Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit

Osoby s duševním onemocněnímOsoby se zdravotním znevýhodněním

Centrum ANIMA Opava - Sociální rehabilitace nabízí aktivity zaměřené na obnovu a rozvoj sociálních a pracovních schopností, na podporu vzdělanosti a pomoc při zapojování výše uvedeného okruhu osob do přirozeného společenského prostředí. Cílem služby je osoba, která je schopna si reálně uvědomit své možnosti dané svým zdravotním omezením, samostatně zvládá péči o vlastní osobu a domácnost, je schopna si vyřídit osobní záležitosti, navazovat a udržovat kontakty se společenským prostředím, je schopna využít a navázat na obnovené nebo získané znalosti a dovednosti a je připravena k získání pracovního poměru nebo jiné výdělečné činnosti na chráněném nebo otevřeném trhu práce. Při práci s klientem převažují individuální nácvikové aktivity a aktivizační činnosti nad skupinovými programy. Služba je rovněž vhodným navazujícím programem pro absolventy speciálních základních a praktických škol. Služba je ve svých základních činnostech poskytována bez úhrady, svým obsahem aktivit však nesupluje běžně dostupné vzdělávací či volnočasové kurzy.

Kontakt

Liptovská 1045/21

Opava - Kylešovice

747 06

Tel: 553 034 600

Web: www.animaviva.cz

Kontaktní osoba

Bc. Kateřina Jedličková, DiS.

Tel: 739 404 488

E-mail: centrum.opava@animaviva.cz

Osoby s duševním onemocněnímOsoby se zdravotním znevýhodněním

Podporované zaměstnávání osob se zdravotním postižením při ANIMA VIVA z.s. je navazující službou na službu sociální rehabilitace nebo odborné sociální poradenství poskytované ANIMA VIVA z.s. Umožňuje lidem se zdravotním postižením (s invaliditou I. - III. stupně) smysluplné a účelné pracovní uplatnění ve specificky upravených pracovních podmínkách s možnou podporou terénních pracovníků - sociálních a pracovních asistentů.  Převažujícím místem výkonu práce jsou veřejně přístupné prostory s možností společenského kontaktu. Jedná se o pracovní uplatnění na pomocných pracovních pozicích, které jsou součástí zajištění základního provozu služeb ANIMA VIVA z.s., či dalších spolupracujících subjektů a veřejných institucí. Služba navazuje na aktivity výše uvedených sociálních služeb s využitím aktivní spolupráce s ÚP ČR v rámci ustanovení Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, Část třetí - zaměstnávání osob se zdravotním postižením (§67-§84). Služba přispívá k řešení sociálních problémů osob se ZP, k jejich pracovnímu uplatnění a sociálnímu začlenění a rovněž k osvětě veřejnosti v oblasti bourání falešných společenských předsudků vůči osobám se zdravotním postižením.

Kontakt

Liptovská 1045/21

Opava - Kylešovice

747 06

Tel: 553 034 600

Web: www.animaviva.cz

Kontaktní osoba

Bc. Hana Brňáková, Mgr. Petra Tesařová, DiS.

Tel: 731 177 812, 739 404 544

E-mail: poradna@animaviva.cz, manazer.opava@animaviva.cz

Osoby s duševním onemocněnímOsoby se zdravotním znevýhodněním

Odborné sociální poradenství poskytované Sociální poradnou ANIMA VIVA z.s. slouží od roku 2003 osobám s chronickým duševním onemocněním a lidem v krizové situaci spojené s trvajícími psychickými a sociálními obtížemi, dále jejich rodinným příslušníkům, opatrovníkům a institucím, které přicházejí s osobami s uvedeným typem zdravotního postižení do styku. Poradna umožňuje řešit aktivně a včas sociální problémy svých klientů již během hospitalizace v Psychiatrické nemocnici v Opavě, pomáhá při řešení tíživé sociální situace svých klientů, která souvisí se ztrátou práce a pracovního uplatnění jako důsledku psychického onemocnění. Dalšími navazujícími problémy řešenými pracovníky poradny pak jsou: ztráta pravidelného finančního příjmu, bydlení, narušení či ztráta vztahů, řešení dluhové problematiky a otázky omezení právní způsobilosti. Služba je ve svých základních činnostech poskytována bez úhrady a klienti poradny zde mají možnost v rámci základních činností poradny využít rovněž právní a psychologické poradenství.

Kontakt

Sušilova 1

Opava - Předměstí

747 06

Tel: 553 766 684

Web: www.animaviva.cz

Kontaktní osoba

Mgr. Petra Tesařová, DiS.

Tel: 739 404 544

E-mail: poradna@animaviva.cz

Děti, mládež, rodinaOsoby se specifickými sociálními problémy

Poskytované sociální služby: noclehárna pro ženy, azylový dům pro ženy a matky s dětmi. Cílem projektu je řešit potřeby matek/otců/zákonných zástupců s dětmi a samostatných žen v krizové situaci, obzvláště ocitnou-li se bez přístřeší. Základní službou v Domě pro matky s dětmi je zajištění ubytování, základního hygienického zázemí, pomoc při zajištění stravy, aktivizační činnosti. Ženy se také mohou zapojit do programu sociální rehabilitace a vykonávat ji přímo v Domě pro matky s dětmi, v Sociálních službách Samaritán nebo na farmě Armády spásy ve Strahovicích. Zařízení slouží k stabilizaci sociální situace uživatele a jeho dětí s výhledem úplného osamostatnění. Snahou je zvyšovat kvalitu života matek/otců/zákonných zástupců s dětmi a samostatných žen. Uživatelé jsou vedeni k zodpovědnosti za svůj život i životy dětí a odpovědnosti za společné věci. Dále jsou jim poskytovány praktické rady při vedení domácnosti, hospodaření apod. S uživatelem jsou vedeny individuální rozhovory dle momentální situace.

Platba za pobyt v azylovém domě a na noclehárně se stanovuje dle ceníku poskytovaných sociálních služeb.

 

Kontakt

Rybářská 86

Opava

746 01

Tel: 773 770 192; 553 714 509

E-mail: opava@armadaspasy.cz

Web: www.armadaspasy.cz

Kontaktní osoba

Mgr. Martina Řeháčková

Tel: 773 770 191

E-mail: martina.rehackova@armadaspasy.cz

Osoby se specifickými sociálními problémy

Poskytované sociální služby: terénní program, noclehárna, nízkoprahové denní centrum, azylový dům a sociální rehabilitace. V rámci těchto služeb je nabízena pomoc osobám bez přístřeší, a to podpora v jejich přirozeném prostředí, přenocování nebo ubytování na přechodnou dobu, podmínky pro přípravu vlastní stravy a poskytnutí stravy, základní sociální poradenství, poskytnutí hygienického zázemí a místa k dennímu pobytu ve stanoveném čase. Součástí Armády spásy v Opavě je také farma a sýrárna ve Strahovicích, kde mohou probíhat aktivizační programy pro uživatele našich služeb nebo služba sociální rehabilitace, která nabízí nácviky různých činností vedoucí k sociálnímu začlenění osob.

Cena za poskytované služby se odvíjí od typu poskytnuté sociální služby. Služby nízkoprahové denní centrum, terénní program a sociální rehabilitace jsou poskytovány zdarma. Platba za pobyt v azylovém domě a na noclehárně se stanovuje dle ceníku poskytovaných sociálních služeb.

Při poskytování služeb vycházíme z křesťanských hodnot. Při práci se řídíme zásadami, jako jsou rovné možnosti využití služeb pro všechny, individuální přístup k uživateli, práce založená na zásadách etického kodexu Armády spásy a přístup vedoucí k zachování důstojnosti.

Kontakt

Nákladní 24

Opava

746 01

Tel: 553 712 984

E-mail: opava@armadaspasy.cz

Web: www.armadaspasy.cz

Kontaktní osoba

Gerhard Karhan

Tel: 737 215 427

E-mail: gerhard.karhan@armadaspasy.cz

Aktivity pro rodiče a děti od těhotenství do 6 let věku dítěte. Kurzy cvičení, plavání a volné vstupy do herny a bazénu, akce pro děti během celého roku.

 

Baby club Kačka - Jateční 7, Opava

Mateřské centrum OASA - Liptovská 21, Opava.

Kontakt

Jateční 7

Opava

746 01

Tel: 723 391 163

E-mail: info@babyclub.cz

Web: www.babyclub.cz

Kontaktní osoba

Hana Quittková

Tel: 723 391 163

E-mail: info@babyclub.cz

Děti, mládež, rodina

Posláním Centra inkluze je podporovat zavádění prvků inkluzívního vzdělávání do současné praxe škol, zajišťovat rovný přístup ke vzdělávání všem osobám a podporovat vzájemně prospěšné vztahy mezi školami a okolní komunitou.

Nabízené činnosti vycházejí z multidisciplinárně složeného týmu pracovníků a pokrývají různorodé oblasti související s tématem vzdělávání.

Služby jsou směrovány primárně ke školám tak, aby je podpořily v optimálním nastavení a zajištění rovných podmínek vzdělávání všech žáků. Podpůrné aktivity a poradenství poskytují nejen žákům a pedagogům, ale rovněž rodičům.

Svou činností také usilujeme o podporu a zvyšování povědomí o inkluzivním vzdělávání v široké veřejnosti.

Kontakt

Na Rybníčku 56

Opava

746 01

Tel: +420 728 343 747

E-mail: info@centruminkluze.cz

Web: www.centruminkluze.cz

Kontaktní osoba

Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D.

Tel: +420 774 883 619

E-mail: hana.sobkova@gmail.com

Děti, mládež, rodinaOsoby se zdravotním znevýhodněním

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s., Raná péče pro Moravu a Slezsko, je zaměřeno  na rodiny dětí se sluchovým a kombinovaným postižením od narození do 7 let věku. Základem programu rané péče je široká podpora rodiny vychovávající dítě se sluchovým nebo kombinovaným postižením raného věku. Terénní služby rané péče jsou poskytovány bezplatně formou pravidelných konzultací v klientských rodinách po celé Moravě a Slezsku.

Kontakt

Jungmannova 25

Olomouc

779 00

Tel: 739 642 677

E-mail: ranapecemorava@detskysluch.cz

Web: www.detskysluch.cz

Kontaktní osoba

Mgr. Anna Kučerová, PhD.

Tel: 739 642 677

Cílem Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením 0-18 let (dále jen „SAS“) je podpora při vytváření podmínek pro přijetí dítěte s postižením v rodině, posílení sociálních dovedností dětí i rodičů, podpora a posilování vzájemného vztahu a komunikace mezi rodiči a dětmi, podpora při nácviku rodičovských dovedností (př. slyšící rodič – neslyšící dítě, neslyšící rodič – slyšící dítě, apod.), podpora rodiny s dítětem s těžkým smyslovým nebo kombinovaným postižením vedoucí k samostatnosti v péči o dítě, při jeho výchově a vzdělávání, podpora při integraci dítěte (samostatné a sebevědomé fungování dítěte) do slyšící společnosti, zprostředkování kontaktu rodiny se slyšící i neslyšící společností.

Služba je poskytována zdarma, ambulantní i terénní formou.

Kontakt

Repinova 19

Ostrava

702 00

Tel: 733 181 497

E-mail: sasostrava@detskysluch.cz

Web: www.tamtam-olomouc.cz

Kontaktní osoba

Mgr. Lena Vaňková

Tel: 776 056 761

E-mail: sasostrava@detskysluch.cz

Posláním osobní asistence je individuálně pomáhat osobám se zdravotním postižením a seniorům překovávat jejich nepříznivou sociální situaci způsobenou změnou zdravotního stavu nebo vysokým věkem, a to prostřednictvím služeb kvalifikovaného osobního asistenta. Ten uživatele podporuje a provází v jeho přirozeném prostředí a pomáhá mu k soběstačnosti a schopnosti se plnohodnotně zapojit do běžného života. Osobní asistence je určena osobám od 6 let věku. V rámci osobní asistence je zajišťována jako doplňková služba také Individuální bezbariérová doprava.

 

Cíle služby:

- umožnit uživateli služby žít v přirozeném prostředí

- podpořit při rozvíjení  nebo zachování schopností a dovedností uživatele

- umožnit zvládání běžných každodenních dovedností a úkolů, které by člověk dělal sám, v případě, že by mu v tom nebránilo zdravotní postižení nebo vysoký věk

- podpořit uživatele při překonávání osamělosti, navazovat společenské kontakty a realizovat jeho zájmy, přání a potřeby

- oddálit pobytovou péči v případě, že hrozí

 

Poskytované činnosti:

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

- pomoc při osobní hygieně

- pomoc při zajištění stravy

- pomoc při zajištění chodu domácnosti

- výchovné, vzdělávací aktivizační činnosti

- zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Kontakt

Liptovská 1045/21

Opava 6

747 06

Tel: 553 734 109

E-mail: czp.opava@czp-msk.cz

Web: www.czp-msk.cz

Kontaktní osoba

Bc. Dagmar Slaninová

Tel: 553 734 109

E-mail: czp.opava@czp-msk.cz

Stránkování

1 | 2 | 3 | 4 | ...

Strana 1

Další >

2 z 7