Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla

 

1)    Základní informace

Technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla schvaluje obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti. Příslušným je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má žadatel sídlo nebo bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště.

 

Technická způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla se neschvaluje, pokud se jedná o:

 

a)    silniční vozidlo, u něhož je státem poslední registrace jiný členský stát,

b)    silniční vozidlo, jehož technická způsobilost je schválena příslušným orgánem jiného členského státu, je-li schválení platné ve všech členských státech

c)    silniční vozidlo, jehož typ byl uznán podle § 22 odst. 3, nebo

d)    silniční vozidlo, na jehož schválení se použije § 33a.

 

2)    Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost podává fyzická nebo právnická osoba.

3)    Postup a podmínky pro vyřízení žádosti

Žadatel vyplní příslušný tiskopis (viz formuláře odbor dopravy) a splní další náležitosti dle právního předpisu (zákon 56/2001 Sb.)

4)    Kde a s kým je možné situaci řešit

V územní působnosti Magistrátu města Opavy je příslušným odbor dopravy, oddělení dopravně správních agend (technici registru vozidel), Krnovská 71B

5)    Formuláře, doklady, náležitosti

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla musí obsahovat:

-          druh a kategorii silničního vozidla, výrobce silničního vozidla, značku a obchodní název stanovený výrobcem, typ vozidla a obchodní označení vozidla,

-          účel, pro který má být silniční vozidlo používáno, a

-          údaj o tom, zda jsou požadovány výjimky z technických požadavků.

 

K žádosti o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla žadatel předloží:

-          osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla bylo-li vydáno, a technický průkaz silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, byl-li vydán, nebo jiný doklad o schválení technické způsobilosti vozidla

-          protokol o evidenční kontrole

-          doklad o celním odbavení vozidla, pokud bylo silniční vozidlo dovezené z jiného než členského státu

-          technický protokol vydaný zkušební stanicí.

V případě, že za vlastníka jedná zmocněnec, plná moc nemusí mít úředně ověřený podpis 

 

6)    Správní poplatky

Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla 2000,- Kč

Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, jemuž bylo uděleno osvědčení o homologaci ES 1500,- Kč

V případě, kdy není nutné schválení pouze poplatek za registraci

 

7)    Lhůty pro vyřízení žádosti

Zpravidla bezodkladně, složité případy dle správního řádu do 30 dnů

8)    Právní předpisy

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška  MD  č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel

Vyhláška MD č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

 

 

Kategorie: