Informace k volbám

Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu sněmovny Parlamentu České republiky

V souvislosti s blížícím se termínem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 20. a 21. října 2017 vám přinášíme základní informace.

Volby se uskuteční ve stanovených volebních místnostech, ve kterých mohou voliči hlasovat v pátek 20. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 21. října od 8 do 14 hodin. Hlasovací lístky budou všem voličům doručeny do domácností nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb, tj. do 17. října 2017. Volební okrsek 33 nacházející se na Střední škole zemědělské a VOŠ bude přemístěn naproti do budovy Školního statku a do volebních místností na ZŠ Šrámkova se bude vcházet hlavním vchodem do školní budovy, nikoliv bočním vchodem jako doposud. Ostatní umístění volebních okrsků zůstává stejné. Jejich seznam naleznete na webových stránkách města.

Voličem je státní občan České republiky (dále jen „občan“), který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a nevznikla u něj překážka volebního práva. Volič, který se nebude zdržovat v době voleb ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

O vydání voličského průkazu může občan zažádat osobně u obecního úřadu (v Opavě na ohlašovně magistrátu na Krnovské 71B), v jehož stálém seznamu je zapsán, a to až do uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 18. října 2017 do 16.00 hodin. Dále může podat žádost v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky. Žádost musí být úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13. října 2017. Obecní úřad voličský průkaz předá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 5. října 2017, voliči osobně nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí. Chceme upozornit, že při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Voliče, který bude chtít volit a bude se v době voleb nacházet například v nemocnici, věznici či jiném zařízení, je možno nechat zapsat do zvláštního seznamu voličů. Tento seznam předá správa příslušného zařízení obecnímu úřadu, kde je volič zapsán ve stálém seznamu, a to nejpozději do 13. října 2017 do 14.00 hodin. Voliči, který je v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, a není zapsán ve zvláštním seznamu nebo nemá voličský průkaz, anebo nemá trvalý pobyt v okrsku, kde se nemocnice či zařízení nachází, nemůže ve dny voleb okrsková volební komise umožnit hlasování. V případě krátkodobé hospitalizace nebo v případě, že volič neví, kde se přesně ve dny voleb bude nacházet, se jeví jako nejvhodnější vyřízení voličského průkazu.

Bližší informace týkající se voleb naleznete na webových stránkách www.mvcr.cz.

 

INFORMACE PRO VOLEBNÍ STRANY k delegování členů do okrskových volebních komisí v Opavě

 

Ve smyslu zákona č. 247/1995 Sb, o volbách do Parlamentu České republiky a o změně  a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, může každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do každé z 50 okrskových volebních komisí ve městě Opavě a 8 okrskových volebních komisí v městských částech Opavy, a to v termínu nejpozději 30 dnů před konáním voleb, tj. do 20. 9. 2017 do 16.00 hodin. Delegování členů a náhradníků se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle primátorovi, a to v listinné nebo elektronické podobě. O osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí.

Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka a jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží.

Seznam může dále obsahovat mimo zákonem stanovených údajů i telefonní číslo, adresu pro doručování, adresu elektronické pošty či datovou schránku člena, popřípadě náhradníka a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni.

Člen okrskové volební komise nesmí být kandidátem pro volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí bude zasláno delegovaným zástupcům na Vámi uvedený kontakt a současně bude toto oznámení vyvěšeno na úřední desce statutárního města Opavy. Oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce Magistrátu města Opava.

 

INFORMACE O SVOLÁNÍ 1. ZASEDÁNÍ OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ     

První zasedání okrskových volebních komisí se bude konat ve středu dne 27. září 2017 v areálu Víceúčelové haly Opava, ulice Žižkova 2904/8, 747 07 Opava-Jaktař:

-          od 8.00 – 8.40 hodin – okrskové volební komise č. 1 – 30

-          od 8.45 – 9.30 hodin – okrskové volební komise č. 31 – 58

 

INFORMACE O ŠKOLENÍ ČSÚ 

Dne 27. září 2017 se v areálu Víceúčelové haly v době od 9.30 hodin uskuteční pro předsedy, místopředsedy a zapisovatele okrskových volebních komisí školení Českého statistického úřadu k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování ve volbách.

Školení ČSÚ pro obce spadající pod ORP se uskuteční téhož dne, tzn. 27. září 2017 od 12.30 hodin v prostorách Víceúčelové haly v Opavě.  

 

Informace k volbám poskytují:

  • Ing. Petr Sordyl, vedoucí odboru vnitřních věcí, mobil: 604 229 347
  • Ing. Martina Věntusová, pověřena řízením kanceláře tajemníka, mobil: 604 229 370
  • Bc. Jana Müllerová, vedoucí organizačního oddělení, mobil: 604 229 341
  • Jana Špinlerová, referentka ohlašovny trvalého pobytu, telefon: 553 756 279
Kategorie: