Odbor právní a organizační

Odbor právní a organizační zajišťuje komplexní právní servis statutárnímu městu Opava, tzn. že město zastupuje v soudních sporech, poskytuje právní poradenství všem odborům města a vedení, dbá na právní čistotu smluvních vztahů města, atd. Kromě toho spadá pod tento odbor také organizační oddělení, které po organizačně-technické stránce zajišťuje zasedání rady a zastupitelstva města, připravuje volby a stará se o úřední desky. Exekuční oddělení, které je také součástí  tohoto odboru, má v kompetenci komplexní zajištění  vymáhání pohledávek, a to jak v přenesené, tak i v samostatné působnosti města.

Právníci odboru právního a organizačního nemohou poskytovat právní služby ani konzultovat konkrétní právní problémy, či poskytovat právní poradenství  občanům města či jiným subjektům. Toto přísluší ze zákona pouze advokátům, případně i členům jiných profesních komor v oboru jejich činnosti.

Vedoucí odboru: Mgr. Antonín Binar

Kontakty na pracovníky odboru

Oddělení právní

 • komplexní zajišťování právní agendy SMO, 

 • poskytování právní pomoci jednotlivým odborům MMO, 

 • zastupování SMO v soudních sporech, 

 • posuzování a kontrola obecně závazných vyhlášek a nařízení SMO, 

 • podávání žalob a návrhů, 

 • zpracovávání právních stanovisek, rozborů a vyjádření, 

 • kontrola smluvních vztahů SMO.

Oddělení organizační 

 • zajišťování a organizování zasedání rady a zastupitelstva SMO po organizačně-technické stránce, 

 • příprava voleb, 

 • příprava voleb přísedících u okresního soudu, 

 • pořizování usnesení ze zasedání rady a zastupitelstva SMO, 

 • obsluha úřední desky města a vedení evidence vyvěšených listin, 

 • evidence a archivace smluvních vztahů SMO, 

 • evidence obecně závazných vyhlášek a nařízení SMO.

Oddělení exekuční 

 • vedení kompletní evidence vymáhaných pohledávek a to jak v přenesené tak v samostatné působnosti 

 • vymáhání pohledávek města: 

  • z nezaplaceného nájmu bytů, nebytových prostor, pozemků, z neoprávněného majetkového prospěchu

  • z nezaplacené kupní ceny z prodeje nemovitostí

  • z nezaplacené půjčky, škody, faktury  

  • z nezaplacených pokut, místních a správních poplatků

  • z nevrácených neoprávněné vyplacených sociálních dávek, soc. příspěvku, soc. půjčky 

  • z nezaplacených nákladů řízení 

 •  zajišťování provozu dílčích pokladen

 •  podávání žalob k soudům 

 •  spolupráce s exekutorskými úřady 

 •  provádění exekuce movitých věcí 

 •  vedení operativní evidence předpisů a plateb, provádění jejich inventarizace   

 

 

 

 

Kategorie: