Pozvánka na 27. zasedání zastupitelstva

Pozvánka na 27. zasedání zastupitelstva

Svolávám podle  § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů  27. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy na pondělí dne 11. 12. 2017 v 9.00 hodin do Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě.  

Ing. Radim Křupala  v.r., primátor

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ

1. část 

  1/27    Zahájení

  2/27    Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

  3/27    Schválení programu ZMO

2. část

náměstek primátora města Mgr. Dalibor Halátek - I. část 

16/27    Nový Územní plán Opavy

30/27    Záměr výstavby plaveckého bazénu v Opavě

31/27    Záměr výstavby bytového domu pro seniory Hálkova

12/27    Obecně závazná vyhláška č. X/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

3. část

primátor města Ing. Radim Křupala - I. část- finanční 

27/27    Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru na 380 mil.Kč s Komerční bankou a.s. ze dne 18.05.2017a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru na 47 mil.Kč s Komerční bankou a.s. ze dne 18.05.2017

 5/27     Rozpočet města Opavy na rok 2018, Rozpočtový výhled 2019-2020

32/27    Přímá podpora z rozpočtu SMO pro rok 2018 – schválení smluv

33/27    Schválení smluv

4. část

1. náměstek primátora Ing. Martin Víteček 

  7/27   Majetkové záležitosti

14/27    Směnná smlouva a smlouva o zřízení služebnosti

15/27    Uplatnění předkupního práva

18/27    Darovací smlouva, k.ú. Opava – Město

19/27    Kupní smlouva, k.ú. Opava – Předměstí

5. část

náměstek primátora Mgr. Dalibor Halátek – II. část

  9/27    Realizace investičních akcí v roce 2018                                      

10/27    Investiční akce seznam projektových dokumentací na rok 2018     

11/27    Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opavy

22/27    Koncept „Chytrá Opava“ v rámci agendy Smart City

23/27    Nápady pro Opavu 2017

24/27    Vyhlášení výzvy „Nápady pro Opavu 2018“ včetně příslušné dokumentace

28/27    Informace o projektu „Regenerace sídliště Opava – Kylešovice“

35/27    Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při výstavbě a budoucí údržbě cyklistické stezky Jakartovice-Litultovice-Otice-Opava – úsek Otice-Opava 1. etapa

6. část

náměstek primátora p. Josef Stiborský 

  4/27    Příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování investiční akce ZŠ Opava, Boženy Němcové

  6/27    Zřizovací listina příspěvkové organizace Seniorcentrum Opava

17/27    Obecně závazná vyhláška č. X/2017, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

20/27    Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb

7. část

primátor města Ing. Radim Křupala - II. část

8/27      Obecně závazná vyhláška č. X/2017, k zabezpečení některých místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

13/27    Volba přísedících Okresního soudu v Opavě pro období 2017 – 2021

21/27    Zřizovací listina Knihovny Petra Bezruče v Opavě

25/27    Obecně závazná vyhláška č. X/2017, o místním poplatku ze psů

26/27    Harmonogram zasedání ZMO na rok 2018  

29/27    Dodatek č. 8 ke zřizovací listině Opavské kulturní organizace

36/27    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

-       zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 18. 10. 2017 do 30. 11. 2017

-       zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 27. 10. 2017 do 8.12. 2017

38/27    Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

8. část – Ostatní

34/27    Referendum v Suchých Lazcích k jižnímu obchvatu Komárova (předkládá starosta obce)

37/27    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za obdobíod 18. 10. 2017

39/27    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

40/27    Dotazy, připomínky a podněty občanů města

41/27    Závěr

 

V době od 12.00 do 13.00 hodin – polední přestávka

40/27 Dotazy, připomínky a podněty občanů města (od 13.00 hodin do 13.30 hodin)

Kategorie: