Pozvánka na 22. zasedání zastupitelstva

Pozvánka na 22. zasedání zastupitelstva

P O Z V Á N K A

Svolávám podle  § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů 22. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy na pondělí dne 24. dubna 2017 v 9.00 hodin do Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě. 

Ing. Radim Křupala  v.r.

primátor

 

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ 22. ZASEDÁNÍ ZMO

1. část 

  1/22    Zahájení

  2/22    Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

  3/22    Schválení programu ZMO

  7/22    Výroční zprávy složek Integrovaného záchranného systému dislokovaných v Opavě, Městské policie Opava a závěrečná zpráva oddělení BHKR KTAJ MMO o bezpečnostní situaci SO ORP Opava v roce 2016

23/22    Změny v ostatních orgánech společnosti ve vlastnictví Statutárního města Opava

 

2. část

primátor města – Ing. Radim Křupala - I. část

  6/22    Změna obecně závazné vyhlášky č. 1/2017, o nočním klidu a regulaci hlučných činností

12/22    Smlouva o výpůjčce movitých věcí pro Turistickou oblast Opavské Slezsko z.s.

15/22    Vyhlášení záměru prodeje podílu ve Slezském fotbalovém clubu Opava a.s.

17/22    Dotace ostatní

18/22    Smlouvy o úvěru

19/22    Zapojení zůstatku základních běžných účtů a finanční vypořádání za rok 2016

 

3. část

1. náměstek primátora Ing. Martin Víteček 

  8/22    Majetkové záležitosti

  9/22    Uplatnění předkupního práva

11/22    Prominutí poplatků

16/22    Provozování kanalizací  

20/22    Kupní smlouvy

24/22    Obecně závazná vyhláška č. x/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2015, Statut statutárního města Opavy, v platném znění  

28/22    Celoroční sportovní činnost vybraných subjektů S 3/17 - dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO

 

4. část

náměstek primátora Mgr. Dalibor Halátek

22/22    Změna Stanov spolku Turistická oblast Opavské Slezsko, z. s.

 

5. část

náměstek primátora p. Josef Stiborský 

  4/22    Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období 2017 - 2021

  5/22    Dotační program na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na rok 2017 a 2018

10/22    Zřizovací listiny školských PO

13/22   Obecně závazná vyhláška č. X/2017, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství s účinností od 1.7.2017

14/22   Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou pro oblast Opavsko a Vítkovsko

21/22    Závazek SMO na spolufinancování sociálních služeb

 

6. část

primátor města – Ing. Radim Křupala - II. část

27/22    Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

25/22    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

-       zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 09. 02. 2017 do 12. 04. 2017

-       zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 17. 02. 2017 do 21. 04. 2017

 

7. část – Ostatní

26/22    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od 08. 02. 2017

29/22    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

30/22    Dotazy, připomínky a podněty občanů 

31/22    Závěr

 

V době od 12.00 do 13.00 hodin – polední přestávka

30/22   Dotazy, připomínky a podněty občanů (od 13.00 hodin do 13.30 hodin)

 

Kategorie: