Bodové hodnocení řidičů

Zjištění stavu bodového hodnocení:

 • odbor dopravy, 3. patro, kancelář č. 308
 • Pracoviště Czech POINT na území celé ČR

Správní poplatek za výpis bodového hodnocení

 • Na odboru dopravy MMO za každou započatou stránku 15 Kč (pouze občané s trvalým pobytem na území ORP Opava)
 • Na pracovišti Czech POINTu na území celé ČR dle ceníku poskytovatele služby

Započítávání bodů

Na základě

 • oznámení o uložení pokuty za přestupek v blokovém řízení
 • pravomocného rozhodnutí o uložení správního trestu za přestupek
 • pravomocného rozhodnutí, kterým byl uložen trest za trestný čin

příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zaznamená řidiči v registru řidičů stanovený počet bodů

Právní důsledky dosažení 12 bodů

 • příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zaznamenává řidičem dosažený počet bodů pouze do celkového počtu 12 bodů
 • po dosažení celkového počtu 12 bodů oznámí obecní úřad obce s rozšířenou působností tuto skutečnost řidiči a vyzve jej k odevzdání řidičského průkazu
 • řidič, který dosáhl celkového počtu 12 bodů je povinen na základě výzvy řidičský průkaz odevzdat
 • řidič pozbývá řidičské oprávnění uplynutím 5 pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení

Vrácení řidičského oprávnění po tzv. "vybodování"

Řidič, který dosažením 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů, pozbyl řidičské oprávnění, je oprávněn požádat o jeho vrácení nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne jeho pozbytí

byl-li řidiči za přestupek nebo trestný čin spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení, na základě kterého dosáhl celkového počtu 12 bodů, uložen trest nebo správní trest zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, je řidič oprávněn požádat o vrácení řidičského oprávnění nejdříve po vykonání trestu nebo správního trestu zákazu činnosti, pokud je uložená doba zákazu činnosti delší než jeden rok

podaná žádost o vrácení musí být doložena:

 • potvrzením o absolvování přezkoušení z odborné způsobilosti, tento doklad nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dní
 • posudkem o zdravotní způsobilosti včetně dopravně psychologického vyšetření
 • platným dokladem totožnosti žadatele.

Vrácení řidičského oprávnění po výkonu trestu nebo správního trestu zákazu činnosti

Žádost se podává u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností a musí být doložena

 • platným dokladem totožnosti žadatele
 • rozhodnutím, kterým byla žadateli uložen správní trest, nebo rozsudek, kterým byl žadateli uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, popřípadě rozhodnutí nebo usnesení, kterým bylo rozhodnuto o upuštění nebo o podmíněném upuštění od výkonu zbytku tohoto správního trestu nebo trestu
 • pokud ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo správního trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok, musí být rovněž doložen doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (ke dni podání žádosti nesmí být starší než 60 dní) a posudek o zdravotní způsobilosti.

Odečítání bodů

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností provede záznam v registru řidičů o odečtení bodů z dosaženého počtu stanovených bodů řidiči za těchto podmínek:

Řidiči, kterému nebyla ode dne uložení pokuty v blokovém řízení nebo nabytí právní moci rozhodnutí, na jehož základě mu byl v registru řidičů zaznamenán naposled stanovený počet bodů, pravomocně uložen správní trest za přestupek nebo trest za trestný čin, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení,

 • po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, se odečtou 4 body z celkového počtu dosažených bodů,
 • po dobu 24 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, se odečtou 4 body z celkového počtu dosažených bodů zbývajících po odečtení bodů podle písmene a),
 • po dobu 36 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, se odečtou všechny zbývající body.

V případě ukončení školení ve středisku bezpečné jízdy na základě podání žádosti a předložení potvrzení se odečtou 3 body. Podmínkou je, že řidič ke dni ukončení školení bezpečné jízdy neměl v registru řidičů zaznamenáno více než 10 bodů za porušení právních předpisů ohodnocená méně než 6 body.

Formuláře

Kategorie: