Územní plán Opava

Návrh Územního plánu Opava je opakovaně veřejně projednáván dle § 53 odst. 2 stavebního zákona a doručuje veřejnou vyhláškou za použití § 52 odst. 1 téhož zákona. Je umožněno do něj nahlédnout ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky. Ve lhůtě do 7 dnů od opakovaného veřejného projednání může každý uplatnit u pořizovatele k návrhu písemné připomínky, osoby dotčené podle § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky. Při opakovaném veřejném projednání se námitky a připomínky uplatňují pouze k částem, které byly od veřejného projednání změněny. Námitka musí obsahovat odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčeného námitkou.

Veřejné projednání se uskuteční

6. 9. 2017 od 16.00 hod.

v areálu Magistrátu města Opavy, ul. Krnovská 71D, Opava.

 

 

Územní plán Opava obsahuje:

 

Odůvodnění Územního plánu Opava obsahuje:

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahuje:

 

 

Formuláře

 

Webová aplikace

Návrh Územního plánu Opavy je k nahlédnutí také formou mapové aplikace na mapovém portálu města Opavy. Mapa umožňuje přepínat mezi jednotlivými výkresy a současně je konfrontovat s platným Územním plánem Opavy ve znění po změně č. 13.