Odbor kontroly, auditu a bezpečnosti

Odbor kontroly, interního auditu a bezpečnosti provádí zejména kontrolu hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem a vyřizováním stížností a petic. Pracovníci odboru provádějí také interní audit města a jsou správci katalogu služeb a rizik.

Vedoucí odboru: Ing. Václav Seidler

Kontakty na pracovníky odboru

Činnosti odboru:

 • komplexně zajišťuje koncepci, metodiku a koordinaci vnější kontrolní činnosti MMO
 • zpracovává roční plán finančních kontrol ve veřejné správě u příspěvkových organizací zřízených SMO, městských částí, Městské policie Opava a u příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtu SMO prováděných oddělením kontroly; roční plán předkládá ke schválení Radě SMO
 • v souladu s ročním plánem finančních kontrol ve veřejné správě provádí ve své působnosti a dle svého oprávnění a na základě zákona o finanční kontrole následné finanční kontroly ve veřejné správě a kontrolu přiměřenosti a účinnosti fungování vnitřního kontrolního systému, a zpracovává protokoly z těchto kontrol
 • na základě požadavku primátora provádí mimořádné finanční kontroly ve veřejné správě
 • vyhodnocuje výsledky, zpracovává a předkládá zprávy o zjištěních z provedených kontrol spolu s doporučením k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků
 • vede centrální evidenci protokolů ze všech jím provedených kontrol, jakož i ostatní dokumentace týkající se výkonu kontroly
 • vyhotovuje roční zprávu o výsledcích finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému
 • provádí sumarizaci údajů nutných ke zpracování roční zprávy o výsledcích kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému
 • dle platných právních norem a interních předpisů přijímá, eviduje a vyřizuje stížnosti a ostatní podání obdobného charakteru a petice doručené MMO
 • vede centrální evidenci stížností a podání obdobného charakteru a petic, provádí jejich rozbory, statistiku a vyhodnocení, koordinuje a dohlíží na jejich řádné vyřízení
 • interní audit v rámci MMO na základě schváleného ročního plánu v souladu se Zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě  
 • mimořádné interní audity na základě pověření primátora Statutárního města Opavy 
 • poskytování poradenské a konzultační činnosti v rámci SMO 
 • koordinace činností souvisejících s bezpečnostní politikou úřadu 
 • správa a aktualizace katalogu rizik, nezávislý dohled na systém řízení rizik a vnitřní bezpečnosti úřadu, monitoring kritických rizik 
 • posuzování a hodnocení efektivnosti jednotlivých opatření k minimalizaci rizik  
 • správa a aktualizace katalogu služeb, udržování aktuálního stavu vazeb mezi jednotlivými evidencemi katalogu služeb 
 • zpracování reportů z katalogu služeb a katalogu rizik pro potřeby vedení města 
 • vedení evidence a aktualizace agend a činnostních rolí v registru práv a povinností  
Kategorie: