Pravidla farmářských trhů

PRAVIDLA FARMÁŘSKÝCH TRHŮ OPAVA

Organizátor trhů: Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, Kontaktní telefon: 553 756 445, e-mail: trhy@opava-city.cz

Správce trhů: Technické služby Opava s. r. o., Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ: 64618188, Kontaktní telefon: 722 580 890, 553 623 380, dispečer tel. 602 256 652, e-mail: operator.zps@seznam.cz

 Obecné

Účelem vytvoření Pravidel Farmářských trhů Opava (dále jen „pravidla“) je upravit podmínky provozu Farmářských trhů Opava (dále jen „trhy“), které organizuje statutární město Opava (dále jen „organizátor“). Cílem trhů je podpora místní produkce. Trhy probíhají na farmářském tržišti.

Farmářské tržiště

Farmářské tržiště je především potravinovým trhem. Je to vymezený prostor, umožňující prodej a poskytování služeb (dále jen „tržiště“), kde mohou především farmáři nebo jejich rodinní příslušníci, event. jiní, jimi určení prodejci (dále jen „prodejci“) prodávat v provozní době tržiště své výrobky, druhově vymezené těmito pravidly. Provozu tržiště je vyhrazeno Dolní náměstí v Opavě.

 Provozní doba tržiště

Prvním dnem konání trhů v daném roce je nejdříve první pátek v týdnu po Velikonočním pondělí. Trhy končí zpravidla 14 dnů před začátkem Vánočních trhů v Opavě. O přesném termínu začátku a konce trhů informuje organizátor prostřednictvím komunikačních kanálů města, především prostřednictvím magazínu Hláska a webových stránek statutárního města Opavy.

 • Prodejní dny: středa a pátek od 6:30 do 14:00 hodin, sobota od 6:30 do 12:00 hodin.
 • Ve dnech státních svátků se trhy nekonají.

Organizátor si vyhrazuje právo zrušit konání trhů.

Prodejní sortiment

Na tržišti se mohou prodávat výrobky z regionálních farem, tedy výpěstky a chovy pocházející z regionální
– moravskoslezské produkce. O prodeji výrobků či zboží jiného charakteru nebo z ostatních regionů ČR, případně z příhraničních oblastí, rozhoduje organizátor.

Z široké a možné nabídky výrobků je uveden jako nejvhodnější tento sortiment:

-       ovoce a zelenina,

-       byliny a koření,

-       květiny a sazenice,

-       med, vejce,

-       pečivo (např. chléb, housky, koláče, perníky apod.), domácí moučníky, cukrářské výrobky,

-       mošty a džusy, kávy a čaje, sirupy, džemy a marmelády,

-       mléko, máslo, jogurty, sýry a další mléčné výrobky,

-       víno, pivo, apod.,

-       maso a uzeniny včetně tepelně zpracovaných,

-       živé ryby včetně souvisejících služeb, jako zabití, kuchání, filetování apod., včetně tepelně zpracovaných,

-       rukodělné nebo řemeslné výrobky (košíky, keramické či textilní výrobky).

Vše výše uvedené musí být prodáváno pouze v souladu s platnými hygienickými normami ČR a Desaterem Státní veterinární správy k prodeji na farmářských trzích, které je přílohou a nedílnou součástí pravidel.

Ceník

Prodej přebytků ze zahrádek - prostor velikosti do 1 m2 (maximální šířka stánku 1 m)

50,- Kč/den vč. 21 % DPH

Prostor velikosti od 1 m2 do 4 m2 (maximální šířka stánku 2 m)

200,- Kč/den vč. 21 % DPH

Prostor velikosti od 4 m2 do 9 m2 (maximální šířka stánku 3 m)

300,- Kč/den vč. 21% DPH

Prostor nad 9 m2 (maximální šířka stánku 6 m a maximální hloubka 3 m) nebo karavan (např. prodejní vůz s chladicím zařízením)

500,- Kč/den vč. 21% DPH

Pronájem prodejního stánku o velikosti 200 x 200 cm

30,- Kč/den vč. 21 % DPH

Pronájem prodejního stánku o velikosti 300 x 300 cm

50,- Kč/den vč. 21 % DPH

Pronájem prodejního stolu o velikosti 200 x 50 cm

20,- Kč/den vč. 21 % DPH

Pronájem prodejního stolu o velikosti 300 x 50 cm

30,- Kč/den vč. 21 % DPH

Příplatek za odběr elektrické energie a vody

100,- Kč/den vč. 21 % DPH

Příplatek za odběr elektrické energie

70,- Kč/den vč. 21 % DPH

Příplatek za odběr vody

70,- Kč/den vč. 15 % DPH

Práva a povinnosti správce a organizátora

Správce i organizátor dbají na dodržování pravidel, platného tržního řádu vydaného organizátorem a dodržování záležitostí vymezených ve smlouvě uzavřené mezi organizátorem a prodejcem.

Správce trhů zajišťuje pro prodejce připojení na elektrickou energii a na vodu, zajišťuje výdej pronajatého prodejního vybavení a jeho převzetí po ukončení prodejního dne, umístění značek pro vymezené parkování prodejců, distribuci parkovacích karet, úklid zázemí a jeho otevření.

Organizátor zajišťuje podpisy na prezenční listinu prodejců.

Organizátor si vyhrazuje právo posoudit prodejní sortiment a případně nevhodný sortiment nebo jeho část z prodeje vyloučit. Vyloučený sortiment je povinen prodejce ze stánku odstranit neprodleně.

Tímto není vyloučena možnost organizátora dát výpověď prodejci z důvodu porušení těchto pravidel a smlouvy. Za takovéto porušení se považuje zejména nedodržení prodeje sjednaného sortimentu či neoznačení původu zboží.

Práva a povinnosti prodejce

Prodejní místo/prodejní vybavení

Prodejce je povinen dodržovat pravidla a obsadit pouze takové prodejní místo, které mu bylo organizátorem trhů přiděleno.

Prodejce si může prodejní vybavení pronajmout od organizátora v den konání trhů v místě tržiště. Platby za pronájem se provádějí buď v hotovosti u organizátora, nebo na základě faktury organizátora, pokud organizátor prodejci fakturuje nájem prodejního prostoru. Doba pronájmu se počítá na celé dny. Dnem se rozumí doba, po kterou je stanovena provozní doba tržiště. Pronajaté prodejní vybavení je každý den nutné nejpozději v čase ukončení provozní doby předat správci tržiště ke kontrole stavu a k uskladnění.

Rezervaci prodejního vybavení je možné provést telefonicky nebo osobně předem od pondělí do pátku v čase 8.00 – 14.00 hod. V případě, že si prodejce prodejní vybavení rezervuje předem a do 7:30 si jej nevyzvedne, má správce právo prodejní vybavení poskytnout jinému prodejci. Množství prodejního vybavení je omezeno a organizátor nezaručuje jeho dostupnost. Prodejní vybavení je prodejce oprávněn použít výhradně pro prodej na tržišti. Organizátor a správce nezajišťují prodejci stavbu a demontáž prodejního vybavení ani jeho samotné umístění na prodejní ploše tržiště.

Při pronájmu prodejního vybavení prodejce odpovídá za jeho poškození; prodejce je přitom odpovědný nejen za vlastní jednání, ale také za jednání třetích osob. Pokud prodejci vznikne odpovědnost za poškození prodejního vybavení, prodejce neprovádí sám opravy prodejního vybavení, ale je povinen o potřebě takovéto opravy vyrozumět správce, který na náklady prodejce opravu provede. Prodejce není odpovědný za poškození prodejního vybavení z důvodu vyšší moci (např. silný vítr, nepříznivé počasí).

Označení prodejního místa/prodejního vybavení

Prodejní místo/prodejní vybavení musí být na vhodném, trvale viditelném místě označeno jménem a příjmením, popřípadě obchodní firmou prodejce – fyzické osoby, nebo obchodní firmou u prodejce – právnické osoby a identifikačním číslem prodejce.

Vzhled prodejního místa/prodejního vybavení

Prodejce je povinen prodejní místo/prodejní vybavení udržovat v čistotě a dobrém technickém stavu.

Prodej je realizován z prodejních vybavení pronajatých organizátorem nebo z vlastního prodejního vybavení prodejce. Použitá prodejní vybavení musí být schválena správcem tržiště. Z důvodu jednotného vzhledu stánků jsou doporučeny:

-       nůžkové stany s červenou nebo bílou střechou (rozměry 2x2 m nebo 3x3 m),

-       dřevěné stánky v přírodních barvách dřeva s červenou nebo bílou střechou (rozměry š. 2 m x h. 1 m).

Výjimku tvoří speciálně upravená prodejní vybavení (auta, kola, karavany apod.).

Prodejci není dovoleno realizovat na prodejním místě hudební produkci a jinou produkci bez schválení organizátora trhů či realizovat propagaci nesouvisející s prodávaným produktem.

Čistota a bezpečnost

Při prodeji zboží a poskytování služeb na tržišti jsou prodejci povinni:

a)     dodržovat zásady osobní čistoty a udržovat pracovní oděv v čistotě,

b)    udržovat čistotu prodejního vybavení, prodejních míst i míst pro nakládku a vykládku zboží a při použití zázemí,

c)     k prodeji a nabídce zboží používat prodejní vybavení zhotovená ze zdravotně nezávadného a dobře čistitelného materiálu,

d)    ovoce a zeleninu dovézt před nabízením k prodeji již očištěné,

e)     po ukončení prodeje prodejní místo uklidit, uvést do původního stavu a odvézt veškerý odpad vzniklý při prodeji,

f)     zajistit bezpečnost vlastního prodejního vybavení. Prodejce je povinen používané vlastní i pronajaté prodejní vybavení bezpečně zatížit a ukotvit, nejlépe pomocí povrchového závaží. Kotvení není možné do plochy Dolního náměstí.

Ostatní

 1. Prodejce je povinen uhradit nájemné za užívání prostoru na trzích, příplatek za odběr elektrické energie a vody a případně nájem za užívání prodejního vybavení organizátora dle výše uvedeného ceníku, a to v hotovosti na základě příjmového dokladu či na základě faktury organizátora.
 1. Prodejce musí zboží viditelně označovat dle platných právních předpisů. Minimální označení zboží obsahuje:
 • Název zboží
 • Cenu za měrnou jednotku (kg, ks, svazek)
 • Zemi původu zboží a u zboží z regionů České republiky, Slovenska a Polska také obce původu zboží.
 • Doporučuje se uvést i jméno pěstitele (chovatele) tohoto zboží.
 1. Prodejci nesmí o výrobcích a zboží uvádět nepravdivé či neúplné údaje, které by mohly oklamat spotřebitele. Prodejce musí na požádání předložit organizátorovi nebo osobě pověřené organizátorem nabývací tituly k prodávanému zboží.
 1. Prodejce se prodejem zavazuje, že prodávané zboží na trhu pochází od farmáře nebo výrobce potravin, který garantuje původ prodávaného zboží z vlastních zdrojů a je schopen tento původ při prodeji prokázat či umožnit organizátorovi ověřit si původ prodávaného zboží.
 1. Prodejce může při prodeji zastupovat jeho rodinný příslušník, nebo osoba, s kterou má prodejce uzavřenou smlouvu nebo písemné pověření. Prodej není povolen osobám mladším patnácti let a osobám jinak nezpůsobilým k provozování této činnosti.
 1. Prodejce je povinen na vyžádání vydat kupujícímu doklad o zaplacení podle platných předpisů ČR.
 1. Organizátor a správce tržiště za prodané zboží na trzích nepřebírá jakoukoli záruku.
 1. Prodejci biopotravin či bioproduktů budou mít viditelně umístěno oprávnění (certifikaci) k používání značky „bio“.
 1. K prodeji, pokud je to dohodnuto s pořadatelem, je možné používat pouze elektrické nebo plynové spotřebiče opatřené revizní zprávou ne starší než 1 rok a schválené státní zkušebnou pro provoz v ČR nebo v EU. Prodejce má odpovědnost za zacházení s el. připojením a připojením na vodu.
 1. Prodejce je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy týkající se zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární, hygienické a ekologické předpisy a plnit povinnosti z těchto předpisů vyplývající a uhradit škody vzniklé jejich nedodržováním či vlastním zaviněním. Prodejce je povinen postupovat v souladu s vyhláškami a nařízeními statutárního města Opavy, zejména nařízením č. 4/2016, kterým se vydává „Tržní řád“, jakož i dalšími platnými a účinnými předpisy včetně hygienických, požárních a bezpečnostních. Prodejce je povinen dodržovat ustanovení zákona o živnostenském podnikání, příslušná ustanovení zákona o zemědělství, potravinách a související hygienické a veterinární předpisy.
 1. Prodejce nesmí na prodejním místě a na jakémkoliv jiném prodejním vybavení, které používá k prodeji, ale ani na žádném jiném místě v prostoru tržiště zveřejňovat jakoukoliv plošnou reklamu (reklamní áčka, roll-upy, bannery, panely apod.), není-li výslovně dohodnuto s organizátorem jinak.
 1. Prodejce je povinen dodržovat zákonem danou hranici prodeje a podávání alkoholických nápojů osobám starším 18 let. Případné postihy vyplývající z nedodržení tohoto nařízení na sebe prodejce přebírá.
 1. V souladu se zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, prodejce v prodejních místech nesmí prodávat lihoviny a tabákové výrobky. Za lihovinu se přitom považuje alkoholický nápoj obsahující nejméně 15 % etanolu, kromě piva a vína, není-li s organizátorem dohodnuto jinak.
 1. Prodejce má výslovný zákaz manipulace s otevřeným ohněm uvnitř prodejního místa a v jeho okolí, není-li s organizátorem dohodnuto jinak.
 1. Prodejce je povinen dodržovat při prodeji na tržišti zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných omamných látek.
 1. Prodejce nesmí poskytnout bez souhlasu organizátora svoje prodejní místo třetí straně.
 1. Prodejce se musí po pronajmutí prostoru na tržišti podepsat do prezenční listiny.
 1. Prodejce nesmí bez souhlasu organizátora využívat pronajatý prostor k jiným aktivitám než k prodeji zboží.
 1. Při nedodržení podmínek stanovených v části „Práva a povinnosti prodejce“ má organizátor právo vyloučit prodejce z účasti na trzích bez nároku na vrácení finančních prostředků zaplacených či jinak vynaložených prodejcem v souvislosti s účastí prodejce na trzích.

Doprava a parkování

Vjezd na Dolní náměstí bude bez omezení umožněn v době konání trhů ve středy a pátky pouze v době 6:00 - 7:30 hodin a v době 13:00 - 14:30 hodin, v soboty v době 6:00 - 7:30 a 11:00 - 13:00, mimo tuto dobu pouze za účelem zásobování, kdy může vozidlo prodejce setrvat na náměstí pouze dobu nezbytnou pro vyložení a naložení zboží.

Prodejci mohou parkovat vozidly pouze v prostoru určeném správcem v souladu s místní úpravou provozu na pozemních komunikacích na základě příslušného povolení, resp. výjimky, které udělí prodejci organizátor trhů.

Ostatní

Prodejce je zodpovědný za veškeré škody, které vzniknou v souvislosti s jeho činností. Pronajaté prodejní vybavení/místo bude předáno prodejci k dispozici ve stavu plně způsobilém k určenému účelu.

Každá osoba (spotřebitel, farmář, prodejce, inspektor), která se domnívá, že došlo či dochází k prodeji zboží v rozporu s pravidly má právo upozornit na tento stav organizátora. Organizátor je povinen neprodleně zajistit nápravu.

Organizátor si vyhrazuje právo tržiště uzavřít či jinak omezit jeho provoz při mimořádných akcích konaných na Dolním náměstí nebo v případě plánovaných oprav, údržby a rekonstrukcí. O tomto uzavření či omezení bude prodejce informovat v dostatečném předstihu před uzavřením na webových stránkách organizátora. Organizátor si dále vyhrazuje právo tržiště uzavřít či omezit jeho provoz v případě příkazu ze strany příslušných orgánů státní správy nebo v případě havárií a poruch a jejich nápravy. Výše uvedeným není dotčeno právo jiných subjektů podle zvláštních závazných právních předpisů rozhodnout o uzavření či omezení provozu tržiště.

V případě, že dojde k předčasnému ukončení provozu farmářských trhů z důvodů na straně organizátora nebo z důvodu vyšší moci (havárie vodovodního potrubí, vichřice, prudká bouře apod.) ve dnech konání farmářského trhu do 10.00 hod., má prodejce právo na vrácení zaplaceného nájemného za prostor a prodejní vybavení.

Příloha a nedílná součást těchto pravidel: Příloha č. 1: Desatero Státní veterinární správy

Pravidla byla schválena Radou Statutárního města Opavy dne 20. 3. 2017, č. usn č. 2090/58 RM17.

 

Pravidla farmářských trhů Opava - Příloha č. 1

DESATERO STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY K PRODEJI NA FARMÁŘSKÝCH TRZÍCH

Krajská veterinární správa (KVS) dozoruje trhy konané na místě schváleném obcí, jejichž konání bylo obcí povoleno a příslušná krajská veterinární správa schválila provozovateli tržní řád, nebyl-li vydán formou nařízení obce.

1. Chovatelé mohou prodávat produkty zvířat z vlastního chovu, které nebyly získány ve schváleném a registrovaném, popřípadě jen registrovaném výrobním podniku a to za těchto podmínek:

 • maso z drůbeže a králíků (musí být vykucháno, u králíků nesmí být oddělená hlava) – maximálně z 10 kusů krůt, kachen nebo hus týdně a maximálně 35 kusů ostatní drůbeže nebo králíků týdně, maso musí být uloženo při teplotě maximálně 4 °C. Maso musí být čitelně označeno nápisem „Maso není veterinárně vyšetřeno – určeno po tepelné úpravě ke spotřebě v domácnosti spotřebitele“;
 • syrové mléko a smetanu pomocí prodejního automatu (automat musí být registrován u KVS),
 • čerstvá, a označená vejce s uvedením jména a adresy chovatele v maximálním množství 60 kusů jednomu konečnému spotřebiteli,
 • včelí produkty označené jménem, příjmením a adresou chovatele a u medu druhem a množstvím,
 • živé ryby (usmrcování a další opracování ryb musí být nahlášeno příslušné KVS 7 dní předem).

2. Je nepřípustné prodávat maso z domácí porážky provedené v hospodářství (mimo drůbeže a králíků) a výrobky z tohoto masa.
3. Ostatní prodejci potravin a surovin živočišného původu musí zajistit, aby jimi prodávané potraviny a suroviny byly získány ve schváleném a registrovaném, popřípadě jen registrovaném podniku. Jejich povinností je udržovat je při stanovených teplotách. Prodejce je povinen tuto teplotu kontrolovat

 • 7 °C pro maso vepřové, hovězí, skopové a velké zvěře,
 • 4 °C pro maso drůbeže, králíků a drobné zvěře,
 • 3 °C pro vnitřnosti,
 • 5-18 °C pro vejce (nekolísavá teplota),
 • 4-8 °C pro mléčné výrobky jiné než UHT, sterilované a sušené,
 • 0 °C pro čerstvé chlazené ryby (teplota tajícího ledu);
 • Ostatní výrobky musí být uloženy při teplotách stanovených výrobcem.

4. U potravin podle bodu 3 musí být prodávající vždy schopen na místě doložit původ produktů. Potraviny musí být označeny podle platné legislativy.
5. Označení „domácí“ v názvu potraviny je nepřípustné.
6. Prodávat potraviny s prošlou dobou použitelnosti je nepřípustné.
7. Potraviny musí být po celou dobu uvádění do oběhu chráněny před jakoukoli kontaminací a před přímým vlivem klimatických podmínek.
8. Všechny předměty a zařízení, které přicházejí přímo do styku s potravinami, musí být čisté a nesmí představovat nebezpečí kontaminace, dopravní prostředky a nádoby používané pro přepravu potravin musí být udržovány v čistotě a v dobrém stavu.
9. Osoby manipulující s potravinami musí dodržovat požadavky na osobní hygienu a musí nosit čistý oděv, při prodeji nebalených potravin, zejména masa, musí být k dispozici zdroj pitné vody k mytí rukou.
10. Potravinářské a jiné odpady musí být z prostor, kde se nacházejí potraviny, co nejrychleji odstraňovány, aby nedocházelo k jejich hromadění, a nesmí představovat přímý ani nepřímý zdroj kontaminace.

Kategorie: