Radniční kavárna k pronájmu

Radniční kavárna k pronájmu

Statutární město Opava dle  ust.  § 39  odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 201 m2 nacházejícího se v I. NP budov (dnešní radniční kavárnu):

- č. p. 382, část obce Město, na adrese Opava, Horní náměstí 382/69, která je součástí pozemku parc. č. 285 ležícího v katastrálním území Opava – Město,

- č. p. 381, část obce Město, na adrese Opava, Horní náměstí 381/67, která je součástí pozemku parc. č. 286 ležícího v katastrálním území Opava – Město, dle grafického znázornění, jež tvoří Přílohu č.1, včetně části pozemku parc. č. 582/1 o výměře 145 m2 ležícího v katastrálním území Opava – Město (prostor venkovní předzahrádky), dle grafického znázornění, jež tvoří Přílohu č. 2, za níže uvedených podmínek: 

-         měsíční nájemné musí činit nejméně 35.000,00 Kč + DPH

-         statutární město Opava má zájem na tom, aby provozovatel předmětu nájmu navázal na tradici a předmět nájmu tak provozoval jako kavárnu bez výrazného zásahu do nabízených služeb a sortimentu včetně zachování zavedené provozní doby

-         statutární město Opava rovněž preferuje zachování stávajícího prostorového uspořádání kavárny -  v případě záměru změny vnitřních prostor vyžaduje konkrétní návrh, který bude pečlivě posouzen

-         zájemce, zároveň s nabídkou výše nájemného předloží:

  • materiál o záměru využití prostor kavárny
  • reference o své dosavadní činnosti v provozování kaváren nebo restaurací
  • písemné čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči statutárnímu městu Opava
  • v případě nabídky právnickou osobou je třeba předložit výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán

-         zájemce bere na vědomí, že případné opravy a úpravy prostor bude provádět pouze se souhlasem pronajímatele a na své náklady, a ani v průběhu a ani po skončení nájmu nemá nárok na finanční kompenzaci

-         zájemce bere na vědomí, že vnitřní prostory jsou vybaveny movitými věcmi (nábytek + vybavení), a že tyto věci mohou být součástí pronájmu kavárny

-         zájemce bere na vědomí, že nový nájemce nesmí používat současný název kavárny „Kramer“

-         zájemce bere na vědomí, že nabízená výše nájmu nebude jediným kritériem výběru nového nájemce

-         s vybraným nájemcem bude uzavřena smlouva o nájmu nejdříve na 2 roky, která poté může být prodloužena o dalších 5 let

-         zájemce bere na vědomí, že do 10 dnů po podpisu smlouvy o nájmu zašle na konkrétní účet kauci ve výši 2 měsíčních nájmů bez DPH

-         případná prohlídka nemovitých věcí a prostor sloužících podnikání proběhne po telefonické domluvě

-         zájemci mohou své nabídky podávat do 31. 10. 2019 do 13,00 hod v zalepené obálce označené textem „NEOTVÍRAT – nabídka na pronájem kavárny“ na podatelně Magistrátu města Opavy, Horní náměstí 382/69; později podané nabídky nebudou hodnoceny

-         k otevření obálek bude stanovena tříčlenná komise, která se sejde dne

1. 11. 2019 v 9,00 hodin v zasedací místnosti Magistrátu města Opava, ve 2.p., Horní náměstí 382/69, Opava; u otevření obálek mohou být přítomni i zájemci, kteří podali nabídku

Statutární město Opava si vyhrazuje možnost zrušit záměr pronájmu kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu

O tomto záměru rozhodla rada města dne 28. 8. 2019

Bližší informace:  Mgr. Ivana Sýkorová, tel.: 553 756 803, 604 229 394, ivana.sykorova@opava-city.cz