Změna vlastníka nebo provozovatele vozidla

1)    Základní informace

 Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla v registru silničních vozidel provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností dle § 8, § 9

Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel dle § 8 se provádí v případě:

-       převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu. V případě převodu vlastnického práva na základě společné žádosti dosavadního a nového vlastníka silničního vozidla a nového provozovatele silničního vozidla, není-li totožný s dosavadním nebo novým vlastníkem

-       přechodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu nebo nabytí právní moci od rozhodnutí soudu v dědickém řízení. V případě přechodu vlastnického práva na základě žádosti nového vlastníka silničního vozidla, nebo oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, přešlo-li vlastnictví k silničnímu vozidlu na stát odúmrtí, zabavením nebo propadnutím věci

Žádost o zápis změny provozovatele silničního vozidla dle § 9 se provádí na základě společné žádosti vlastníka silničního vozidla a nového provozovatele silničního vozidla, nebo žádosti provozovatele silničního vozidla, má-li být novým provozovatelem jeho vlastník

Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla nebo oznámení se podává do 10 pracovních dnů ode dne

-          převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu, nebo

-          přechodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu nebo nabytí právní moci rozhodnutí soudu v dědickém řízení.

2)    Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost o zápis změny podává vlastník, provozovatel silničního vozidla

3)    Postup a podmínky pro vyřízení žádosti

Žadatel vyplní příslušný tiskopis (viz formuláře odbor dopravy) a splní další náležitosti dle právního předpisu (zákon 56/2001 Sb.)

4)    Kde a s kým je možné situaci řešit

V územní působnosti Magistrátu města Opavy je příslušným odbor dopravy, oddělení dopravně správních agend (registr vozidel), Krnovská 71B

5)    Formuláře, doklady, náležitosti

K podané žádosti je nutné doložit:

-          v případě převodu vlastnického práva - společná žádost původního a nového vlastníka a nového provozovatele o zápis změny

-          technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla,

-          protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 14 dní,

-          zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu, není-li silniční vozidlo vyřazeno z provozu

-          při přechodu vlastnického práva také doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při podání žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla písemnou plnou mocí, musí být tato plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem

6)    Správní poplatky

motocykl do 50 cm3

300,-Kč

motocykl nad 50 cm3

500,-Kč

motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly

800,-Kč

přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně

500,-Kč

přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti

700,-Kč

7)    Lhůty pro vyřízení žádosti

Zpravidla bezodkladně, složité případy dle správního řádu do 30 dnů

8)    Právní předpisy

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška  MD  č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel,

Vyhláška MD č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

 

 

Kategorie: