Návrh rozpočtu na rok 2019

Návrh rozpočtu na rok 2019
Vážení občané,
 
v souladu s § 2, odst. 1 a §11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a platným Jednacím řádem ZMO, článek 7, bod 8, vám předkládám Návrh rozpočtu Statutárního města Opava na rok 2019 a  Střednědobý  výhled rozpočtu na roky 2020 - 2021„Návrh rozpočtu Statutárního města Opava na rok 2019“ a „Rozpočtový výhled na roky 2020 – 2021“ Rada Statutárního města Opavy schválila na svém zasedání dne 28. 11. 2018 a definitivně o nich rozhodne Zastupitelstvo Statutárního města Opavy dne 17. 12. 2018.  Své dotazy a připomínky můžete uplatnit písemně k rukám vedoucího finančního a rozpočtového odboru Ing. Miroslava Drösslera nebo vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend Ing. Lenky Grigarové do 13. 12. 2018 nebo ústně přímo na zasedání zastupitelstva dne 17. 12. 2018K zasílání dotazů můžete rovněž využít e-mailovou adresu: rozpocet@opava-city.cz
 
S pozdravem
Ing. Tomáš Navrátil
primátor