Přestavba silničního vozidla

Řeší odbor dopravy, oddělení dopravně správních agend – technici registru vozidel

Žádost o povolení přestavby jednotlivého vozidla musí obsahovat

 • obchodní jméno, sídlo a právní formu právnické osoby a její identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, je-li žadatelem právnická osoba, nebo jméno a příjmení, pobyt, obchodní jméno, rodné číslo a identifikační číslo fyzické osoby, pokud bylo přiděleno, je-li žadatelem fyzická osoba,
 • druh a kategorie vozidla
 • účel pro který má být vozidlo používáno

Žádost o povolení přestavby jednotlivého vozidla musí být doložena těmito doklady (dokumentací):

 • podrobným popisem přestavby
 • návrhem na změnu údajů zapisovaných v technickém průkazu vozidla
 • technickým popisem a výkresovou dokumentací systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, pokud nebyla schválena jejich technická způsobilost typu,
 • technickým protokolem vydaným zkušební stanicí,
 • technickým průkazem vozidla,
 • osvědčením o registraci vozidla,
 • platným dokladem o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
 • správní poplatek u motorového vozidla 1 000 Kč, přípojná vozidla 1 000 Kč

Při jednání je nutné předložit

 • občanský průkaz
 • doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu, není-li vlastník, popř. provozovatel státním občanem České republiky

V případě jednání za firmu

 • v případě, že žadatelem je fyzická osoba – živnostenský list
 • v případě, že žadatelem je právnická osoba – výpis obchodního rejstříku

Formuláře

Veškeré doklady se předkládají v originále, popř. v ověřených kopiích, vždy jedná osoba oprávněná nebo osoba s plnou mocí.

 

 

 

Kategorie: