Poplatky

Statutární město Opava má podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, právo vybírat několik typů poplatků. V součanosti město vybírá tyto poplatky:

 

Místní poplatek ze psa

Místní poplatek ze psa se platí u psů starších 3 měsíců. V současnosti obecně závazná vyhláška stanovuje výši poplatku následovně:

Základní sazba za 1. psa 600,- Kč
Základní sazba za každého dalšího psa 900,- Kč
Základní sazba za 1. psa pro důchodce 200,- Kč
Základní sazba za každého dalšího psa pro důchodce 300,- Kč

 

Místní poplatek za komunální odpad

Poplatek za svoz a likvidaci odpadu je povinnen uhradit každý občan statutárního města Opavy (tj. má v Opavě trvalý pobyt), dále cizinec, který má povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, cizinec, který na území ČR pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce, osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců. Dále poplatek za komunální odpad platí majitelé nemovitostí určených k individuální rekreaci a majitelé nemovitostí, v nichž není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu. Naopak osvobozeni jsou od poplatku nezletilí do 18 let.

Výše poplatku je stanovena na 495,- Kč za rok na osobu.

 

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Výše poplatku za zábor veřejného prostranství se odvíjí od místa, kde k záboru dochází, a účelu, ke kterému toto místo poplatník hodlá využívat.

Například za umístění cirkusů nebo lunaparků je tak stanovena sazba 1,- Kč/m2/den (max. však 5000,- Kč/týden). Naopak zábor za účelem stánkového prodeje v centru města vyjde na 100,- Kč/m2/den.

Kompletní sazebník najdete v Obecně závazné vyhlášce č. 8/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Dále podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, město vybírá tyto správní poplatky:

 

Správní poplatek za rybářské lístky (vybírá odbor životního prostředí – Krnovská 71C)

 

Správní poplatek z výherních hracích přístrojů (vybírá oddělení daní a poplatků odboru finančního a rozpočtového)

  

 

Kategorie: