn v grantovém systému a v kulturní politice. Dále se komise podílí na řešení otázek činnosti a vytváření koncepcí využití kulturních zařízení patřících městu nebo těch, která jsou městem spravována. Členové kulturní komise také spolupracují s organizátory a propagátory kultury ve městě a připomínkují opravy a dostavby kulturních prostor ve městě. Kromě toho se také komise vyjadřuje ke kulturním a společenským akcím pořádaným pod hlavičkou města a k programu kulturních a společenských akcí pořádaných v prostorách patřící městu.

Odborným garantem komise je Mgr. Petr Rotrekl, dramaturg kulturních akcí města z odboru kanceláře primátora.

Složení komise:

 • předseda:
  • Mgr. Jolana Kaniová
 • členové:
  • MgA. Václav Minařík
  • Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.
  • Mgr. Martin Petrásek
  • Daniel Wariš
  • Miroslav Kořistka
  • Petr Urbánek
  • Bc. Jana Kuchařová
  • Simona Streitová
  • Bc. Gabriela Lacková
  • Karel Klapetek
  • Bc. Richard Matušek

Sportovní komise

Sportovní komise se zabývá zpracováním stanovisek ve věcech rozdělování financí v oblasti sportu, navrhuje začleňování sportovních organizací do přímé podpory města, vykonává dohled a kontrolu nad jejich činností, stará se o grantový systém města, podílí se na koncepci rozvoje sportovních aktivit ve městě. Komise dále podporuje programy pro rozvoj aktivního zdravotního životního stylu (v oblasti tělesné kultury) obyvatel města všech věkových kategorií a stará se o propagaci sportu, například formou informací o opavských sportovních osobnostech nebo formou akcí a soutěží.

Odborným garantem komise je Martin Koky, referent pro sport odboru školství.

Složení komise:

 • předseda:
  • Jiří Sýkora
 • členové:
  • Ing. Marek Hájek
  • Ing. Drahoslava Špičková
  • Bc. Marek Vinárek
  • Ing. Zbyněk Obdržálek
  • Kamil Ručil
  • Mgr. Petr Czudek
  • Ing. Michal Kokošek
  • David Musial
  • Jiří Černohorský
  • Ing. Martin Viltavský
  • Richard Zygula
  • Pavel Beran

Komise pro komunitní plán

Komise pro komunitní plán navrhuje a připomínkuje nové priority do strategických dokumentů města v rámci jejich aktualizace, připomínkuje tvorbu komunitního plánu a vyhodnocuje jeho naplňování, mapuje, monitoruje a navštěvuje poskytovatele sociálních služeb ve městě. Dále navrhuje a připomínkuje řešení komplexní sociální problematiky ve městě a zabývá se koncepcí přidělování dotací v sociální oblasti, doporučuje projekty v rámci Programu iniciace projektů, účastní se odborných setkání s poskytovateli sociálních služeb, sleduje efektivní využívání prostředků určených pro sociální oblast a podporuje informovanost obyvatel Opavy o spektru poskytovaných služeb.

Odborným garantem komise je Bc. Monika Svrčková, referentka pro komunitní plán odboru sociálních věcí.

Složení komise:

 • předseda:
  • PhDr. Igor Hendrych
 • členové:
  • Bc. Lenka Bazalová
  • Karla Klusoňová
  • Bc. Simona Tělupilová
  • Ing. Tomáš Schaffartzik
  • Bc. René Černohorský
  • Bc. Jana Patyková
  • MUDr. Dalibor Hudec
  • Mgr. Bc. Pavla Štenclová

Komise pro výchovu, vzdělávání a prevenci kriminality

Primárním zájmem Komise pro výchovu, vzdělávání a prevenci kriminality je problematika základního a mateřského školství, dále oblast vzdělávání a výchovy včetně prevence kriminality v širším pojetí. Konkrétně se komise zabývá provozem škol s ohledem na jejich financování, optimalizací mateřských a základních škol ve městě, vzdělávacími akcemi na školách, provozem hřišť a zahrad škol a využíváním dopravního hřiště. Komise také spolupracuje na přípravě konkurzních řízení ve školství, sleduje počty dětí na školách, výsledky zápisů a hodnocení škol.

Odborným garantem komise je Ing. Andrea Štenclová, pověřena řízením odboru školství.

Složení komise:

 • předseda:
  • Mgr. Marie Krupová
 • členové:
  • Bc. Libor Kuděla
  • Mgr. Roman Podzemný
  • Tomáš Pchálek
  • Mgr. Lumír Král
  • MUDr. Jiří Hájek
  • Mgr. Lenka Mikulová
  • Bc. Gabriela Lacková
  • Mgr. Simona Horáková
  • Emil Adamczyk
  • Jan Petrovský

Komise pro občanské obřady

Členové komise pro občanské obřady jsou radou města pověřeni ke konání občanských obřadů.

Složení komise:

 • předseda:
  • Ing. Vladimír Javorský
 • členové:
  • Mgr. Simona Horáková
  • Ing. Pavla Brady 
  • Milan Kolář
  • Libor Moravec
  • Mgr. Simona Bierhausová
  • Adam Ludvík Kwiek
  • Bc. Hana Brňáková
  • Pavel Stehlík

Komise pro urbanismus

Odborným garantem komise je Ing. arch. Zdeněk Bendík, pověřen řízením odboru hlavního architekta a územního plánu.

Složení komise:

 • předseda:
  • Ing. arch. Petr Mlýnek
 • členové:
  • Mgr. Martin Petrásek
  • Ing. Roman Václavík
  • Ing. arch. Jan Kovář
  • Ing. arch. Jan Zelinka
  • Marie Loduhová
  • Mgr. Zdeněk Frélich
  • Ing. Romeo Doupal
  • Ing. Kateřina Skřivánková

Dopravní komise

Odborným garantem komise je Ing. Dalibor Novotný, referent oddělení správy dopravy a pozemních komunikací.

Složení komise:

 • předseda:
  • Bc. Richard Matušek
 • členové:
  • Mgr. Dalibor Bárta
  • Jan Lebeda
  • Ing. Karel Pavelek
  • Ing. Libor Pěčonka
  • Pavel Durčák
  • Jan Štěrba
  • Ing. Michal Štěpánek
Kategorie: