Formuláře

Na této stránce najdete všechny formuláře v elektronické podobé, které jsou v současnosti městem vydány. V případě, že nevíte, který formulář přesně hledáte či který odbor je jeho správcem, doporučujeme vyzkoušet hledání řešení vašeho problému pomocí stránky Jak si vyřídit na úřadě.

Kancelář primátora (žádost o záštitu)

Koordinované stanovisko

Odbor dopravy (registr vozidel, řidiči, veteráni, taxislužba, výkopové práce, umístění lešení, ...)

Odbor finanční a rozpočtový (poplatky - komunální odpad, psi)

Oddělení územního plánování

Oddělení památkové péče

Odbor majetku města (prodej a pronájem bytů a nebytových prostor, inženýrské sítě, předzahrádky)

Odbor obecní živnostenský úřad (jednotné registrační formuláře)

Od roku 2008 mohou podnikatelé využít elektronické podání pomocí Jednotného registračního formuláře, který nahrazuje různé typy formulářů pro podání, která podnikatel musel učinit. Aplikaci k vytvoŕení a odeslání Jednotného registračního formuláře najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.
Formuláře pro získání živnostenského oprávnění

Přílohy k Jednotnému registračnímu formuláři

Formuláře pro oznamování změn při živnostenském podnikání (včetně žádosti o zrušení oprávnění)

Formuláře určené jiným správním orgánům

Formuláře k podnikání v zemědělství

Taxislužba

Odbor vnitřních věcí (žádost o poskytnutí informací, prohlášení k narození dítěte)

Odbor výstavby (umístění stavby, stavební povolení, územní souhlas,...)

01 Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Elektronické podání Ke stažení (docx)
Ke stažení (pdf)
02 Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Elektronické podání Ke stažení (docx)
Ke stažení (pdf)
03 Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Elektronické podání Ke stažení (docx)
Ke stažení (pdf)
04 Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Elektronické podání Ke stažení (docx)
Ke stažení (pdf)
05 Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Elektronické podání Ke stažení (docx)
Ke stažení (pdf)
06 Žádost o vydání společného povolení (pro společné územní a stavební řízení) Elektronické podání Ke stažení (docx)
Ke stažení (pdf)
07 Oznámení záměru (pro územní souhlas) Elektronické podání Ke stažení (docx)
Ke stažení (pdf)
08 Ohlášení stavby Elektronické podání Ke stažení (docx)
Ke stažení (pdf)
09 Žádost o stavební povolení Elektronické podání Ke stažení (docx)
Ke stažení (pdf)
10 Oznámení stavebního záměru se záměrem certifikovaného inspektora Elektronické podání Ke stažení (docx)
Ke stažení (pdf)
11 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Elektronické podání Ke stažení (docx)
Ke stažení (pdf)
12 Žádost o povolení předčasného užívání stavby Elektronické podání Ke stažení (docx)
Ke stažení (pdf)
13 Oznámení změny v užívání stavby (změna užívání bez souvisejících stavebních úprav) Elektronické podání Ke stažení (docx)
Ke stažení (pdf)
14 Ohlášení odstranění Elektronické podání Ke stažení (docx)
Ke stažení (pdf)
15 Společné oznámení záměru (pro společný územní souhlas a ohlášení) Elektronické podání Ke stažení (docx)
Ke stažení (pdf)
16 Oznámení dokončení stavby (pro novostavby, které se od 1.1.2018 nekolaudují) - Ke stažení
17 Oznámení dokončení změny stavby (pro změny stavby, které se od 1.1.2018 nekolaudují) - Ke stažení
18 Oznámení o zpracování zjednodušené dokumentace (pasportu) stavby - Ke stažení
19 Protokol o doložení digitální dokumentace Ke stažení
20 Žádost o kolaudaci stavby (pro povolení vydané před 1.1.2007) Ke stažení
21 Žádost o kolaudaci stavby - plyn (pro povolení vydané před 1.1.2007) Ke stažení

Odbor životního prostředí (lesy, myslivost, odpady, ryby, voda,...)

LESY - Žádost o odnětí-omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL)  – Ke stažení
LESY - Žádost o souhlas s umístěním stavby při němž dochází k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa  – Ke stažení
MYSLIVOST - Měsíční hlášení o plnění plánu  – Ke stažení
MYSLIVOST - Plán chovu a lovu pro zvěř drobnou  – Ke stažení
MYSLIVOST - Plán chovu a lovu pro zvěř spárkatou  – Ke stažení
MYSLIVOST - Plán chovu a lovu ostatních druhů zvěře  – Ke stažení
MYSLIVOST - Plán péče o zvěř  – Ke stažení
MYSLIVOST - Plán počtu loveckých psů  – Ke stažení
MYSLIVOST - Plán společných lovů zvěře  – Ke stažení
MYSLIVOST - Výsledky sčítání zvěře  – Ke stažení
MYSLIVOST - Žádost o vydání loveckého lístku Elektronické podání Ke stažení
MYSLIVOST - Žádost o vydání plomb a lístků o původu zvěře  – Ke stažení
ODPADY - Hlášení o produkci a nakládání s odpady  –  –
ODPADY - Náležitosti žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady  – Ke stažení
ODPADY - Náležitosti žádosti o souhlas k upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadu  – Ke stažení
ODPADY - Žádost o změnu počtu popelových nádob k zajištění sběru a svozu komunálního odpadu  – Ke stažení
OVZDUŠÍ - Žádost o závazné stanovisko  – Ke stažení
PŘÍRODA - Žádost o povolení ke kácení stromu  – Ke stažení
PŘÍRODA - Ohlášení kácení stromu  – Ke stažení
PŘÍRODA - Žádost o souhlas orgánu ochrany přírody se zásahem do krajinného rázu  – Ke stažení
PŘÍRODA - Žádost o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku (VKP)  – Ke stažení
RYBY - Žádost o vydání rybářského lístku Elektronické podání Ke stažení
VODA 01 - Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu  – Ke stažení
VODA 02 - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu  – Ke stažení
VODA 03 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu  – Ke stažení
VODA 04 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo jeho změnu  – Ke stažení
VODA 05 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu  – Ke stažení
VODA 06 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu  – Ke stažení
VODA 07 - Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu  – Ke stažení
VODA 08 - Žádost o stavební povolení k vodním dílům  – Ke stažení
VODA 09 - Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)  – Ke stažení
VODA 10 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu  – Ke stažení
VODA 11 - Žádost o udělení souhlasu  – Ke stažení
VODA 12 - Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu  – Ke stažení
VODA 13 - Žádost o vyjádření  – Ke stažení
VODA 14 - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl  – Ke stažení
VODA 15 - Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav  – Ke stažení
VODA 16 - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru  – Ke stažení
VODA 17 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění  – Ke stažení
VODA 18 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění  – Ke stažení
VODA 19 - Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatelí  – Ke stažení
VODA 25 - Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla  – Ke stažení
VODA PASPORT - Žádost o ověření zjednodušené dokumentace vodního díla  – Ke stažení
ZPF - Žádost o udělení souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu  – Ke stažení
Kategorie: