Volba prezidenta České republiky v roce 2018

Volba prezidenta České republiky v roce 2018

Aktualizace 18. ledna 2018: Z důvodu velkého zájmu o voličské průkazy rozšiřujeme možnost vyřízení tohoto dokumentu i na úterý 23. ledna, a to od 8 do 11 hodin. Ohlašovna v areálu magistrátu na Krnovské ulici 71B bude v tomto čase otevřena pouze kvůli voličským průkazům.

Aktualizace 19. ledna 2018: Z důvodu technického zabezpečení volby prezidenta České republiky ve dnech 26. a 27. ledna 2018 bude provoz pracoviště evidence obyvatel (ohlašovny) Magistrátu města Opavy ve středu 24. ledna 2018 ukončen v 16.00 hodin. Dne 25. a 26. ledna 2018 bude provoz pracoviště omezen a budou poskytovány pouze informace. Děkujeme za pochopení.

 

 

Termín volby prezidenta republiky byl předsedou senátu vyhlášen na pátek 12. ledna 2018 a sobotu 13. ledna 2018, případné II. kolo volby prezidenta republiky se uskuteční v pátek 26. ledna 2018 a v sobotu 27. ledna 2018. V oba termíny budou místnosti otevřeny v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. Voličem je státní občan České republiky (dále jen „občan“), který alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let.

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Při volbě prezidenta republiky je možno hlasovat i v zahraničí na zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárním konzulárním úředníkem. Seznam zastupitelských úřadů naleznete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí. 

Volit může přijít státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, a nevznikla u něj překážka volebního práva. Volič, který se nebude zdržovat v době voleb ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. O ten si může volič požádat osobně u obecního úřadu, v jehož stálém seznamu je zapsán (v Opavě na ohlašovně magistrátu na Krnovské 71B), a to až do 10. ledna do 16 hodin, v případě II. kola do 24. ledna do 16 hodin.

„Dále může občan podat žádost v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky,“ uvedl vedoucí odboru vnitřních věcí Petr Sordyl s tím, že žádost musí být úřadu doručena nejpozději 7 dnů před dnem voleb, tj. do 5. ledna 2018, v případě II. kola do 19. ledna. Od loňského roku navíc platí, že není možné zažádat o voličský průkaz v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Voličský průkaz je možné si osobně vyzvednout nejdříve 28. prosince. Dále pak je možné předat voličský průkaz osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej mohou voliči zaslat na jimi uvedenou adresu, a to i do zahraničí. V případě ztráty nebo odcizení není možné vydat duplikát.

„Voliče, který bude chtít volit a bude se v době voleb nacházet například v nemocnici, věznici či jiném zařízení, je možno nechat zapsat do zvláštního seznamu voličů,“ poznamenal Petr Sordyl. Ten je předán správou příslušného zařízení obecnímu úřadu do 8. ledna, v případě II. kola do 22. ledna. Pokud bude volič krátkodobě hospitalizován, nebo neví, kde se přesně ve dny voleb bude nacházet, jeví se jako nejvhodnější možnost vyřízení voličského průkazu.

Formulář - Žádost o vydání voličského průkazu najdete vpravo v Souborech ke stažení.

Hlasovací lístky budou všem voličům doručeny do domácností nejpozději 3 dny před dnem konání voleb, tj. do 9. ledna. V případě konání II. kola hlasovací lístky obdrží volič přímo ve volební místnosti.

„Volební místnost 34 v Městském dopravním podniku Opava bude z důvodu nevyhovujících prostor přemístěna do budovy Základní školy Opava-Kylešovice. Ostatní umístění volebních místností zůstává stejné, jejich seznam nalezne občan na webových stránkách města,“ upozornil vedoucí odboru vnitřních věcí. Zároveň je k dispozici webová aplikace. „Ta vám po zadání adresy vašeho trvalého pobytu ukáže, do kterého volebního okrsku patříte,“ doplnil Petr Sordyl.

Bližší informace týkající se voleb naleznete na webových stránkách města www.opava-city.cz nebo na webu Ministerstva vnitra www.mvcr.cz, dále na úřední desce magistrátu a na plakátovacích plochách na území města. 

 

Mapová aplikace Kam jít volit?

Telefonní spojení do volebních místností 

Informace k prvnímu zasedání okrskových volebních komisí

Informace o školení ČSÚ

 

 

Informace k volbám poskytují:

  • Ing. Petr Sordyl, vedoucí odboru vnitřních věcí, mobil: 604 229 347
  • Ing. Martina Věntusová, pověřena řízením kanceláře tajemníka, mobil: 604 229 370
  • Bc. Jana Müllerová, vedoucí organizačního oddělení, mobil: 604 229 341
  • Jana Špinlerová, referentka ohlašovny trvalého pobytu, telefon: 553 756 279

 

Podrobné informace týkající se voleb naleznete na webových stránkách www.mvcr.cz.

Kategorie: