Digitální karta vozidla

Základní informace

Žádost o vydání digitální karty vozidla.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická osoba, která se může nechat zastupovat na základě plné moci, právnická osoba- její statutární orgán (tvoří-li více fyzických osob – pak předseda, případně člen, který byl pověřen), zaměstnanec, který byl pověřen, jiná osoba pověřená na základě plné moci udělené statutárním orgánem.

Podmínky a postup řešení

Místní příslušnost je dána podle místa sídla právnické osoby nebo podle místa podnikání fyzické osoby.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podání žádosti o vydání digitální karty do vozidla.

Dotčené instituce

Kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Magistrátu města Opavy je příslušným Odbor dopravy, Oddělení dopravně správních agend, Krnovská 71B, (I NP – registr řidičů):

Kontakty na pracovníky registru řidičů (RŘ)

Lenka Chejnová

553 756 907

Referentka oddělení registru řidičů

Dáša Hübschová

553 756 906

  Referentka oddělení registru řidičů

 

Úřední hodiny

Pondělí

08:00 – 17:00

Úterý

Zavřeno

Středa

08:00 – 17:00

Čtvrtek

08:00 – 14:00

Pátek

08:00 – 14:00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Fyzická osoba: živnostenské oprávnění (koncesní listina) – originál, nebo ověřená kopie, platný doklad totožnosti jednající osoby.

Právnická osoba: úřední doklad o existenci právnické osoby (výpis z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku nebo registru s obsahem názvu, sídla, identifikačního čísla, osob oprávněných k jednání jménem právnické osoby, udání způsobu jakým zástupci za právnickou osobu jednají a podepisují, a to originál nebo ověřená kopie. Nepodává-li žádost statutární zástupce – platná plná moc, platný doklad totožnosti jednající osoby.

Formuláře

Žádost o vydání paměťové karty vozidla – podniku

Správní a jiné poplatky

Poplatek 700,-Kč, který se hradí na pokladně úřadu Krnovská 71B, Opava.

Lhůty pro vyřízení

Nová nebo obnova – do 15 pracovních dnů. Po ztrátě, odcizení a zničení tzv. náhrada - do 5 pracovních dnů. Reklamace - do 5 pracovních dnů.

Možnost řešit elektronicky

Nelze využít elektronické podání.

Právní předpisy

Nařízení Rady ES č. 561/2006 a Nařízení Rady ES č. 1360/2002 o záznamovém zařízení v silniční dopravě.

Opravné prostředky

Podle zákona č. 500/2004 Správní řád.

Správní trest

Podle zákona 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Kategorie: