Aktuální dopravní omezení a uzavírky

Aktuální informace zásadních změn dopravního značení, uzávěr silnic, MK na území města Opavy a v rámci správního obvodu Magistrátu města Opavy – připravovaných a vydaných zdejším odborem dopravy.

 

Aktuální dopravní situaci najdete na webu Jednotného systému dopravních informací pro ČR www.dopravniinfo.cz.

 

Uzavírky, omezení provozu:  

- MK ul. Žižkova v Opavě – uzávěra místní komunikace z důvodu provádění stavebních prací v rámci rekonstrukce předmětné komunikace. Jedná se o úplnou uzávěru v úseku od křižovatky se sil. I/11 po křižovatku s MK ul. Nadační. Vjezd povolen jen vozidlům dopravní obsluhy a stavby. Objízdná trasa bude vyznačena v obou směrech dopravním značením po ul.: Krnovská, U Náhonu, Jaselská, Žižkova.

Termín: 5.3.2018 – 30.9.2018

- sil. II/442 v úseku Bohdanovice – Staré Heřmínovy – úplná uzávěra silnice z důvodu provádění stavebních prací – rekonstrukce vozovky, opěrné zdi. Objízdná trasa bude vyznačena dopravním značením – Bohdanovice, Jakartovice, Bratříkovice, Svobodné Heřmanice, Staré Heřmínovy.

Termín: 19.3.2018 – 31.10.2018

- sil. III/05713 /ul. Zámecká/ v Hradci nad Moravicí – částečná uzávěra silnice z důvodu provádění stavebních prací – rekonstrukce vodovodu a výstavba opěrné zdi ve směru k „Červenému zámku“. Provoz zachován a řízen dopravním značením příp. SSZ.

Termín: 16.4.2018 – 15.6.2018

Pozn.: Termín dokončení stavebních prací prodloužen do 25.6.2018.

- sil. III/46018 v úseku mostu ev.č. 46018-1 za obcí Velké Heraltice – úplná uzávěra z důvodu provádění stavebních prací při rekonstrukci mostu. Objízdná trasa: V. Heraltice, Malé Heraltice, Košetice.

Termín: 2.5.2018 – 31.8.2018  

- sil. II/464; III/4645 a MK v obci Raduň – omezení provozu v průtahu obce Raduň z důvodu provádění stavebních prací – výstavba kanalizace a ČOV. Provoz zachován a usměrňován dopravním značením příp. SSZ. Termín: 2.5.2018  - 15.7.2018

Pozn: S ohledem na náročnost prováděných stavebních prací /kanalizační přípojky/ bude v době od 18.6.2018 – 22.6.2018 na sil. III/4645 /ul. Gudrichova/ úplná uzávěra v úseku od křižovatky s MK ul. Růžová po křižovatku s MK ul. Sadová.  

- sil. III/4646; III/4648; III/4669 a MK v obci Pustá Polom – omezení provozu v průtahu obce Pustá Polom z důvodu provádění stavebních prací – výstavba kanalizace a ČOV. Provoz zachován a usměrňován dopravním značením příp. SSZ. Termín: 17.4.2018 - 8.7.2018

P O Z O R !!!!!!  D ů l e ž i t é !!!!!!!!

- sil. I/11 /ul. Krnovská/ v Opavě – uzávěra silnice v úseku od nám. Republiky /křižovatka se sil. I/46, ul. Olomoucká/  po křižovatku ul. U Náhonu /okružní  křižovatka s ul. Vančurova/. Důvod: provádění stavebních prací při rekonstrukci /výměně/ vodovodního a kanalizačního řadu a následné obnově živičného povrchu vozovky. Provoz po dobu uzávěry bude veden následovně:

- ve směru do centra od OK ul. Vančurova: vjezd povolen jen vozidlům hromadné dopravy „BUS“, IZS a dopravní obsluhy – ostatní provoz veden po objízdné trase: ul. Vančurova, ul. Olomoucká - nebo ul. U Náhonu, ul. Rybářská, ul. Nákladní …

- v opačném  směru tj. z centra: provoz zachován mimo nákladních vozidel nad 3,5t.

Termín: 2.5.2018 /od 8,00hod./ - 31.10.2018 

1) 16.6. od 6:00h do 26.6.2018 bude uzavřena ul. Olomoucká v křižovatce s ul. nám Republiky dle rozhodnutí vydané KÚ MSK (bod č.15) tzn.: MHD + TQM + IZS průjezd povolen. Ostatní doprava bude vedena po objízdné trase – ul. Olomoucká, ul. Mírová, ul. Olbrichova. V opačném směru ul. Olbrichova, ul. Krnovská, ul. Vančurova a zpět na ul. Olomoucká.

2) 15.6.2018 v odpoledních hodinách bude ul. Jaselská uvedena do původního provozu.

3) 18.6. od 6:00h do 29.6.2018 bude uzavřena ul. Bochenkova s ul. Krnovská dle rozhodnutí vydané KÚ MSK (bod č.14). Provoz veden po objízdné trase: ul. Krnovská, ul. Vančurova, ul. Olomoucká a zpět na ul. Husova , ul. Bochenkova.

- sil. I/11 /ul. Ostravská/ v Opavě, m.č. Komárov – omezení provozu po dobu provádění stavebních prací v úseku průtahu Komárova tj. od žel. přejezdu ve směru Ostrava po křižovatku se sil. III/4663 /odbočení na S. Lazce/.

V rámci předmětné rekonstrukce komunikace dojde k výměně asfaltového souvrství a opravě podkladních vrstev recyklací za studena. Práce budou prováděny ve dvou etapách:

I. etapa – v úseku od žel. přejezdu po první světelnou křižovatku s MK ul. Dlouhá. Stavební práce budou probíhat za úplné uzávěry.

Termín: 4.6.2018 /8,00hod./ – 24.6.2018 /18,00hod./.

Je předpoklad za příznivých klimatických podmínek, že termín bude zkrácen  /22.6.2018/. Provoz bude odkloněn na objízdnou trasu – Opava /Globus/ okružní křižovatka – S 1 – M. Hoštice – V. Hoštice – Kravaře – Štítina – N. Sedlice a zde zpět na sil. I/11 /směr Ostrava/. Autobusová doprava a MHD bude vedena do Komárova, zde  po ul. Podvihovská, ul. Dlouhá a zpět na sil. I/11.

Obslužnost firem sídlících v uzavřeném úseku bude zajištěna na povolení vydané zhotovitelem stavby /spol. SILNICE MORAVA s.r.o./.

II. etapa – v úseku od ul. Dlouhá po křižovatku na Suché Lazce /čtyřpruh/ - Provoz zachován vždy v jednom jízdním pásu tzn. polovina vozovky uzavřena a v druhé polovině bude veden provoz v obou směrech. Termín: od 15.6.2018 do 22.8.2018

- sil. III/4668  ul. Pod Ostrou Hůrkou v obci Háj ve Slezsku – úplná uzávěra silnice z důvodu konání sportovní akce – běžecký závod. Objízdná trasa bude označena dopravním značením a vedena po místních komunikacích. Termín: 20.6.2018 v době od 14,30hod. – 19,30hod.  

- sil. II/467 ul. Hlavní v obci Štítina – úplná uzávěra silnice v místě železničního přejezdu P7743 z důvodu provádění stavebních prací – oprava výhybek a přípojů v žst. Štítina. Provoz veden po objízdné trase Štítina – Nové Sedlice – Mokré Lazce – Štítina a bude vyznačena dopravním značením. Termín: 4.7.2018 od 8,00hod. – 19.7.2018 do 23,00hod. a  18.10.2018 v době od 6,00hod. – 18,00hod.   

- MK ul. Čapkova v Opavě – částečná uzávěra /omezení provozu/ komunikace v úseku ul. Olbrichova – ul. Rybí trh z důvodu provádění stavebních prací – rekonstrukce povrchu. Termín:   2.7.2018 – 13.7.2018

a úplná uzávěra /pokládka nového živičného povrchu/. Objízdná trasa: ul. Olbrichova, ul. U Jaktařské brány, ul. Horní náměstí. Termín: 7.7.2018