Průzkum zájmu o kotlíkové dotace

Informace o zpracování osobních údajů na základě čl. 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Správce osobních údajů: Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 01 Opava, zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu:

  • Jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo a email

za účelem provedení anketního výzkumu zájmu obyvatel města Opavy o tzv. kotlíkové dotace a topo dobu 12 měsíců.

Správce osobních údajů: Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 01 Opava

Kontaktní údaje správce: Mgr. Roman Konečný, email: roman.konecny@opava-city.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Luděk Mandok, ludek.mandok@opava-city.cz    

Účel zpracování: provedení anketního výzkumu zájmu obyvatel města Opavy o tzv. kotlíkové dotace.

Právní základ zpracování osobních údajů: zpracování osobních údajů v rámci výkonu veřejné moci (čl. 6 odst. 1 písm. e) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Předání osobních údajů: osobní údaje nebudou předávány dalším organizacím nebo subjektům, zpracování bude prováděno výhradně správcem.

Práva subjektu osobních údajů:

  • mít přístup ke svým osobním údajům (dle čl. 15 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů),

  • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů),

  • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů,

  • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů,

  • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů,

  • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů,

  • podat proti Správci osobních údajů stížnost podle čl. 77 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Jsem informována, že mé osobní údaje vyplněné ve formuláři (jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo a email) budou zpracovávány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (známém též pod zkratkou GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) pro účely realizace průzkumu zájmu o tzv. Kotlíkové dotace pro rok 2019.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro realizaci všech nezbytných kroků směřující k realizaci anketního průzkumu zájmu obyvatel o projekt Kotlíkových dotací, po ukončení realizace potřebných výstupů budou tyto osobní údaje zničeny.

Vaše osobní údaje jsou úřadem důsledně chráněny před neoprávněným zasahováním, je zabezpečeno, aby nedocházelo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k takto vedeným osobním údajům, k jejich změně, zničení, či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Přístup k informačnímu systému je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv vnitřními předpisy.

Průzkum zájmu o kotlíkové dotace