Územní plán Opava

Návrh Územního plánu Opava a Vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 52 odst. 1 stavebního zákona a je umožněno do něj nahlédnout ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky. Ve lhůtě do 7 dnů od veřejného projednání může každý uplatnit u pořizovatele k návrhu písemné připomínky, osoby dotčené podle § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky. Námitka musí obsahovat odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčeného námitkou.

Veřejné projednání se uskuteční

22. 6. 2016 v 16.00 hod.

v Kulturním domě Na Rybníčku v Opavě.

 

Územní plán Opava obsahuje:

 

Odůvodnění Územního plánu Opava obsahuje:

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahuje:

 

 

Formuláře

 

Živá mapa

Návrh územního plánu zpracovaný do podoby živé mapy naleznete na mapovém portálu města Opavy. Mapa umožňuje přepínat jednotlivé výkresy návrhu územního plánu a konfrontovat je například se stávajícím platným územním plánem.