Pravidla farmářských trhů

Všichni prodejci na farmářských trzích na Dolním náměstí jsou povinni dodržovat tržní řád farmářského trhu. Kompletní znění tržního řádu si můžete stáhnout v příloze.

Desatero státní veterinární správy k prodeji na farmářských trzích

1) Chovatelé mohou prodávat produkty zvířat z vlastního chovu, které nebyly získány ve schváleném a registrovaném, popřípadě jen registrovaném výrobním podniku a to za těchto podmínek:

 • maso z drůbeže a králíků (musí být vykucháno, u králíků nesmí být oddělená hlava) maximálně z 10 kusů týdně, maso musí být uloženo při teplotě maximálně 4 °C; maso musí být čitelně označeno nápisem „Maso není veterinárně vyšetřeno – určeno po tepelné úpravě ke spotřebě v domácnosti spotřebitele“,
 • syrové mléko a smetanu pomocí prodejního automatu (automat musí být registrován u KVS),
 • čerstvá, prosvícená a označená vejce s uvedením jména a adresy chovatele v maximálním množství 60 kusů jednomu konečnému spotřebiteli,
 • včelí produkty od včelstev ze stanovišť ve stejném kraji jako trh, označené jménem, příjmením a adresou chovatele a u medu druhem a množstvím,
 • živé ryby (usmrcování a další opracování ryb musí být nahlášeno příslušné KVS 7 dní předem).

2) Je nepřípustné prodávat maso z domácí porážky provedené v hospodářství (mimo drůbeže a králíků) a výrobky z tohoto masa.

3) Ostatní prodejci potravin a surovin živočišného původu musí zajistit, aby jimi prodávané potraviny a suroviny byly získány ve schváleném a registrovaném, popřípadě jen registrovaném podniku. Jejich povinností je udržovat je při stanovených teplotách. Prodejce je povinen tuto teplotu kontrolovat:

 • 7 °C pro maso vepřové, hovězí, skopové a velké zvěře,
 • 4 °C pro maso drůbeže, králíků a drobné zvěře,
 • 3 °C pro vnitřnosti,
 • 5 – 18 °C pro vejce (nekolísavá teplota),
 • 4 – 8 °C pro mléčné výrobky jiné než UHT, sterilované a sušené,
 • 0 °C pro čerstvé chlazené ryby (teplota tajícího ledu),
 • Ostatní výrobky musí být uloženy při teplotách stanovených výrobcem.

4) Pro potraviny podle bodu 3 musí být k dispozici viditelná informace o jejím názvu, množství a datu použitelnosti nebo datu minimální trvanlivosti. Prodávající musí být vždy schopen na místě doložit původ produktů.

5) Označení „domácí“ v názvu potraviny je nepřípustné.

6) Prodávat potraviny s prošlou dobou použitelnosti je nepřípustné.

7) Potraviny musí být po celou dobu uvádění do oběhu chráněny před jakoukoli kontaminací a před přímým vlivem klimatických podmínek.

8) Všechny předměty a zařízení, které přicházejí přímo do styku s potravinami, musí být čisté a nesmí představovat nebezpečí kontaminace, dopravní prostředky a nádoby používané pro přepravu potravin musí být udržovány v čistotě a v dobrém stavu.

9) Osoby manipulující s potravinami musí dodržovat požadavky na osobní hygienu a musí nosit čistý oděv, při prodeji nebalených potravin, zejména masa, musí být k dispozici zdroj pitné vody k mytí rukou.

10) Potravinářské a jiné odpady musí být z prostor, kde se nacházejí potraviny, co nejrychleji odstraňovány, aby nedocházelo k jejich hromadění, a nesmí představovat přímý ani nepřímý zdroj kontaminace.

Potravinářské patero státní zemědělské a potravinářské inspekce 

1) Nebalené potraviny chránit před prachem, dotykem se zemí, kontaktem s nakupujícími (ti nesmí na nabízené potraviny sahat, kýchat, kašlat), kontaktem s rukama prodejce (nebalené koláče, cukrovinky nabírat podávacími kleštěmi nebo jednorázovými rukavicemi)

2) Plochy stánku, na které jsou kladeny potraviny, musí být omývatelné a udržovány v čistotě.

3) Potraviny vyžadující chlazení (mléčné výrobky, sýry, masné výrobky, čerstvé šťávy, cukrářské výrobky) uchovávat v chladícím zařízení vybaveném teploměrem při vhodných teplotách prostředí.

4) Při prodeji nebalených potravin zajistit dostatek pitné vody (na omytí rukou, ploch, které přicházejí do styku s potravinami). Při prodeji potravin, které se krájí (koláče, masné výrobky sýry…) zajistit dostatek teplé vody (stačí např. Watercooler - umývání náčiní) a pitné vody.

5) Mít přístup k sociálnímu zařízení.

Kategorie: