Zápis silničního motorového vozidla a přípojného vozidla do registru vozidel

1)    Základní informace

Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo provozované na pozemních komunikacích musí být zapsáno v registru silničních vozidel, pokud má osoba, která ho provozuje, na území České republiky 

-       trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl, nebo

-       sídlo, jedná-li se o právnickou osobu.

2)    Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost o zápis změny podává vlastník, provozovatel silničního vozidla

3)    Postup a podmínky pro vyřízení žádosti

Žadatel vyplní příslušný tiskopis (viz formuláře odbor dopravy) a splní další náležitosti dle právního předpisu (zákon 56/2001 Sb.)

4)    Kde a s kým je možné situaci řešit

V územní působnosti Magistrátu města Opavy je příslušným odbor dopravy, oddělení dopravně správních agend (registr vozidel), Krnovská 71B

5)    Formuláře, doklady, náležitosti

K podané žádosti je nutné doložit:

-          doklad o technické způsobilosti vozidla

-          doklad o technické prohlídce, jedná-li se o vozidlo, které již bylo provozováno

-          protokol o evidenční kontrole vozidla, nejedná-li se o vozidlo nové

-          doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti vozidla)

-          doklad o povolení k pobytu, doklad o udělení azylu na území České republiky nebo doklad o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky

-          potvrzení o zaplacení DPH v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropské unie

-          doklad totožnosti žadatele, je-li totožnost ověřována

-          zplnomocnění při zastupování; písemná plná moc s úředně ověřeným podpisem nebo uznaným elektronickým podpisem zapisovaného vlastníka a zapisovaného provozovatele nebo,

-          dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, pokud nejsou obsaženy v dokladu o technické způsobilosti

 

6)    Správní poplatky

motocykl do 50 cm3

300,-Kč

motocykl nad 50 cm3

500,-Kč

motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly

800,-Kč

přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně

500,-Kč

přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti

700,-Kč

7)    Lhůty pro vyřízení žádosti

Zpravidla bezodkladně, složité případy dle správního řádu do 30 dnů

8)    Právní předpisy

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška  MD  č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel,

Vyhláška MD č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

 

 

Kategorie: