Územní plán Těškovice

Návrh Územního plánu Těškovice a Vyhodnocení vlivů na uržitelný rozvoj území se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 50 odst. 3 stavebního zákona a je umožněno do něj nahlédnout ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky. Ve lhůtě do 30 dnů od doručení veřejné vyhlášky může kdokoliv uplatnit u pořizovatele k návrhu písemné připomínky.

 

Návrh Územního plánu Těškovice obsahuje:

 • Textovou část
 • Grafickou část
  • Výkres základního členění území
  • Hlavní výkres 
  • Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření, asanací

 

Odůvodnění Územního plánu Těškovice obsahuje:

 • Textovou část
 • Grafickou část
  • Koordinační výkres
  • Koordinační výkres (výřez zastavěného území)
  • Výkres širších vztahů
  • Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

 • Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
 • Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA)