Mapy životního prostředí

V rámci mapových portálů města Opavy a Moravskoslezského kraje najdete celou řadu mapových podkladů týkajících se životního prostředí.

Na mapovém portále města najdete konkrétně:

 • Nakládání s odpady (rozmístění sběrných dvorů, kontejnerů na tříděný odpad, elektrospotřebiče, textil, jarní a podzimní úklid a pytlový sběr),
 • Údržbu zeleně a péči o stromy (zelené plochy zařazené do plánu sečení, druhé složení a zdravotní stav stromů, nové výsadby stromů a stromořadí),
 • Ochranu přírody a Územní systém ekologické stability (chráněnná území, významné krajinné prvky, památné stromy, biochory),
 • Hnízdiště rorýse obecného (místa zahnízdění rorýse obecného na území města).

Mapový portál Moravskoslezského kraje pak obsahuje mapy:

 • Využití skrývek
 • Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
 • Záplavová území
 • Zařízení IPPC
 • Ochrana přírody
 • Odpadové hospodářství
 • Prevence závažných havárií
 • Chráněná ložisková území
 • Svahové deformace
 • Rybářské revíry
 • Naučné stezky