Odbor majetku města

Odbor majetku města spravuje především nemovitý majetek ve vlastnictví města (kromě majetku, o nějž se stará odbor školství). Zajišťuje jak pronájmy bytových a nebytových prostor, tak jejich případný prodej. Plní roli správce městských budov a vydává stanoviska k trase inženýrských sítí apod. Pracovníci odboru vedou také evidenci záboru prostranství.

Vedoucí odboru: Mgr. Bc. Pavel Vltavský

Kontakty na pracovníky odboru

Agenda odboru:

 • vede evidenci nemovitého majetku města s výjimkou nemovitého majetku evidovaného ve správě odboru školství 
 • zajišťuje pohřbívání osamělých osob zemřelých na území města dle vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR o postupu při umírání a o pohřebnictví č. 19/1988 Sb. 
 • vede evidenci převodu domů a bytů z majetku města 
 • slevy z kupní ceny domů a bytů prodaných z majetku města 
 • zajišťuje prodej, pronájem a výpůjčky pozemků a budov ve vlastnictví města, zřízení věcných břemen průchodů a průjezdů přes pozemky ve vlastnictví města, včetně uzavření smluvních vztahů (připravuje podklady pro rozhodování RMO a ZMO ve věci dispozice s nemovitým majetkem Města Opavy) 
 • zajišťuje převody pozemků ve vlastnictví fyzických a právnických osob, státních organizací do vlastnictví města  
 • zajišťuje zrušení předkupního práva  k pozemkům, dodatky k nájemním smlouvám 
 • evidence smluvních vztahů u pozemků a budov ve vlastnictví města 
 • uzavírání dohody o bezdůvodném obohacení 
 • zajišťuje odstranění nesouladu mezi skutečným stavem nemovitostí v majetku města a stavem v katastru nemovitostí 
 • ověřování podpisů u smluv souvisejících s činností odboru 
 • zajišťuje evidenci žádostí o přidělení bytu v majetku města 
 • zajišťuje evidenci žádostí o souhlas s výměnou bytu 
 • zajišťuje evidenci bytů v majetku města 
 • zajišťuje výběrové řízení na obsazení volných bytů  
 • zajišťuje pronájmy nebytových prostor 
 • vystavuje výpovědi z nájmu na základě § 711 občanského zákoníku 
 • zabezpečuje výkon správce budov a staveb v majetku města včetně údržby a oprav 
 • zajišťuje nákupy energií pro Statutární město Opava, uzavírá smlouvy s dodavateli energií 
 • zajišťuje metodické řízení systému energetického managementu 
 • vydává stanoviska k trase inženýrských sítí, přípojek inženýrských sítí, vjezdů apod., přes pozemky ve vlastnictví Statutárního města Opavy, včetně uzavírání smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene a smluv o zřízení věcného břemene   
 • vydává stanoviska ve věci záboru veřejných prostranství k umístění reklam, kontejnerů, prodejních stánků, předzahrádek apod. 
 • vydává stanoviska  ve věci ořezů a kácení dřevin (keřů, stromů), které se nachází na pozemcích Statutárního města Opavy  
 • zajišťuje pojištění SMO 
 • zprostředkovává pronájem sportovních zařízení ve správě Technických služeb Opava, s. r. o. 

Životní situace, které řeší tento odbor

Byty

Pozemky a nebytové prostory

Formuláře ve správě odboru

Kategorie: