Výzva pro zájemce o prodej - Vánoční trhy Opava 2017

Výzva pro zájemce o prodej - Vánoční trhy Opava 2017

Výzva k podávání nabídek Vánoční trhy Opava 2017

 

27. 10. – 25. 11.          Předvánoční prodej punče a občerstvení – Horní náměstí

V rámci předvánočního prodeje pronajímáme 2 stánky: jeden je určen pro prodej punče, druhý pro prodej občerstvení.

Kategorie 1: Punč a další teplé nápoje:                    1 stánek

Kategorie 4. Rychlé občerstvení:                              1 stánek

 

Pro předvánoční prodej město pronajímá tyto stánky:

-          Půdorysný rozměr stánku 250 x 220 cm, delší strana je přední a zadní.

-          Výška stánku bez střechy 220 cm.

-          V zadní stěně vstupní dveře 80/200 cm, uzamykatelné zámkem.

-          Přední část je tvořena pevnou spodní částí do výšky 85 cm, na které je po celé šířce pult šířky 65 cm a uzavíratelné čtyřdílné okenice se zajištěním.

-          Na zadní stěnu stánku vedle dveří se osazuje regál o půdorysném rozměru 135 x 40 cm, výška regálu 135 cm, v regálu celkem 5 polic.

-          Každý stánek bude opatřen rozvodnicí se třemi zásuvkami. Všechny budou chráněny proudovým chráničem. Jedna zásuvka je určena k zapojení osvětlovacího tělesa, které je součástí stánku.

-          Barva stánku: světle mořený smrk

Elektrifikace

 • Maximální příkon všech spotřebičů na stánek 7,5 kW.
 • Hlavní vypínač   3/32A
 • Hlavní proudový chránič OFI  3/4/0.03A
 • Zásuvka 230V/16A jistič LPN 16A
 • Zásuvka 230V/16A jistič LPN 16A
 • Zásuvka 230V/16A jistič LPN 10A pro napojení osvětlení LED 1x58W

 

V rámci předvánočního prodeje punče a občerstvení proběhne akce pořádaná městem – Lampionový průvod a Vzpomínkový hudební večer k 17. listopadu. U příležitosti této akce, které se účastní několik tisíc návštěvníků, bude prodejci umožněno rozšířit svůj prodej mimo stánek města (po domluvě s organizátorem akce).

Organizátor zajišťuje WC pro prodejce zdarma v rámci standardní provozní doby veřejného WC na ul. Popská (pondělí až pátek od 8:00 do 19:00, v soboty od 8:00 do 16:00, v neděle od 10:00 do 14:00). V rámci akcí pořádaných městem pak po celou dobu konání těchto akcí (Lampionový průvod, Vzpomínkový hudební večer k 17. listopadu).

 

26. 11. – 23. 12.          Vánoční trhy Opava 2017 – Dolní náměstí

Bohatý a atraktivní kulturní program sestavený z celostátně známých i místních kapel a souborů (populární hudba, komponované pořady, dechovka, folklór, pěvecké sbory, divadelní představení, dílničky, řemeslné městečko atd.) po celou dobu konání trhů.

V rámci trhů bude preferován prodej ve stáncích města. Prodej mimo stánky města (pojízdné prodejny, speciální prodejní zařízení, prodej ryb apod.) bude umožněn pouze výjimečně a v odůvodněných případech.

Pro Vánoční trhy město pronajímá tyto stánky:

-          Půdorysný rozměr stánku 250 x 220 cm, delší strana je přední a zadní.

-          Výška stánku bez střechy 220 cm.

-          V zadní stěně vstupní dveře 80/200 cm, uzamykatelné zámkem.

-          Přední část je tvořena pevnou spodní částí do výšky 85 cm, na které je po celé šířce pult šířky 65 cm a uzavíratelné čtyřdílné okenice se zajištěním.

-          Na zadní stěnu stánku vedle dveří se osazuje regál o půdorysném rozměru 135 x 40 cm, výška regálu 135 cm, v regálu celkem 5 polic.

-          Každý stánek bude opatřen rozvodnicí se třemi zásuvkami. Všechny budou chráněny proudovým chráničem. Jedna zásuvka je určena k zapojení osvětlovacího tělesa, které je součástí stánku.

-          Barva stánku: světle mořený smrk

Elektrifikace

 • Maximální příkon všech spotřebičů na stánek 7,5 kW.
 • Hlavní vypínač   3/32A
 • Hlavní proudový chránič OFI  3/4/0.03A
 • Zásuvka 230V/16A jistič LPN 16A
 • Zásuvka 230V/16A jistič LPN 16A
 • Zásuvka 230V/16A jistič LPN 10A pro napojení osvětlení  LED 1x58W 

 

Celkem bude pronajato 29 městských stánků v kategoriích dle Pravidel Vánočních trhů Opava:

Kategorie 1: Punč a další teplé nápoje                      3 stánky

Kategorie 2: Vánoční výzdoba                                  5 – 8 stánků

Kategorie 3: Potraviny a nápoje                                5 – 8 stánků

Kategorie 4: Rychlé občerstvení                               5 – 8 stánků

Kategorie 5: Ostatní                                                   5 – 8 stánků

Hodnocení probíhá zvlášť v jednotlivých kategoriích.

 

Kategorie: Výzdoba, potraviny a nápoje, rychlé občerstvení, ostatní

 

Doba podnájmu - minimální doba podnájmu je v těchto variantách (vždy sobota až pátek):
26. 11. – 2. 12.
  3. 12. – 9. 12.
10. 12. – 16. 12.
17. 12. – 23. 12.

Je možné pronajmout si stánek na jeden i více termínů, přičemž podnájem na celou dobu konání trhů bude preferován.

Hodnocení nabídek:

Cena za podnájem je nabídková (prodejce výši nabídkové ceny stanovuje sám)!

Výběrová komise bude hodnotit cenu za den podnájmu (toto kritérium má největší váhu), nabízený sortiment, oblast, kde má prodejce sídlo firmy (vyšší hodnocení mají produkty se značkou „regionální produkt Opavské Slezsko“ a místní prodejci), reference (pozitivní reference z veřejných akcí obdobného charakteru – prosíme u seznamu referencí uvést kontakt na osobu, která je schopna reference podat) a dobu pronájmu (preferováni budou zájemci o delší dobu pronájmu).

 

Kategorie: Punč a další teplé nápoje:

Podmínky pro prodej punče:

-          punč z kvalitních surovin ověřených dodavatelů,

-          maximální cena alespoň jednoho druhu punče v nabídce 30,- Kč,

-          nabídka stánku musí obsahovat minimálně: dva druhy punče, jeden teplý nealkoholický nápoj (pro děti), jeden další nápoj (grog, svařené víno apod.),

-          zájemce o podnájem může podat nabídky na všechny termíny a maximálně na 2 stánky, může ale také podat nabídku pouze na jeden termín a jeden stánek,

-          minimální nabídková cena (týká se pouze kategorie punč a další teplé nápoje):

 • 4.500,- Kč 1 stánek/den (vč. DPH) v termínu 26. 11. – 23. 12. 2017 (Dolní náměstí)
 • 4.000,- Kč 1 stánek/den (vč. DPH) v termínu 27. 10. – 25. 11. 2017 (Horní náměstí),

-          po celou dobu trhů na Dolním náměstí bude také v provozu 1 stánek mimo tři komerční stánky s punčem, kde budou mít možnost prodávat různé neziskové organizace punč vlastní výroby za zvýhodněných podmínek podnájmu o víkendech (pátky, soboty, neděle). 

 

Hodnocení nabídek:

Výběrová komise bude hodnotit cenu za den podnájmu (toto kritérium má největší váhu), nabízený sortiment, oblast, kde má prodejce sídlo firmy, reference (pozitivní reference z veřejných akcí obdobného charakteru – prosíme u seznamu referencí uvést kontakt na osobu, která je schopna reference podat).

Hlaste se pomocí vyplněné „Přihlášky k prodeji“.

Součástí nabídky je:

 1. Přihláška k prodeji na akci Vánoční trhy Opava 2017 (součástí je prohlášení o seznámení s Pravidly Vánočních trhů Opava)
 2. Kopie živnostenského oprávnění či jiného oprávnění k podnikání

Kontaktní osoba: Bc. Magdaléna Hájková (magdalena.hajkova@opava-city.cz), telefon 553 756 475, 604 229 355.

 Termín pro podání nabídek a přihlášek k prodeji:    nejpozději do 14. 7. 2017 do 12.00, a to:

-          na adresu Magistrát města Opavy, odbor kancelář primátora, Bc. Magdaléna Hájková, Horní náměstí 69, 746 26 Opava,

-          nebo na e-mail magdalena.hajkova@opava-city.cz (naskenované originály s podpisy).

 

Po zaslání Přihlášky k prodeji bude zájemcům nejpozději do 31. 7. 2017 zasláno potvrzení, popřípadě zamítnutí účasti na trzích e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Výběr prodejců je výhradně v kompetenci výběrové komise na základě rozhodnutí Rady statutárního města Opavy ze dne 7. 6. 2017.

Zálohová platba za pronájem stánku bude provedena nejpozději 10 dnů od vystavení daňového dokladu/faktury, a to ve výši 100 % nabízeného nájmu.  Předpokládáme, že smlouva bude uzavřena cca 3 měsíce před začátkem akce a daňový doklad vystaven do 10 dnů od podpisu smlouvy. Pokud nebude platba uskutečněna, přenechává se stánek dalšímu zájemci v pořadí.

Organizátor si vymezuje právo zrušit výzvu k podávání nabídek. Organizátor si vyhrazuje právo na rozhodnutí o umístění stánku v rámci trhů, přičemž zohledňuje nabízenou cenu (prodejce, který nabídne vyšší cenu, má přednost při určování umístění svého stánku). Organizátor si vyhrazuje právo prodejce z hodnocení nabídek vyloučit na základě předchozích špatných zkušeností v rámci podnájmu prodejních stánků na akcích města. V případě, že bude v rámci výzvy doručena nabídka, která nespadá do výše uvedených kategorií, bude posuzována individuálně.

Pokud nebude na první výzvu reagovat dostatečný počet zájemců nebo nebude nabídka dostatečně pestrá, vyhrazujeme si právo oslovit další prodejce na neobsazené stánky. V tomto případě bude cena předmětem jednání mezi kanceláří primátora a potenciálním prodejcem s ohledem na nabízenou cenu v jiných stáncích s podobným sortimentem.

Pokud budou doručeny nabídky více zájemců se stejným sortimentem, bude upřednostňována nabídka jen jednoho zájemce s daným sortimentem, a to toho, který dosáhne vyššího bodového ohodnocení.

 

Kategorie: