Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí se zabývá ochranou přírody ve městě a okolí, ochranou vod, zemědělské půdy a ovzduší. Pod odbor životního prostředí spadá také nakládání s odpady. Odbor má celkem 3 oddělení - oddělení přírody a krajiny, oddělení ochrany vod a ochrany zemědělského půdního fondu a oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady.

Vedoucí odboru: Ing. Marie Vavrečková

Kontakty na pracovníky odboru

Oddělení ochrany přírody a krajiny

 • Úsek ochrany přírody
  • Výkon státní správy dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění a dalších navazujících právních předpisů, především se jedná o povolování kácení dřevin, ukládání náhradní výsadby a následné péče.
  • Zajišťování údržby a ochrany veřejné zeleně v rámci samostatné působnosti.
  • Vyjadřování k zásahům do zeleně v důsledku prováděných stavebních činností apod.
 • Úsek lesního hospodářství a myslivost
  • Zajišťování výkonu státní správy dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů v platném znění, zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění reprodukčního materiálu lesa do oběhu v platném znění a zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění a dalších navazujících právních předpisů a dle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství a výkonu práva rybářského v platném znění.
  • Především se jedná o vynětí ze ZPF, změny kultur pozemku a další rozhodnutí. Především odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa, vydávání loveckých lístků apod.
 • Úsek inspekce čistoty města
  • Zajišťování výkonu státní správy dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, a zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči v platném znění a dalších navazujících právních předpisů a dle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči v platném znění a dalších navazujících právních předpisů. Především se jedná o vedení Městského útulku pro psy a v rámci samostatné působnosti zajišťování čistoty města. 
  • Řešení přestupků na úseku ochrany zvířat.

Oddělení ochrany vod a ochrany zemědělského půdního fondu

 • Úsek ochrany vod
  • Zajišťování výkonu státní správy dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) v platném znění a zákona č. 274/2001Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění a dalších souvisejících právních předpisů.
  • Především se jedná o vykonávání vodoprávního dozoru dle zákona o vodách, provádění dozoru nad dodržováním ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích a o výkon státní správy k vodním dílům v rozsahu působnosti speciálního stavebního úřadu.
 • Úsek ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF)
  • Výkon státní správy dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF v platném znění. Především se jedná o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, změny kultur pozemku, rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, souhlasy k návrhům tras.

Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady

 • Úsek ochrany ovzduší
  • Zajišťování výkonu státní správy v rozsahu obecního úřadu dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) v platném znění a jeho dalších navazujících právních předpisů.
  • Zajišťování výkonu státní správy v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle zákona č. 201/2012. Vydávání závazných stanovisek v územním, stavebním řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu (podlimitní). Poskytování informací dle zákona o ochraně ovzduší.
  • Provádění kontroly dodržování zákonných povinností u nevyjmenovaných zdrojů; řešení přestupků a správních deliktů.
 • Úsek nakládání s odpady
  • Zajišťování výkonu státní správy dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a jeho dalších navazujících právních předpisů. Především se jedná o vedení evidence týkající se způsobu nakládání s odpady.
  • Vydávání souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady (shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu) a k upuštění od odděleného shromažďování odpadů.
  • Vyjadřování k činnostem, stavbám a technologiím s dopadem na nakládání s odpady, a to zejména územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady.
  • Vedení evidence týkající se způsobu nakládání s odpady.
  • Kontrolní činnost u právnických osob a fyzických oprávněných k podnikání v rámci ORP. Případně řešení správních deliktů.
  • Kontrola fyzických osob nepodnikajících, zda se zbavují odpadu v souladu se zákonem pouze v rámci SMO. Projednávání přestupků v rámci SMO.
  • Řešení problematiky nakládání s komunálním odpadem v rámci samostatné působnosti např. výměna nebo změna počtu popelových nádob, možnosti separace, řešení problematiky černých skládek apod.)

Životní situace, které řeší tento odbor

Čistota města

Lesy (kontakty na pověřené odborné lesní hospodáře)

Pověření odborní lesní hospodáři (OLH) - osoby, které ve smyslu § 37 odst. 1 lesního zákona zabezpečují vlastníku lesa odbornou úroveň hospodaření v lese podle lesního zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení. V součinnosti s pokyny těchto osob jsou povinni hospodařit vlastníci lesa, kteří nemají zpracován lesní hospodářský plán a nebo si nevybrali vlastního odborného lesního hospodáře. Tito OLH byli k uvedené činnosti pověření rozhodnutími orgánu státní správy lesů tj. Okresního úřadu v Opavě (před rokem 2003) a Magistrátu města Opavy, odboru životního prostředí.

Kontakty na pověřené odborné lesní hospodáře naleznete zde.

Odpady (komunální, biologický, velkoobjemový a nebezpečný)

Ovzduší

Voda

Zeleň (kácení, ořez)

Zvířata (přihlášení psa)

Formuláře ve správě odboru

Lesy

Myslivost

Odpady

Ovzduší

Ochrana životního prostředí

Příroda

Voda

Zemědělský původní fond