Rezervace registrační značky na přání

platnost od 1.1.2016 

1. Základní informace

Obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost rezervuje registrační značku na přání, pokud registrační značka na přání splňuje podmínky uvedené v bodě 6 této životní situace a pro žadatele již není rezervována jiná registrační značka na přání.

Pokud osoba, na jejíž žádost byla registrační značka na přání rezervována, podá do 3 měsíců od provedení rezervace žádost o přidělení této značky (viz životní situace „Přidělení registrační značky na přání“), obecní úřad obce s rozšířenou působností žádosti vyhoví. Není-li v této lhůtě žádost podána, rezervace zaniká.

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oprávněnou osobou k jednání je osoba, která ještě není vlastníkem ani provozovatelem silničního vozidla, ke kterému by mohla požadovat přidělení registrační značky na přání (dále jen „žadatel“).

3. Podmínky a postup řešení

Obecní úřad obce s rozšířenou působností registrační značku na přání rezervuje, pokud

  • neobsahuje hanlivé nebo pohoršující výrazy, text podněcující k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob, název nebo zkratku orgánu veřejné moci nebo státu,
  • stejná registrační značka není přidělena k jinému silničnímu vozidlu, není rezervována a tabulka s touto registrační značkou není vedena jako odcizená, ztracená nebo zničená a
  • splňuje požadavky na formu a strukturu registrační značky na přání.

Podrobnější informace k formě, struktuře a provedení registrační značky na přání jsou uvedeny na druhé straně žádosti o rezervaci registrační značky na přání (viz bod 8. Formuláře této životní situace).

4. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti žadatele o rezervaci registrační značky na přání k silničnímu vozidlu na příslušném úřadě.

5. Dotčené instituce

Na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má žadatel trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo přechodný pobyt, jedná-li se o občana jiného členského státu, nebo jiný povolený pobyt, jedná-li se o fyzickou osobu, nebo sídlo nebo místo podnikání, jedná-li se o právnickou nebo podnikající fyzickou osobu.

6. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

V územní působnosti Magistrátu města Opavy je příslušným odbor dopravy, oddělení dopravně správních agend (registr vozidel), Krnovská 71B.

7. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

K žádosti se přikládá:

  • doklad totožnosti žadatele (v případě zastupování doklad zmocněnce),
  • tabulky již žadateli přidělené registrační značky na přání, např. při prodeji vozidla, kterou požaduje rezervovat na max. dobu 3 měsíců

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele se nevyžaduje.

8. Formuláře

9. Správní a jiné poplatky

Správní poplatky jsou dány položkou 26 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Správní poplatek za rezervaci nové registrační značky na přání je 500 Kč.

Správní poplatek za rezervaci již přidělené registrační značky na přání (např. při prodeji vozidla) je 300 Kč.

Správní poplatek je hrazen v hotovosti nebo platební kartou na odboru agendy řidičů a motorových vozidel.

10. Lhůty pro vyřízení

Zpravidla se věc vyřizuje na počkání, komplikovanější případy dle správního řádu do 30 dnů.

11. Možnost řešit elektronicky

K jednání se lze objednat na internetové adrese: Úřad on-line - Dopravně správní agendy

12. Právní předpisy

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů.

13. Opravné prostředky

Lze se odvolat u správního orgánu, který napadené nepravomocné rozhodnutí vydal (odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí).

V případě řízení ukončeného pravomocným rozhodnutím lze podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení účastník řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí. Obnovy řízení se nemůže domáhat ten, kdo mohl důvod obnovy uplatnit v odvolacím řízení. O obnově řízení rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni. Obnova řízení je možná pouze tehdy, pokud vyšly najevo nové důkazy nebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, případně pokud bylo změněno nebo zrušeno podkladové rozhodnutí.

14. Související situace

Přidělení registrační značky na přání

Kategorie: