Evakuace

Evakuací se rozumí přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených nebo dotčených mimořádnou událostí, kdy již nelze účinnou ochranou zabezpečit životy a zdraví obyvatelstva, ochranu hospodářských zvířat a movitého majetku.

Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věcné prostředky uskladnění.

Krátkodobé organizované přemístění osob z bezprostředně ohroženého prostoru do míst dočasného ubytování je tzv. vyvedení.

Vyhlášení evakuace

Evakuaci prostoru dotčeného nebo ohroženého mimořádnou událostí může vyhlásit velitel zásahu v místě činnosti, starosta dotčené obce pro území obce nebo jeho část, starosta obce s rozšířenou působností pro celý správní obvod nebo jeho část a hejtman pro území kraje nebo jeho část.

Provedení evakuace

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených nebo postižených mimořádnou událostí s výjimkou osob podílejících se na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo vykonávající jinou neodkladnou činnost (tzv. úplná evakuace ). Mimo organizované evakuace probíhá i tzv. samovolná evakuace, při které jednotliví občané (skupinky) řeší únik z ohroženého prostoru nebo i okolního území vlastními (dostupnými) dopravními prostředky nebo pěšky.

V konkrétních případech lze přednostně plánovat a provádět částečnou evakuaci pro některé nebo všechny vybrané skupiny obyvatelstva:

 • děti do 15ti let, i přechodně umístěné v předškolních a školních zařízeních s doprovodem,
 • děti do 15ti let, neumístěné v předškolních, školních a jiných zařízeních s doprovodem,
 • pacienty v lůžkových zdravotnických zařízeních s doprovodem,
 • osoby, trvale umístěné v sociálních zařízeních všech typů s doprovodem,
 • osoby zdravotně postižené a neschopné samostatné činnosti s doprovodem.

Pracovní skupina krizového štábu

Pracovní skupina krizového štábu, který vyhlásil a organizuje provedení evakuace, zajišťuje zejména:

 • řízení průběhu evakuace,
 • koordinaci přepravy z míst shromažďování, evakuačních středisek a nástupních stanic do přijímacích středisek a cílových míst
 • koordinaci činnosti evakuačních a přijímacích středisek,
 • dokumentování průběhu evakuace, především komplexnosti provedení a počtů umístěných osob v jednotlivých příjmových místech.

Evakuační středisko

Zajišťuje zejména:

 • vedení evidence příchozích a rozdělování evakuovaných do předurčených příjmových oblastí a přijímacích středisek,
 • řízení přeprav z evakuačního střediska do příjmových míst s maximálním využitím dostupných dopravních prostředků,
 • všestranné zabezpečení evakuace v evakuovaném prostoru,
 • nocleh a stravování pro personál a evakuované obyvatelstvo, které se zdrží ve středisku déle než 12 hodin vede stanovenou dokumentaci a podává informace o průběhu evakuace krizovému štábu.

Přijímací středisko

Přijímací středisko zajišťuje zejména:

 • příjem evakuovaných osob a jejich evidenci,
 • přerozdělování evakuovaných do cílových míst ubytování s ohledem na slučování evakuovaných rodin,
 • všestranné zabezpečení evakuovaných v příjmovém prostoru v součinnosti s orgány veřejné správy,
 • informuje evakuované o způsobu jejich kompletního zabezpečení, organizuje slučování
 • rozdělených rodin a podává informace veřejnosti o ubytovaných,
 • vede stanovenou dokumentaci a podává informace o průběhu evakuace pracovní skupině krizového štábu.

Zodpovědnost za provedení evakuace

Hejtman kraje

Zodpovídá za provedení evakuace z prostorů, jejichž území nebo místa umístění překračují hranice správního obvodu alespoň jedné obce s rozšířenou působností. Může nařídit provedení evakuace ze zájmového území po vyhlášení krizového stavu.

Starosta obce s rozšířenou působností

Zodpovídá za provedení evakuace v rámci správního obvodu dané obce s rozšířenou působností.

Starosta obce

Zodpovídá za provedení evakuace v rámci území dotčené obce nebo její části, zpravidla prováděné formou dočasného vyvedení obyvatelstva.

Velitel zásahu

Zpravidla řídí a zodpovídá za provedení okamžité evakuace z míst, kde byl vyhlášen třetí nebo zvláštní stupeň poplachu a při prodlení by došlo k ohrožení života a zdraví občanů. Hlavní jeho činností je vyvedení obyvatelstva a zabezpečení jeho nouzovéhopřežití.

Následné zabezpečení evakuace přísluší orgánům veřejné správy podle rozsahu jejího vyhlášení. Stanoví a nařídí připravit a zajistit označení míst shromažďování a dokumentování průběhu celé evakuace vč.evidence evakuovaných.

Evakuovaní občané

V průběhu přípravy a provedení evakuace se řídí pokyny řídících orgánů a vykonavatelů, zejména:

 • ve vyhlášených časech opouštějí své domovy (úkryty) k provedení řízené evakuace nebo samovolné evakuace,
 • před opuštěním místa pobytu zabezpečují a označují svůj domov a majetek, popř. hospodářské zvířectvo
 • provádějí evakuaci s určeným evakuačním zavazadlem
 • v průběhu evakuace dodržují klid a pořádek, pomáhají si navzájem.

Vykonavatelé evakuace

Hasičský záchranný sbor

V průběhu evakuace plní zejména:

 • zabezpečuje vyrozumění řídících orgánů a vykonavatelů evakuačních opatření,
 • technicky se podílí na předávání nařízení, zpráv a informování obyvatelstva,
 • pomáhá při evakuaci imobilních občanů, hospodářského zvířectva, kulturních památek, odborných pracovišť a speciálního materiálu a techniky (zejména členové jednotek SDH),
 • provádí kontrolu opuštění evakuovaného prostoru,
 • provádí neodkladná opatření pro nouzové přežití obyvatelstva.

Policie ČR

 • chrání bezpečnost osob a majetku,
 • spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku, a byl-li porušen, činí opatření k jeho obnovení,
 • dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho řízení,
 • hlídky policie poskytují nezbytné informace pro obyvatelstvo o mimořádné události,
 • po provedené evakuaci uzavírá evakuovaný prostor obsazením určených pevných stanovišť hlídkami policie,
 • reguluje vjezd vozidel a vstup osob na místo zásahu,
 • reguluje pohyb vozidel a osob na místě zásahu,
 • provádí hlídkovou činnost v evakuovaném prostoru,
 • monitoruje situaci v oblasti dopravy a pohybu osob v rámci výkonu služby.

Záchranná služba

V průběhu evakuace zejména:

 • zajišťuje rychlou lékařskou pomoc v průběhu evakuace podle okamžité potřeby.

Ostatní vykonavatelé

Plní úkoly podle svého předurčení nebo jako přímí vykonavatelé jednotlivých odborných zabezpečení evakuace podle vyžádání velitele zásahu. Vzhledem k předpokládanému rozsahu evakuace a počtu evakuovaných osob se její úspěšné provedení neobejde bez zapojení dobrovolných občanských sdružení a využití iniciativní pomoci jednotlivců, zejména v příjmových místech.

 

Kategorie: