Vyřazení silničního vozidla z provozu (dříve dočasné vyřazení vozidla)

1)    Základní informace

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vyřadí vozidlo z provozu

 

-          na žádost jeho vlastníka,

-          na základě zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

-          nebo na základě předložení protokolu od policie o odcizení vozidla. 

Vlastník silničního vozidla vyřazeného z provozu je povinen

-        zabezpečit toto vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí,

-        neodstraňovat podstatné části vyřazeného silničního vozidla, zejména karoserii s vyznačeným identifikačním číslem silničního vozidla a motor.

2)    Kdo je oprávněn v této věci jednat

Podat žádost je oprávněn vlastník silničního motorového vozidla.

3)    Postup a podmínky pro vyřízení žádosti

Žadatel vyplní příslušný tiskopis (viz formuláře odbor dopravy) a splní další náležitosti dle právního předpisu (zákon 56/2001 Sb.)

4)    Kde a s kým je možné situaci řešit

V územní působnosti Magistrátu města Opavy je příslušným odbor dopravy, oddělení dopravně správních agend (technici registru vozidel), Krnovská 71B

5)    Formuláře, doklady, náležitosti

K podané žádosti je nutné doložit:

žádost o vyřazení vozidla z provozu

-          technický průkaz vozidla (velký TP),

-          osvědčení o registraci silničního vozidla (malý TP),

-          všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou.

žádosti o ukončení vyřazení vozidla z provozu

-          technický průkaz vozidla (velký TP),

-          zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,

-          doklad o technické prohlídce (např. zápis ve velkém TP).

Po uplynutí roční lhůty oznamuje vlastník vozidla adresu místa a účel využití vyřazeného vozidla. K žádosti o zápis adresy místa umístění vyřazeného vozidla a účelu jeho využití se přikládá:

-          technický průkaz vozidla (velký TP).

V případě, že za vlastníka jedná zmocněnec, plná moc nemusí mít úředně ověřený podpis 

 

6)    Správní poplatky

Vyřazení vozidla z provozu          200,- Kč

Za zápis změn v dokladech k vozidlu (zápis adresy místa umístění vozidla) zaplatí žadatel  50,- Kč.

Osvobození od poplatku v případě vyřazení vozidla z důvodu odcizení.

7)    Lhůty pro vyřízení žádosti

Zpravidla bezodkladně, složité případy dle správního řádu do 30 dnů

8)    Právní předpisy

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška  MD  č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel

Vyhláška MD č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

 

 

Kategorie: