Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova

Kontaktní informace

Informace o škole:

Velikost a úplnost školy

Základní škola T.G.Masaryka je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Její současná podoba je výsledkem sloučení dvou opavských základních škol, ZŠ T.G.Masaryka a ZŠ Mírová. Na prvním stupni je po třech třídách v ročníku, z toho vždy jedna dyslektická, na druhém stupni je po třech - čtyřech paralelních třídách v ročníku. Kapacita školy je 930 žáků. Výuka probíhá ve čtyřech budovách na ulicích Riegrova a Mírová v klidné části Opavy v blízkosti zastávek hromadné městské dopravy, což je důležité především pro žáky dojíždějící z městských částí Opavy a z okolních vesnic. V budovách na ulici Mírová jsou umístěny třídy prvního stupně a družina, v budovách na Riegrově ulici třídy druhého stupně a školní klub.

Vybavení školy

Obě původní hlavní budovy mají mnohaletou školní tradici. Škola disponuje školním hřištěm zařazeným do projektu Otevřená hřiště a rozsáhlou upravenou zahradou sloužící žákům prvního stupně. Obě budovy jsou vybaveny tělocvičnami, počítačovými třídami, jazykovými učebnami, třídami s interaktivními tabulemi a dataprojektory, cvičnými kuchyněmi, dílnami, výtvarnými třídami s keramickou pecí a tiskařským lisem. V obou budovách je také výdejna obědů s jídelnou. Materiální vybavení je dostatečné, na tvorbě mnoha pomůcek se podílejí sami žáci.

Škola má vlastní webové stránky, na kterých seznamuje rodiče a veřejnost s aktualitami týkajícími se provozu a akcí školy.

K servisním službám patří přítomnost školního poradenského pracoviště, školní družina a školní klub s téměř celodenním provozem, hlídané školní hřiště, které je k dispozici v odpoledních hodinách a o víkendech, automaty na ovocné a mléčné nápoje a jogurty a svačinkové tyčinky.

Charakteristika pedagogického sboru

V pedagogickém sboru se spojují mladí i zkušení pedagogové. Od září 2007 škola nově otevřela Školní poradenské pracoviště, kde vedle výchovných poradců pracují speciální pedagogové, metodici prevence sociálně patologických jevů a asistent pedagoga.

Charakteristika žáků

Na rozdíl od jiných škol se naše škola specializuje mj. také na péči o žáky se specifickými poruchami učení a chování (SPUCH), jež v rozmezí 2. až 8. třídy vyučují speciální pedagogové. I v dalších ročnících je těmto žákům věnována zvýšená péče, pracují dle potřeby podle individuálního plánu, takže mnozí z nich bez problémů pokračují ve studiu na středních školách. Talentovaným žákům nabízíme širokou škálu volnočasových aktivit a volitelných předmětů. Tito žáci již dosáhli významných regionálních, republikových i mezinárodních úspěchů. Do vlastního školního vzdělávacího programu jsme také zařadili výuku anglického jazyka formou hry již od 1. ročníku.

Spolupráce s rodiči

Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků průběžně informováni na třídních schůzkách nebo individuálních konzultacích. Prostřednictvím webových stránek školy mohou sledovat i další školní aktivity. Kvalitní vzájemná komunikace je nutnou podmínkou realizace školního vzdělávacího programu. K tomuto účelu slouží školská rada a OSRPŠ, jež mimo jiné finančně přispívá na vybavenost školy, společné aktivity žáků apod. Rodiče mají možnost v rámci Dnů otevřených dveří prohlédnout si školu i zapojit se do výuky. Oblíbené jsou také společné vánoční a velikonoční dílny dětí a rodičů a vyvrcholením se pak stávají školní akademie.

Projekty a tradice

Během celého školního roku se žáci průběžně zapojují do ročníkových a celoškolních projektů, které jsou krátkodobé i celoroční. Příprava, realizace, výstupy a evaluace těchto projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují vzájemnou spolupráci žáků a pedagogů.

K tradičním projektům patří každoroční výtvarné výstavy, jež jsou součástí festivalu Další břehy, výtvarné soutěže, tvorba školního časopisu, jazykové dny, akademie, účast v hnutí Na vlastních nohou – Stonožka, patronát žáků nad dětmi MŠ Havlíčkova, adopce tygra ussurijského ze ZOO Ostrava, projekt Jeden svět – projekce dokumentárních filmů, Adopce na dálku, Život za korunu pro Unicef…

Tradiční jsou pravidelná setkávání s pedagogy a žáky 13. a 18. základní školy v polské Ratiboři a také slavnostní předávání vysvědčení a pamětních listů žákům devátých tříd.

Se svými jednorázovými projekty se škola úspěšně zapojuje do grantových řízení. Od dob sloučení se jí tak již podařilo získat více než 2,25 mil. Kč z rozpočtu MSK či fondů EU. Tímto způsobem byly financovány adaptační pobyty pro žáky, lyžařské výcviky, výtvarné plenéry vzdělávání pedagogů, tvorba metodických materiálů, společné aktivity s partnerskou školou v Polsku, vybavení učeben pomůckami, aktivity prevence rizikového chování dětí aj.

Publikováno dne 4.1.2010