Vydání nového dokladu – ztráta, poškození, zničení, odcizení

1)    Základní informace

 Vlastník nebo provozovatel registrovaného silničního motorového vozidla a přípojného vozidla je povinen neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností ztrátu, zničení nebo odcizení technického průkazu nebo osvědčení o registraci silničního vozidla (malý TP) a požádat o vydání dokladu nového. Poškozený technický průkaz silničního vozidla nebo osvědčení o registraci silničního vozidla odevzdá vlastník nebo provozovatel silničního vozidla spolu s žádostí.

2)    Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost o zápis změny podává vlastník, provozovatel silničního vozidla

3)    Postup a podmínky pro vyřízení žádosti

Žadatel vyplní příslušný tiskopis (viz formuláře odbor dopravy) a splní další náležitosti dle právního předpisu (zákon 56/2001 Sb.)

4)    Kde a s kým je možné situaci řešit

V územní působnosti Magistrátu města Opavy je příslušným odbor dopravy, oddělení dopravně správních agend, Krnovská 71B

-       osvědčení o registraci vozidla (malý TP) – registr vozidel, technici registru vozidel

-       velký technický průkaz – technici registru vozidel

5)    Formuláře, doklady, náležitosti

K podané žádosti je nutné doložit:

-       doklad totožnosti žadatele

-       technický průkaz silničního vozidla, není-li ztracen, zničen nebo odcizen

-       osvědčení o registraci silničního vozidla (malý TP), není-li ztraceno, zničeno nebo odcizeno

-       v případě, že za vlastníka jedná zmocněnec, plná moc nemusí mít úředně ověřený podpis 

6)    Správní poplatky

Výměna (ztráta, poškození, zničení nebo odcizení) dokladu 100 Kč,-                                                  

7)    Lhůty pro vyřízení žádosti

Zpravidla bezodkladně, složité případy dle správního řádu do 30 dnů

 

8)    Právní předpisy

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška  MD  č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel,

Vyhláška MD č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

 

 

Kategorie: