Vydání třetí tabulky registrační značky (na nosič jízdních kol) nebo nové tabulky RZ za poškozenou

platnost od 1.1.2016

1. Základní informace

Obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka vydá tabulku s registrační značkou již k tomuto silničnímu vozidlu přidělenou:

  • k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu, nebo
  • v případě poškození tabulky s přidělenou registrační značkou nebo registrační značkou na přání.

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oprávněnou osobou k jednání je vlastník nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka (dále jen „žadatel“).

3. Podmínky a postup řešení

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá tabulku s registrační značkou již k tomuto silničnímu vozidlu přidělenou k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu, nebo v případě poškození tabulky s přidělenou registrační značkou nebo registrační značkou na přání:

  • na žádosti vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka,
  • žadatel přiloží k žádosti poškozenou tabulku s přidělenou registrační značkou (v případě žádosti o vydání tabulky za poškozenou).

4. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti žadatele o vydání tabulky s registrační značkou.

5. Dotčené instituce

Na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má poslední v registru silničních vozidel zapsaný provozovatel vozidla trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, jedná-li se o občana jiného členského státu, nebo jiný povolený pobyt, jedná-li se o fyzickou osobu, nebo sídlo nebo místo podnikání, jedná-li se o právnickou nebo podnikající fyzickou osobu.

6. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

V územní působnosti Magistrátu města Opavy je příslušným odbor dopravy, oddělení dopravně správních agend, Krnovská 71B.

7. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

K žádosti se přikládá:

  • doklad totožnosti žadatele (v případě zastupování doklad zmocněnce),
  • souhlas vlastníka silničního vozidla, žádá-li jeho provozovatel, který není vlastníkem vozidla,
  • poškozenou tabulku s přidělenou registrační značkou (v případě žádosti o vydání tabulky RZ za poškozenou).

Po vydání registrační značky je nutno předložit osvědčení o registraci část II. /Technický průkaz/ (velký technický průkaz), osvědčení o registraci část I. (malý technický průkaz) a průkaz totožnosti.

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele se nevyžaduje.

8. Formuláře

9. Správní a jiné poplatky

Správní poplatky jsou dány položkou 26 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Správní poplatek za zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel je 50 Kč za změnu + 600 Kč za každou tabulku registrační značky.

Správní poplatek je hrazen v hotovosti nebo platební kartou na odboru agendy řidičů a motorových vozidel.

10. Lhůty pro vyřízení

Do 15 dnů od podání žádosti a zaplacení správního poplatku, komplikovanější případy dle správního řádu do 30 dnů.

11. Možnost řešit elektronicky

K jednání se lze objednat na internetové adrese: Úřad on-line - Dopravně správní agendy

12. Právní předpisy

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů.

13. Opravné prostředky

Lze se odvolat u správního orgánu, který napadené nepravomocné rozhodnutí vydal (odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí).

V případě řízení ukončeného pravomocným rozhodnutím lze podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení účastník řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí. Obnovy řízení se nemůže domáhat ten, kdo mohl důvod obnovy uplatnit v odvolacím řízení. O obnově řízení rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni. Obnova řízení je možná pouze tehdy, pokud vyšly najevo nové důkazy nebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, případně pokud bylo změněno nebo zrušeno podkladové rozhodnutí.

Kategorie: