Ochrana přírody

Ochrana přírody je podmíněna výskytem významných rostlinných a živočišných druhů nebo přítomností přírodovědně cenných stanovišť s charakteristickými biotopy. Ty jsou nejčastěji vázány na významné přírodní celky podpořené geologickou a geomorfologickou strukturou a skladbou. Významným fenoménem posledních několika set let je člověk a jeho ovlivnění bezprostředního okolí sídel formou zemědělské a lesnické činnosti. Z toho důvodu se často nejcennější lokality s vysokým přírodním potenciálem a ekostabilizačními funkcemi, často i chráněné, nacházejí v hůře přístupných místech. Může se jednat o příkré svahy, strže, říční nivy a podobně.

Administrativní území města Opavy je z velké části tvořeno zemědělskou půdou (71 %) a ostatními (17 %) či zastavěnými plochami (5 %). Lesy a vodní plochy, tedy stabilnější části krajiny, tvoří minimum. I z toho důvodu se chráněná území (zvláště chráněná dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) nachází mimo území města. V obvodu obce s rozšířenou působností Opava (ORP Opava) lze nalézt 9 zvláště chráněných území, dvě území NATURA 2000, přírodní park, památné stromy a velkou škálu zvláště chráněných rostlin a živočichů. 

Využití území

Téměř tři čtvrtiny (70,8 %) administrativního území města Opavy jsou tvořeny zemědělskou půdou. Mezi ty patří orná půda (63,1 % z celkového území města), zahrady (4,2 %) a trvalé travní porosty (3,4 %). Lesy tvoří 5,3 % katastrálního území a vodní plochy jen 1,6 %. Plocha zastavěného území má rozlohu 486 ha, což činí 5,1 %. Zbytek představují ostatní plochy (sklady, území pro těžbu, komunikace a další plochy, které nelze zařadit jinam), které však představují celých 17,1 % území. Skladba využití jednotlivých ploch a jejich funkcí se v průběhu několika let výrazně nemění. Významnější je proto pohled na území z perspektivy několika desetiletí.

Více...

Městské lesy

Historie lesního majetku vlastněného městem Opava se datuje od roku 1277, kdy městu český král Otakar II. daroval 1 281,57 ha hvozdu (lesa) v oblasti obce Skřipov. Od tohoto data město postupně přikoupilo nebo získalo prostřednictvím pozemkové reformy v roce 1930 další lesní majetek v přilehlých katastrech. Již historicky je patrný eminentní zájem města Opavy na držbě lesního majetku a snaha na jeho prosperitě a rozšiřování držby. Majetek znárodněný v roce 1954 získává Statutární město Opava zpět v roce 1992 a od tohoto data zřizuje pro obhospodařování lesů organizaci Městské lesy Opava, p. o. Městské lesy Opava jsou samostatnou příspěvkovou organizací, která má právní subjektivitu, jedná svým jménem a nese majetkovou odpovědnost. Organizace hospodaří na 2 227,93 ha pozemků, z toho 2 167,77 ha tvoří porostní půda.

Více o městských lesích najdete na stránkách www.mestskelesyopava.cz

Ochrana přírody

V okolí Opavy se nachází několik území, která jsou významná z hlediska ochrany přírody a krajiny. Jedná se o maloplošná zvláště chráněná území, tj. o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace a přírodní památky. Kromě těchto významných lokalit se v okolí Opavy vyskytují také dvě území důležitá z hlediska celoevropského kontextu, tzv. soustavu chráněných území NATURA 2000.

Další kategorií územní ochrany patří významné krajinné prvky, kterých je na území města registrováno celkem 11. Jako významné krajinné prvky se označují ty části krajiny, které vyžadují zvláštní ochranu, ale nedosahují parametrů pro vyhlášení za zvláště chráněnou část přírody.

Dalším typem chráněných území jsou přírodní parky, které jsou zřizována k ochraně stavu území, cenného pro svůj krajinný ráz a soustředěné estetické a přírodní hodnoty. Na opavsku je zřízen Přírodní park Moravice. Jedná se o rozsáhlé území, neboť protíná celý Nízký Jeseník - počínaje u Dolní Moravice a konče vyústěním u Branky, včetně údolí Raduňky. Základem parku byly dvě státní přírodní rezervace rozkládající se na pravém břehu řeky - Valach (17 ha) a Kaluža (57 ha).  V roce 1982 bylo pak celé lesnaté údolí vyhlášeno oblastí klidu (30 km2), v roce 1986 se rozšířilo o údolí Raduňky.

Poslední významnou kategorií ochrany přírody jsou památné stromy. Ty jsou jakýmsi přesahovým tématem, neboť hrají velký význam nejen z pohledu své přírodní hodnoty, ale i z hlediska historie a kultury (tedy z hlediska společenských hodnot). Na Opavsku je v současnosti vyhlášeno 14 památných stromů. Jejich umístění najdete na živé mapě. Více informací se dozvíte také v praktickém průvodci s názvem Památné stromy Opavska.

V krajině je také vymezen tzv. územní ekosystém ekologické stability. Jde o vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů. 

Významné rostlinné a živočišné druhy

Území opavského okresu je osídleno již několik desítek tisíc let. Přes intenzivní zemědělskou a průmyslovou činnost posledních století se na něm dodnes vyskytuje většina ze 3 000 druhů vyšších rostlin a žije zde většina ze 40 000 druhů živočichů zjištěných v naší republice.

Významné rostlinné a živočišné druhy jsou vázány na přírodní a přírodě blízká stanoviště. Takové v okolí města nalezneme v údolních částech řeky Opavy a Moravice (údolní nivy, lužní lesy), dále v místech zatížených těžbou písků, sádrovce a štěrkopísků a ve zbývajících lesních komplexech Opavské pahorkatiny. Zvláště chráněné druhy jsou však také vázány na lokality spojené s činností člověka – jedná se již o zmíněné opuštěné těžebny hornin, ale i klasická lidská obydlí.

Mezi vybrané zvláště chráněné druhy patří:

 • Rorýs obecný (Apus apus) je tažný pták z řádů svišťounů hnízdící ve vysokých budovách ve starší městské zástavbě či v panelových domech s ventilačními průduchy, ve věžích nebo v továrních halách.
 • Velevrub tupý (Unio crassus) patří mezi velmi vzácné mlže v rámci České republiky a nachází se v toku řeky Moravice.
 • Klínatka rohatá (Ophiogomophus cecilia) je druh vážky podřádu šídel, která byla zaznamenána v blízkosti řeky Moravice a náhonu Strouha.

Město aktivně vytváří příhodné biotopy pro život významných živočišných druhů. Mezi takovéto biotopy patří mimo jiné také tzv. broukoviště. Ta vznikla v rámci revitalizace Městských sadů na přelomu let 2011 a 2012. 

Přírodní zajímavosti

Území Opavska obsahuje pestrou mozaiku zajímavých přírodě blízkých lokalit. Narazíme zde na jevy navázané na říční toky Opavy a Moravice. Jedná se o lužní lesy, údolní nivy, slepá říční ramena a společenstva navázaná na stojaté i tekoucí vody. V zemědělsky velmi obhospodařované krajině jsou velmi ceněnými biotopy zbylé lesní celky, které se většinou nacházející v hůře dostupných částech krajiny (strmé svahy, skalní výchozy či poblíž říčních toků). Propojuje se zde fenomén úrodných slezských nížin na severu, na ně navazujících pahorkatin se zvlněnou krajinou a horských částí Nízkého a Hrubého Jeseníku na jihu.

Jedním z významných území v těsné blízkosti Opavy je Stříbrné jezero - zaplavná část bývalého lomu, v němž se do začátku 60. let 20. století těžil sádrovec. Jižně od jezera protéká řeka Opava, v jejíž nivě se jezero nachází a která je také zdrojem vody v jezeře. V době povodní v roce 1997 byla řeka i jezero propojeny. Vyvýšené místo v severní části za jezerem vzniklo původně jako halda po odtěženém materiálu z jezera, která byla později osázena dřevinami. Oblast Stříbrného jezera je hojně využívána k rekreaci. 

Nedaleko města, v obci Stěbořice, se nachází Arboretum Nový Dvůr, které se rozkládá na ploše 23 ha, na níž nabízí přes 7 tisíc druhů rostlin. 

Další cenná přírodní území naleznete v publikaci Chráněná území Opavska. Ta obsahuje také popis naučných stezek na území Opavska, a sice naučné stezky Hvozdnie, Hanuše, Moravice a naučné stezky Mariánské louky. 

Zajímavé přírodní lokality představuje také publikace Opavskem pěšky i na kole skrz lesy, louky, pole I.

Nástroje ochrany přírody

Základními nástroji ochrany přírody na území města jsou zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb. 

Pro každé zvláště chráněné území je zpracován specifický plán péče, aby předmět ochrany daného území nebyl postižen či ohrožen. Téma ochrany přírody a krajiny je rovněž řešeno ve strategickém plánu města.

Nástrojem pro omezení nadměrné zástavby zemědělského půdního fondu (ZPF) jsou odvody za odnětí půdy z tohoto fondu. Plocha odňatá (respektive udělen souhlas k odnětí) ze ZPF mezi lety 2008 a 2012 činila na celém území ORP Opava 166 ha. Skutečný stav záboru pozemků je veden v evidenci příslušného Katastru nemovitostí. Obdobně jako u ZPF rozhoduje orgán ochrany přírody o odnětí pozemků plnění funkce lesa (lesní půdní fond - LPF). Zde bylo mezi lety 2008 a 2012 odňato téměř 7 ha.

Plocha pozemků se souhlasem k odnětí ze zemědělského půdního fondu (ZPS) a plocha pozemků odňatých z lesního půdního fondu (LPF)
Rok ZPF (trvale) ZPF (dočasně) LPF
2008 75,06 ha 0,11 ha 1,7726 ha
2009 21,37 ha 5,61 ha 1,1734 ha
2010 24,51 ha 22,27 ha 1,1224 ha
2011 5,14 ha 4,65 ha 1,6112 ha
2012 6,24 ha 1,01 ha 1,3006 ha
Celkem 132,32 ha 33,65 ha 6,9802 ha

Zdroj: OŽP MM Opava

Důležitou roli v ochraně přírody sehrávají také místní spolky a neziskové organizace. Věnují se zejména aktivní péči o přírodní lokality, vzdělávání v ochraně přírody či tvorbě odborných či popularizačních materiálů. Na území Opavy se nacházejí: 

 • Ekolyceum, o. s.; adresa: Stará Silnice 76, 747 07 Opava
 • NATURA Opava, o. s., Adresa: Edvarda Beneše 30, 747 05 Opava – Kateřinky
 • ZA OPAVU, o. s., Adresa: o.s. Za Opavu - Hobzíkova 3, 746 01 Opava
 • ZO ČSOP Ochránce, Adresa: SEMIX PLUSO, spol. s r.o., Rybníčky 338, 747 81 Otice
 • ZO ČSOP Přírodní park Moravice, Adresa: Podolská 88, 747 41 Hradec nad Moravicí

Mapy ochrany přírody

Mapový portál města Opavy

 • Stromy
 • Památné stromy
 • Výsadby stromů
 • Odstraněné stromy
 • Ochranu přírody
 • Údržbu zeleně
 • Hnízdiště rorýse obecného

Mapový portál Moravskoslezského kraje

 • Ochrany přírody
 • Chráněných ložiskových území
 • Rybářských revírů
 • Naučných stezek

Indikátory přírody a krajiny

Indikátor Hodnota Rok
Koeficient ekologické stability území 0,17 2012
Plocha zvláště chráněných území 0 ha 2012
Podíl zvláště chráněných území z celkové rozlohy administrativního území obce 0 % 2012
Celková zastavěná plocha 486 ha 2012
Podíl zastavěné plochy z celkové rozlohy administrativního území obce 5,1 % 2012
Rozloha ostatních ploch 1616 ha 2012
Podíl ostatních ploch z celkové rozlohy administrativního území obce 17,1 % 2012
Plocha zemědělské půdy 6697 ha 2012
Podíl zemědělské půdy z celkové rozlohy administrativního území obce 70,8 % 2012
Plocha lesní půdy 506 ha 2012
Podíl lesní půdy z celkové rozlohy administrativního území obce 5,3 % 2012
Vodní plocha 156 ha 2012
Podíl vodní plochy z celkové rozlohy administrativního území obce 1,6 % 2012
Plocha zastavěného území 1871 ha 2012
Plocha zastavitelného území 795 ha 2012

 

Další články v kategorii Ochrana přírody