Odbor majetku města

Odbor majetku města spravuje především nemovitý majetek ve vlastnictví města (kromě majetku, o nějž se stará odbor školství). Zajišťuje jak pronájmy bytových a nebytových prostor, tak jejich případný prodej. Plní roli správce městských budov a vydává stanoviska k trase inženýrských sítí apod. Pracovníci odboru vedou také evidenci záboru prostranství.

Vedoucí odboru: Mgr. Bc. Pavel Vltavský

Kontakty na pracovníky odboru

Oddělení správy a evidence budovy

 • vykonává činnosti související s agendou týkající se dispozičního práva k nemovitostem,
 • eviduje a vyřizuje žádosti a podněty ve věci špatného technického stavu nemovitostí,
 • vykonává úkony související s privatizací bytového fondu města,
 • zajišťuje soulad mezi faktickým stavem nemovitostí a jejich evidenci vedenou příslušnými katastrálními úřady,
 • zajišťuje výkony samosprávných činností na úseku hospodaření s byty.

Oddělení správy a evidence pozemků

 • vede operativní evidenci pozemků zapsaných v katastru nemovitostí a provádí jejich inventarizaci,
 • zajišťuje soulad mezi faktickým stavem nemovitostí a jejich evidenci vedenou příslušnými katastrálními úřady,
 • spolupracuje s katastrálními úřady v řízeních jimi vedenými,
 • vykonává činnosti související s agendou týkající se dispozičního práva k nemovitostem.

Samostatné pracoviště majetku

 • zajišťuje vypracování vyřazovacích protokolů majetku ve správě jiných subjektů,
 • zajišťuje evidenci a správu cenných papírů,
 • zajišťuje zařazení dokončených staveb pro zařazení do hmotného investičního majetku města a správy odboru a připravuje podklady pro předání tohoto majetku do správy jiným subjektům,
 • zajišťuje podklady k hospodářským smlouvám majetku ve správě odboru,
 • kontroluje fakturaci prací Technických služeb Opava s.r.o. dle smluv pro město,
 • zajišťuje přípravu podkladů pro pojištění majetku města,
 • zastupuje město v územním a stavebním řízení,
 • vydává stanoviska k udělení licencí k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy,
 • spolupracuje s odborem životního prostředí v oblasti čistoty a údržby komunikací a veřejných prostranství, zeleně,
 • zastupuje město při projednávání pasportizace pozemků, na nichž se nacházejí stavby komunikací včetně chodníků, pozemků vedených jako veřejná zeleň, ostatní plocha – dvorní trakt,
 • stanovuje místní úpravu provozu na účelových komunikacích.

Životní situace, které řeší tento odbor

Byty

Pozemky a nebytové prostory

Formuláře ve správě odboru

Kategorie: