Registr oznámení podle zákona o střetu zájmů

Registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ve znění novely.

Podávání oznámení

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ve znění novely ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat tato oznámení:

 1. Oznámení o jiných vykonávaných činnostech.
 2. Oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce.
 3. Oznámení o příjmech, darech a závazcích.

Veřejnými funkcionáři jsou

 1. všichni členové zastupitelstva města, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
 2. všichni členové rady města, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
 3. někteří vedoucí úředníci územního samosprávného celku podílející se na výkonu správních činností zařazení do magistrátu statutárního města.

Povinnost podat oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech darech a závazcích vzniká veřejným funkcionářům poprvé za rok 2007, přičemž lhůta k podání oznámení je do 30. června 2008. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.

Oznámení se podávají na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb.

Registr oznámení

Registr oznámení obsahuje veškerá oznámení činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích podaná veřejnými funkcionáři. Registr vede evidenční orgán, kterým je tajemník magistrátu města.

Registr je veden v písemné a elektronické podobě.

Nahlížení do registru

Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru.

Nahlížet do registru lze:

 • osobně u evidenčního orgánu – Magistrát města Opavy Horní náměstí 69, Opava kancelář č. 44, II. poschodí
 • v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě – po obdržení písemné žádosti zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu bude žadateli osobně předáno nebo zasláno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru. Na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do registru v elektronické podobě po dobu 24 hodin od prvního přístupu do registru.

Formulář žádosti je ke stažení v příloze této zprávy.

Žádost lze podat:

 • osobně v úředních hodinách v budově Magistrátu města Opavy, Horní náměstí 69, 746 26 Opava v kanceláři asistentky tajemníka magistrátu (kanc. č. 44, II. poschodí)
 • písemně na adresu Magistrát města Opavy, k rukám tajemníka magistrátu, Horní náměstí 69, 746 26 Opava
 • elektronicky na e-mail stretzajmu@opava-city.cz

Kontakt na evidenční orgán:

Renata Zahradníková asistentka tajemníka telefon: 553 756 214 Magistrát města Opavy, Horní nám. 69 (budova Hlásky), II. poschodí, kanc. č. 44, e-mail: stretzajmu@opava-city.cz

Přestupky

Přestupku se dopustí ten, kdo

 • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 13 odst. 7 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ve znění pozdější předpisů,
 • poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ve znění pozdějších předpisů, o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru
 • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě podle § 13 odst. 4 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ve znění pozdějších předpisů.

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

 

Kategorie: