Přestavba LPG

Řeší odbor dopravy, oddělení dopravně správních agend – technici registru vozidel 

Žádost o povolení přestavby jednotlivého vozidla na alt. pohon LPG musí obsahovat

 • obchodní jméno, sídlo a právní formu právnické osoby a její identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, je-li žadatelem právnická osoba, nebo jméno a příjmení, pobyt, obchodní jméno, rodné číslo a identifikační číslo fyzické osoby, pokud bylo přiděleno, je-li žadatelem fyzická osoba,
 • druh a kategorie vozidla
 • účel pro který má být vozidlo používáno

Žádost o povolení přestavby jednotlivého vozidla musí být doložena těmito doklady (dokumentací)

 • podrobným popisem přestavby,
 • návrhem na změnu údajů zapisovaných v technickém průkazu vozidla,
 • technickým popisem a výkresovou dokumentací systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, pokud nebyla schválena jejich technická způsobilost typu,
 • protokolem o kontrole silničního vozidla po provedené přestavbě potvrzený pověřenou zkušební stanicí podle předpisu EHK č. 67 a vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a změn,
 • ostatní doklady vydané pověřenou firmou k provádění přestaveb na alt. pohon LPG,
 • správní poplatek 500 Kč,
 • platný doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
 • technický průkaz,
 • osvědčení o registraci silničního motorového vozidla

Při jednání je nutné předložit

 • občanský průkaz
 • doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu, není-li vlastník, popř. provozovatel státním občanem České republiky

V případě jednání za firmu

 • v případě, že žadatelem je fyzická osoba – živnostenský list,
 • v případě, že žadatelem je právnická osoba – výpis obchodního rejstříku

Formuláře 

Veškeré doklady se předkládají v originále, popř. v ověřených kopiích, vždy jedná osoba oprávněná nebo osoba s plnou mocí.

Kategorie: