Odbor hlavního architekta a územního plánu

Odbor hlavního architekta a územního plánu zajišťuje nejen pořizování územně plánovací dokumentace, ale vydává také vyjádření k investičním záměrům nebo je účastníkem stavebních řízení. Pod odbor hlavního architekta a územního plánu pak spadá také oddělení památkové péče, které vydává například stanoviska k rekonstrukcím objektů v historickém centru města.

Vedoucí odboru: Ing. arch. Petr Stanjura

Kontakty na pracovníky odboru

Odbor hlavního architekta a územního plánu vykonává tyto činnosti:

 • zajišťuje pořizování územně plánovací dokumentace (ÚPD).
 • zajišťuje pořizování územně plánovacích podkladů (ÚPP), jako územně analytické podklady a územní studie.
 • vydává vyjádření k investičním záměrům pro všechny stavební úřady v pověřeném území z pozice orgánu územního plánování v době pořizování ÚPD.
 • vydává vyjádření k projektům pro územní řízení a stavební řízení z pozice orgánu územního plánování na území pověřeného obecního úřadu v době pořizování ÚPD.
 • vydává stanoviska k úpravám pozemkových hranic v době pořizování ÚPD.
 • zajišťuje poradenskou činnost územně plánovací v pověřeném území.
 • spoluúčastní se při projednávání záměrů a projektů technické infrastruktury v pověřeném území.
 • plní dílčí úkoly spojené s podporou ekonomického rozvoje města a regionálního rozvoje správního obvodu obce s rozšířenou působností Opava.
 • vydává rozhodnutí k restaurování movitých kulturních památek, údržbě, stavebním úpravám, umístění či odstranění zařízení na objektech v památkově chráněném území  (Městská památková zóna Opava, Městská památková zóna Hradec nad Moravicí, Vesnická památková rezervace Lipina) a na území ochranných pásem kulturních památek, památkové rezervace a památkových zón ( Opava, Hradec nad Moravicí, Lipina, Velké Hoštice, Raduň, Choltice, Hlavnice, Litultovice, Velké Heraltice)
 • vydává závazná stanoviska k rekonstrukcím a stavebním úpravám nemovitých kulturních památek a objektů nacházejících se na památkově chráněných územích (viz výše)
 • kontroluje a monitoruje stav kulturních památek ve svěřeném území
 • přijímá oznámení o ohrožení kulturních památek
 • vydává závazná stanoviska k užívání kulturních památek
 • dozírá na opravy kulturních památek a staveb v památkově chráněných území
 • řeší přestupky na úseku státní památkové péče
 • poskytuje finanční podporu vlastníkům kulturních památek na území Městské památkové zóny Opava z Programu regenerace Městské památkové zóny 

Aktuality:

Důležité odkazy:

Formuláře ve správě odboru: