Ukončení leasingu - změna vlastníka

1)    Základní informace

Zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel se provádí v případě převodu vlastnického práva (např. koupě, dar, ukončení leasingu) na základě společné žádosti dosavadního a nového vlastníka silničního vozidla a nového provozovatele silničního vozidla, není-li totožný s dosavadním nebo novým vlastníkem.

2)    Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost o zápis změny v případě převodu vlastnického práva podává na základě společné žádosti dosavadní a nový vlastník silničního vozidla a nový provozovatel silničního vozidla, není-li totožný s dosavadním nebo novým vlastníkem.

3)    Postup a podmínky pro vyřízení žádosti

Žadatel vyplní příslušný tiskopis (viz formuláře odbor dopravy) a splní další náležitosti dle právního předpisu (zákon 56/2001 Sb.)

4)    Kde a s kým je možné situaci řešit

V územní působnosti Magistrátu města Opavy je příslušným odbor dopravy, oddělení dopravně správních agend (registr vozidel), Krnovská 71B

5)    Formuláře, doklady, náležitosti

K podané žádosti je nutné doložit:

-       doklad totožnosti žadatele (v případě zastupování doklad zmocněnce)

-       technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla

-       protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 14 dní

-       dokument prokazující ukončení leasingu

-       zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, není-li silniční vozidlo vyřazené z provozu.

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při podání žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla písemnou plnou mocí, musí být tato plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem

6)    Správní poplatky

motocykl do 50 cm3

300,-Kč

motocykl nad 50 cm3

500,-Kč

motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly

800,-Kč

přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně

500,-Kč

přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti

700,-Kč

7)    Lhůty pro vyřízení žádosti

Zpravidla bezodkladně, složité případy dle správního řádu do 30 dnů

8)    Právní předpisy

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění později vydaných předpisů,

Vyhláška  MD  č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel,

Vyhláška MD č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

 

 

Kategorie: