Pozvánka na 34. zasedání zastupitelstva

Pozvánka na 34. zasedání zastupitelstva

Poslední řádné jednání zastupitelů v tomto volebním období se uskuteční v pondělí 17. září 2018 od 9 v Kulturním domě Na Rybníčku v Opavě. Od 13 hodin dostanou prostor občané. Tučně označené body byly zařazeny dodatečně.

1. část 

1/34      Zahájení

2/34      Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/34      Schválení programu ZMO

2. část

primátor města Ing. Radim Křupala - I. část

12/34    Návrh novely Statutu statutárního města Opavy

27/34    Vyhlášení dotačního programu KULTURA 2019

25/34    Dotace ostatní

28/34    Mimořádná splátka úvěru ČS a.s.

40/34    Dodatek ke Smlouvě o úvěru mezi SMO a KB, a.s. a Smlouva o zápůjčce mezi SMO a MDPO, a.s.

1. náměstek primátora Ing. Martin Víteček 

4/34     Majetkové záležitosti města

9/34      Předkupní právo na převzetí hrobky na Městském hřbitově v Opavě

10/34    Informace o zániku společnosti

11/34    Darovací smlouva

13/34    Vyhlášení dotačního programu SPORT 2019

16/34    Elektronická dražba nemovité věci

17/34    Kupní smlouva - garáž

18/34    Smlouva o poskytování energetických služeb  se zaručeným výsledkem – dodatek č. 2

21/34    „Výběr provozovatele kanalizace statutárního města Opava“ – smlouva

26/34    Kupní a zástavní smlouva, k.ú. Jaktař

4. část

náměstek primátora Mgr. Dalibor Halátek

8/34      Aktualizace strategie destinačního managementu turistické oblasti Opavské Slezsko

14/34    Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava

15/34    Obecně závazná vyhláška č. XX/2018 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území statutárního města Opavy

24/34    Změna Územního plánu Opavy

29/34    Výstupy z Fóra Zdravého města 2018

31/34    Revitalizace Dukelských kasáren

39/34    Příprava a realizace investičních akcí

5. část

náměstek primátora Josef Stiborský 

5/34      Příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování investičních akcí základních škol    

6/34      Vyhlášení dotačního programu PREVENCE KRIMINALITY 2019

7/34      Vyhlášení dotačních programů ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2019

19/34    Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících  - Městský dopravní podnik Opava a.s.

20/34    Návrh optimalizace sítě pozemních komunikací v souvislosti s realizací obchvatů města Opavy

22/34    Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2018

23/34    Přehled sociálních a souvisejících služeb na území SMO

32/34   Smlouva o půjčce pro Základní školu a Mateřskou školu Opava-Komárov

41/34    Závazek SMO na spolufinancování sociální služby domov pro seniory

6. část

primátor města Ing. Radim Křupala - II. část

30/34    Ocenění města

33/34    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

-       zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 6. 6. 2018 do 5. 9. 2018

-       zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 15. 6. 2018 do 14. 9. 2018

35/34    Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

7. část – Ostatní

34/34    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od 7. 6. 2018

36/34    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

37/34    Dotazy, připomínky a podněty občanů města

38/34    Závěr

V době od 12.00 do 13.00 hodin – polední přestávka

37/34 Dotazy, připomínky a podněty občanů města (od 13.00 hodin do 13.30 hodin)