Město pronajme prodejnu na Horním náměstí

Město pronajme prodejnu na Horním náměstí

Statutární město Opava  dle  ust.  § 39  odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje záměr pronájmu prostor sloužících podnikání o celkové výměře 124,90 m2 v prvním nadzemním podlaží budovy č. p. 144, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc. č. 306, zastavěná plocha a nádvoří, to vše ležící v části obce Město, katastrální území Opava – Město, zapsané na LV č. 168 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, na adrese Horní náměstí 144/34, 746 01 Opava, specifikovaných přiloženým zákresem.

Podmínky nabídek:  

-          zájemci mohou své nabídky podávat do 31. 1. 2018 do 13.00 hod v zalepené obálce označené textem „NEOTVÍRAT – nabídka na pronájem prostor, Horní náměstí 34, Opava“ na podatelně Magistrátu města Opavy, Horní náměstí 382/69; později podané nabídky nebudou hodnoceny

-          k otevření obálek bude stanovena tříčlenná komise, která se sejde dne 31. 1. ve 13,30 hodin v zasedací místnosti vedení města, Horní náměstí 69,  2. patro. U otevření obálek mohou být přítomni i zájemci, kteří podali nabídku

-          zájemci navrhnou výši měsíčního nájemného, které musí činit nejméně 19.000,00 Kč (bez DPH) (cena dle Zásad pro výpočet nájemného)

-          při uzavření nájemní smlouvy nájemce složí peněžní jistotu (kauci) ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, kauce bude vrácena po skončení nájmu a nebude úročena

-          jako součást nabídky zájemce sdělí svůj záměr, jakou činnost má zájem provozovat v nabízených prostorech sloužících podnikání

Bližší informace:  Mgr. Ivana Sýkorová, tel.: 553 756 803, 604 229 394, ivana.sykorova@opava-city.cz