Odpady

Odpady jsou jedním z významných produktů lidské činnosti. Odpad, jenž je produkován obyvateli na území města, se nazývá komunálním odpadem. Nevýrobní podniky a podnikatelé (fyzické a právnické osoby) produkují odpad nazývající se odpadem podobným komunálnímu. Z výroby a zemědělství pochází odpad průmyslový, respektive zemědělský.

Produkce komunálního odpadu, včetně vytříděných složek, se pohybuje okolo 400 kg/obyvatele. Významné množství komunálního odpadu v Opavě je vytříděno a znovu využito. V roce 2015 se jednalo o 32,2 % celkové produkce komunálního odpadu. K třídění slouží občanům téměř 900 kontejnerů na separovaný odpad, možnost pytlového sběru a tři sběrné dvory. Cílem města je nadále zvyšovat míru třídění a snižovat tak zátěž životního prostředí odpady. 

Hlavní zákonnou normou pro oblast odpadového hospodářství je zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů v platném znění. Řízení systému nakládání s odpadem ve městě probíhá na základě Plánu odpadového hospodářství statutárního města Opavy 2013–2018. Občané se při nakládání s odpadem řídí výše uvedeným zákonem a Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2010.

Produkce komunálního odpadu a jeho složky

Množství dále nevyužitelného komunálního odpadu mohou ovlivňovat sami občané tím, že vzniklý odpad třídí. Mnohem účinnější je však předcházení vzniku odpadu výběrem zboží a produktů již při jejich pořizování.  

Množství vytříděného odpadu ovlivňuje především množství a dostupnost nádob na jeho sběr a osvěta obyvatel. Čím větší množství odpadu občané sami vytřídí, tím menší náklady musí město vynaložit na celý systém odstraňování komunálního odpadu. Významné riziko pro životní prostředí představuje nebezpečný odpad, jako jsou rozpouštědla, čistidla, kyseliny a louhy, baterie, barvy, zářivky a výbojky a vysloužilá chladící zařízení obsahující freony.  

Údaje o produkci komunálního odpadu v Opavě v letech 2014 a 2015 jsou v tabulce:

Druh odpadu Celková produkce v tunách kg/obyvatele
Papír a lepenka* 2092,8 1719,3 29,7
Sklo 696,5 675,8 11,7
Nebezpečný odpad 20,5 15,9 0,3
Plasty 703,8 708,6 12,2
Kovy* 3575,7 3664,9 63,3
Biologicky rozložitelný odpad 912,5 774,9 13,4
Směsný komunální odpad 13874,8 13409,8 222,7
Objemný odpad 2618,5 2535,8 43,8
CELKEM 24494,9 22992,6 397,0

(podle Evidence hlášení o odpadech 2014-2015)

včetně odpadů od občanů statutárního města Opavy odevzdaných sběrnám *

V roce 2015 bylo 32,2 % produkce odpadu odstraněno úpravou nebo využitím, 67,8 % bylo skládkováno a žádný odpad nebyl spalován. Podíl využívaných odpadů je poměrně vysoký, což je pro ochranu životního prostředí příznivá skutečnost. 

Nástroje odpadového hospodářství 

Nakládání s odpady se v České republice řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. Platné znění zákona je uvedeno na stránkách Ministerstva životního prostředí

Nakládání s komunálními odpady v Opavě se řídí Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2010, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území statutárního města Opavy. 

Indikátory odpadů

Indikátory 2015 Hodnota
Celková produkce komunálního odpadu 393,5 kg/obyv./rok
Z toho nebezpečného odpadu 0,3 kg/obyv./rok
Z toho vytříděného papíru 29,7 kg/obyv./rok
Z toho vytříděného skla 11,7 kg/obyv./rok
z toho vytříděných plastů 12,2 kg/obyv./rok
Z toho vytříděných nápojových kartónů N/A
Z toho vytříděného bioodpadu 13,4 kg/obyv./rok
Z toho vytříděných kovů 63,3 kg/obyv./rok
Podíl skládkovaného komunálního odpadu 67,8 %
Podíl energetického využití (spalovaného) komunálního odpadu 0 %
Podíl materiálového využití komunálního odpadu 32,2 %
Skládky odpadů na území města a jejich projektovaná kapacita 0 m3

Další články v kategorii Odpady