Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí se zabývá ochranou přírody ve městě a okolí, ochranou vod, zemědělské půdy a ovzduší. Pod odbor životního prostředí spadá také nakládání s odpady. Odbor má celkem 3 oddělení - oddělení přírody a krajiny, oddělení ochrany vod a ochrany zemědělského půdního fondu a oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady.

Vedoucí odboru: Ing. Marie Vavrečková

Kontakty na pracovníky odboru

Oddělení ochrany přírody a krajiny

Úkoly v samostatné působnosti:

 • posuzuje koncepční materiály dotýkající se území města z hlediska jejich možného vlivu na zeleň, připravuje a udržuje v aktualizované podobě Pasport zeleně, Plán ÚSES, Pasport pískovišť apod.,
 • vytváří a zajišťuje informační systém o stavu životního prostředí,
 • vyjadřuje se k záměrům a stanovuje podmínky ke stavebním a dalším činnostem ve městě s dopadem na zeleň,
 • vykonává správu pozemků v majetku města v oblasti údržby zeleně, zajišťování čistoty města, deratizace, údržby pískovišť a doprovodného mobiliáře,

 • řeší problematiku chovu a držení zvířat na území města,
 • organizuje obecně prospěšné práce a podílí se na organizaci veřejné služby,
 • stanovuje podmínky k provádění výkopových prací v zeleni a k povolování zvláštního užívání veřejného prostranství.

Úkoly v přenesené působnosti:

V základním rozsahu:

 • spravuje agendu povolování a zákazu kácení dřevin,
 • zajišťuje řízení a provoz Městského útulku pro opuštěné a odchycené psy, plní povinnosti v oblasti správního řízení a občanského práva ve věci nalezených a opuštěných zvířat (nalezená věc),
 • plní specifické povinnosti na úseku ochrany včel, zvěře a ryb.

V rozsahu pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností:

 • vykonává správu ve věcech registrovaných krajinných prvků a památných stromů, registruje ochranná pásma kolem významného krajinného prvku a zajišťuje provedení zápisů do katastru nemovitostí,
 • vymezuje a hodnotí místní systém ekologické stability, vede výpisy z ústředního seznamu ochrany přírody a podílí se na jeho vytváření a provádí opatření ke zlepšování přírodního prostředí,
 • uplatňuje stanoviska k územním plánům a regulačním plánům z hlediska zájmů chráněných zákonem, vydává závazná stanoviska jako dotčený orgán státní správy k řízením jiných orgánů a zpracovává stanoviska k dokumentacím posuzování vlivů na životní prostředí,
 • rozhoduje o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa a vydává souhlas k návrhům územně plánovací dokumentace, jimiž mají být dotčeny lesní pozemky, jakož i vydává souhlas k vydání územního rozhodnutí, jimiž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha lesa hospodářského, pokud není příslušný kraj, a o souhlasu k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa,
 • rozhoduje o dělení a odnětí lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha, nebo o omezení jejich využívání, jakož i o konkrétních opatřeních týkajících se lesních pozemků, 
 • rozhoduje o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře, jakož i o pověření právnické nebo fyzické osoby výkonem funkce odborného lesního hospodáře,
 • zajišťuje zpracování lesní hospodářské osnovy a povoluje těžbu uznaných stromů nebo porostů včetně výjimek,
 • vykonává agendu související s honitbami a opatření potřebná k zachování všech druhů zvěře, provádí registraci Honebních společenstev a jejich vznik pak oznamuje Českému statistickému úřadu,
 • ustanovuje a odvolává myslivecké hospodáře, vydává rozhodnutí v oblasti lovu zvěře, dozírá na dodržování zákona o myslivosti a předpisů vydaných k jeho provedení, soustavně dozírá, zda jsou dodržována jimi vydaná rozhodnutí, zda uživatelé honiteb myslivecky hospodaří v souladu s tímto zákonem, provádějí ochranu myslivosti a dodržují zásady chovu zvěře,
 • ustanovuje a odvolává rybářskou stráž, rozhoduje o náhradě škody způsobené rybářskou stráží,
 • povoluje pořádání veřejného vystoupení dle zákona na ochranu zvířat, schvaluje místa, na nichž lze konat trhy určené k prodeji zvířat a živočišných produktů (tržnice a tržiště) a po určení veterinárních podmínek místa, na nichž lze konat svody zvířat, a povoluje konání těchto trhů a svodů,
 • na návrh příslušného správního úřadu vydává nařízení obce o nařízení mimořádných veterinárních opatření, ukončuje mimořádná veterinární opatření a dozírá na jejich plnění,
 • plní specifické povinnosti na úseku ochrany včel, zvěře a ryb,
 • projednává přestupky na úseku ochrany zvířat,  
 • na návrh příslušného správního úřadu nařizuje odebrání týraného zvířete, vyžaduje-li to zdravotní stav zvířete.

Oddělení ochrany vod a ochrany zemědělského půdního fondu

Úkoly v samostatné působnosti:

 • posuzuje koncepční materiály týkající se rozvoje vodovodů z hlediska jejich možného vlivu na problematiku ochrany vod a zemědělského půdního fondu,
 • spolupracuje s katastrálním úřadem při provádění revize katastru a při obnově katastrálního operátu na území obce.

Úkoly v přenesené působnosti:

V základním rozsahu:

 • vykonává správu obecného nakládání s povrchovými vodami,
 • rozhoduje o povinnosti veřejné služby a o povinnosti vlastníka nebo uživatele pozemku strpět umístění označení,
 • přijímá oznámení o možném výskytu karanténních škodlivých organizmů a předkládá je rostlinolékařské správě k dalšímu řízení,
 • ukládá vlastníku či nájemci zemědělské půdy změnu kultury zemědělské půdy na pozemcích o výměře do 1 ha.

V rozsahu pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností:

 • provádí výkon státní správy k vodním dílům v rozsahu působnosti speciálního stavebního úřadu a spolupracuje s Českou inspekcí životního prostředí, vydává zejména:
 • územní souhlas a závazné stanovisko,
 • společné povolení a společné povolení s posouzením vlivů na životní prostředí ve společném územním a stavením řízení,
 • povolení pro stavby se souhlasem obecného stavebního úřadu,
 • zpracovává vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací a zajišťuje jejich předání ministerstvu,
 • uděluje souhlas k odnětí a vydává rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu má-li být dotčena zemědělská půda a půda dočasně neobdělávaná o výměře do 1 ha,
 • uděluje souhlasy k vedení tras liniových staveb,
 • rozhoduje o povinnosti vlastníka nebo uživatele pozemku strpět umístění označení,
 • na úseku ochrany zemědělského půdního fondu poskytuje stanovisko dle požadavku koordinátora,
 • nařízením obce vydává, mění a ruší mimořádná lékařská opatření.

Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady

Úkoly v samostatné působnosti:

 • posuzuje koncepční materiály z hlediska jejich možného vlivu na ovzduší a nakládání s odpady,
 • vyjadřuje se k záměrům a stanovuje podmínky ke stavebním činnostem,
 • připravuje návrhy obecně závazných vyhlášek v oblasti své činnosti,
 • řeší koncepci nakládání s komunálním odpadem na území města,
 • spolupracuje s kolektivními systémy na úseku zpětného odběru ve smyslu zákona o odpadech a zákona o obalech.

Úkoly v přenesené působnosti:

V základním rozsahu:

 • rozhoduje o vydání vyjádření k řízení krajského úřadu k umístění stacionárního zdroje uvedeného v Příloze 2 zákona o ochraně ovzduší,
 • průběžně sleduje imisní situaci,
 • vykonává kontrolu při nakládání s komunálním odpadem a s odpady a případně ukládá sankce za porušení zákona o odpadech a je správcem pohledávky ohledně této sankce.

V rozsahu pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností:

 • vydává závazné stanovisko k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje,
 • vydává vyjádření zejména v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady,
 • zajišťuje zveřejňování závazných stanovisek ve smyslu zákona o ochraně ovzduší,
 • zpracovává stanoviska k dokumentacím posuzování vlivů na životní prostředí,
 • je správcem adresáře integrovaného registru znečišťování životního prostředí,
 • uděluje souhlas a stanovuje podmínky k nakládání s nebezpečnými odpady, případně ke společnému shromažďování odpadů vede evidenci vydaných souhlasů a zasílá je ministerstvu,
 • vede a zpracovává evidenci odpadů, způsobů nakládání s nimi a zařízení k nakládání s odpady.

Samostatné pracoviště koordinátor pro vydávání koordinovaných stanovisek

 • vydávání koordinovaných závazných stanovisek a koordinovaných stanovisek dotčeného orgánu, vydávání společných vyjádření a souhlasů na ochranu všech dotčených veřejných zájmů za jednotlivé úseky příslušných odborů magistrátu pro potřebu správních řízení vedených obecnými stavebními úřady a speciálními stavebními úřady ke stavbám a činnostem v rámci správního území obce s rozšířenou působností Opava a pro potřebu orgánů územního plánování v rozsahu správního území obce s rozšířenou působností Opava, jakož i všech k tomuto potřebných úkonů správního orgánu,
 • vydávání rybářských lístků.

Životní situace, které řeší tento odbor

Čistota města

Lesy (kontakty na pověřené odborné lesní hospodáře)

Pověření odborní lesní hospodáři (OLH) - osoby, které ve smyslu § 37 odst. 1 lesního zákona zabezpečují vlastníku lesa odbornou úroveň hospodaření v lese podle lesního zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení. V součinnosti s pokyny těchto osob jsou povinni hospodařit vlastníci lesa, kteří nemají zpracován lesní hospodářský plán a nebo si nevybrali vlastního odborného lesního hospodáře. Tito OLH byli k uvedené činnosti pověření rozhodnutími orgánu státní správy lesů tj. Okresního úřadu v Opavě (před rokem 2003) a Magistrátu města Opavy, odboru životního prostředí.

Kontakty na pověřené odborné lesní hospodáře naleznete zde.

Odpady (komunální, biologický, velkoobjemový a nebezpečný)

Ovzduší

Voda

Zeleň (kácení, ořez)

Zvířata (přihlášení psa)

Formuláře ve správě odboru

Lesy

Myslivost

Odpady

Ovzduší

Příroda

Ryby

Voda

VODA 01 - Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu  – Ke stažení
VODA 02 - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu  – Ke stažení
VODA 03 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu  – Ke stažení
VODA 04 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo jeho změnu  – Ke stažení
VODA 05 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu  – Ke stažení
VODA 06 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu  – Ke stažení
VODA 07 - Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu  – Ke stažení
VODA 08 - Žádost o stavební povolení k vodním dílům  – Ke stažení
VODA 09 - Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)  – Ke stažení
VODA 10 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu  – Ke stažení
VODA 11 - Žádost o udělení souhlasu  – Ke stažení
VODA 12 - Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu  – Ke stažení
VODA 13 - Žádost o vyjádření  – Ke stažení
VODA 14 - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl  – Ke stažení
VODA 15 - Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav  – Ke stažení
VODA 16 - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru  – Ke stažení
VODA 17 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění  – Ke stažení
VODA 18 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění  – Ke stažení
VODA 19 - Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatelí  – Ke stažení
VODA 25 - Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla  – Ke stažení
VODA PASPORT - Žádost o ověření zjednodušené dokumentace vodního díla  – Ke stažení

Zemědělský původní fond