Odbor finanční a rozpočtový

Odbor finanční a rozpočtový zastřešuje veškeré finanční toky směrem z magistrátu i do magistrátu. Stará se o veškeré účetnictví, připravuje rozpočet města, provádí správu místních poplatků.

Vedoucí odboru: Ing. Lenka Grigarová

Kontakty na pracovníky odboru

Oddělení rozpočtu a ekonomických agend

 • sestavuje návrh rozpočtu, včetně zpracování zásad, koordinuje formy a způsob projednávání rozpočtu s jednotlivými vedoucími odborů a vedením města,
 • zabezpečuje hospodaření podle rozpočtu a kontroluje čerpání rozpočtu v rozsahu odpovídajícím činnostem města, provádí rozpis schváleného rozpočtu, realizuje schválená rozpočtová opatření a změny rozpisu rozpočtu včetně přípravy pro jejich projednávání v orgánech města,
 • komplexně vyhodnocuje rozpočet pro závěrečný účet, včetně přípravy a výsledné podoby slovních komentářů, zabezpečuje dodání materiálů do závěrečného účtu od obchodních organizací, založených městem,
 • provádí finanční vypořádání,
 • všechny činnosti uvedené v předchozích bodech realizuje i pro městské části,
 • sleduje peněžní fondy v souladu se schválenými rozpočtovými opatřeními,
 • zpracovává podklady pro přijetí úvěrů včetně přípravy výběrového řízení, podmínek a parametrů smluv, následně zajišťuje přípravu smluv se zástupci bank,
 • vyhodnocuje informativní a monitorující ukazatele pro monitoring hospodaření obcí a splnění podmínek zvláštního zákona,
 • prověřuje účetní výkazy příspěvkových organizací a zajišťuje jejich sumarizaci,
 • zpracovává finanční analýzy,
 • řídí peněžní toky a provádí zhodnocování dočasně volných finančních prostředků,
 • zabezpečuje styk s peněžními ústavy,
 • připravuje komplexní materiály pro schválení rozpočtu a účetních uzávěrek příspěvkových organizací,
 • plní funkci správce rozpočtu v rámci řídící kontroly,
 • připravuje podklady a jedná s případnými kontrolními orgány v souvislosti s hospodařením města,
 • zabezpečuje přezkum hospodaření.

Oddělení účetnictví

 • shromažďuje, třídí, eviduje a dokumentuje údaje o celkovém hospodaření SMO,
 • poskytuje informace o finanční situaci, hospodářském výsledku za určité časové období,
 • o hmotném a nehmotném majetku, o plnění finančních závazků vůči dodavatelům a ostatním věřitelům, o plnění finančních pohledávek vůči poplatníkům a ostatním dlužníkům, o finančních operacích s peněžními ústavy, o závazcích vůči finanční správě a jiným státním orgánům a jejich plnění, o pokladních operacích,
 • zajišťuje účtování o skutečnostech na základě předložených podkladů,
 • plní funkci hlavního účetního v rámci řídící kontroly,
 • zajišťuje měsíční zpracování výkazu o čerpání rozpočtu, čtvrtletně výkazu aktiv a pasiv i výkazu zisku a ztráty,
 • zajišťuje zpracování dat a daňového přiznání k dani z přidané hodnoty za SMO,
 • zajišťuje organizační přípravu a sestavení účetní závěrky SMO,
 • zajišťuje platební styk na bankovních účtech zřízených SMO a prostřednictvím České pošty, s. p. se zpracováním poštovních poukázek,
 • zajišťuje vedení evidence a vyhotovování šeků na výběr hotovosti v peněžních ústavech,
 • zajišťuje vedení operativní evidence pohledávek a závazků města dle směrnice odboru,
 • zajišťuje vedení podrobné operativní evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku města ve správě městských částí, jednotek sboru dobrovolných hasičů a dohled nad touto evidencí vedenou ostatními správci,
 • zajišťuje vyhotovování odběratelských faktur na základě požadavků odborů a městských částí,
 • zajišťuje spolupráci s dílčími inventarizačními komisemi při dohledání inventarizačních rozdílů,
 • zajišťuje vedení účetní spisovny,
 • zajišťuje vedení operativní evidence přísně zúčtovatelných tiskopisů mimo pokutových bloků,
 • zpracovává údaje pro pomocný analytický přehled,
 • zpracovává údaje pro kontrolní hlášení.

Oddělení daní a poplatků, pokladní služby

 • předkládá návrhy obecně závazných vyhlášek,
 • vyměřuje a spravuje vyměřené odvody za porušení rozpočtové kázně,
 • zajišťuje komplexní činnosti, související s provozem hlavní pokladny a dílčích pokladen,
 • zajišťuje vydávání stravenek.

Specialista v oblasti daní a správy pohledávek

 • koordinuje výkon správy daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob včetně jednotlivých fází daňového řízení, provádí průběžné a následné finanční kontroly v oblasti daně z přidané hodnoty,

 • provádí analýzu všech platných a účinných předpisů v oblasti správy daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob,
 • organizuje metodickou pomoc při správě daně z přidané hodnoty včetně proškolování zaměstnanců,
 • sestavuje daňová přiznání k dani z přidané hodnoty a dani z příjmů právnických osob, komunikuje s daňovou správou a daňovým poradcem,
 • spolupracuje při cenové tvorbě ve vazbě na daň z přidané hodnoty a účetnictví,
 • podílí se na systému organizace a řízení při vytváření předpisu pohledávek zejména ve vztahu k dani z přidané hodnoty a dani z příjmů právnických osob za město, provádí následnou kontrolu správnosti vytvořených předpisů pohledávek,
 • koordinuje a metodicky řídí provádění vzájemných zápočtů pohledávek a závazků,
 • spolupracuje při návrzích na odepisování pohledávek, podílí se na metodickém usměrňování této oblasti,
 • provádí rozbory a přehledy pohledávek v požadovaném členění za město (banky, auditoři, vedení města, statistika apod.),
 • komplexně zajišťuje činnosti spojené s veřejnou podporou včetně zadávání informací do Registru veřejných podpor.

 

Asistentka odboru

 • Administrativa
 • Zpracování dotačních a grantových smluv

Životní situace, které řeší tento odbor

Dotace a granty

Poplatky a daně (poplatek za komunální odpad, poplatek ze psů, hrací automaty)

Daň z nemovitosti

Město určuje obecně závaznou vyhláškou výši daně z nemovitosti v souvislosti s koeficienty stanovenými státem v zákoně o dani z nemovitosti, správcem daně je Finanční úřad Opava, který rozesílá poplatníkům složenku s uvedením výše daně z nemovitosti.

Formuláře ve správě odboru