Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla

Základní informace

Technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla schvaluje obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti.

Technická způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla se podle této životní situace neschvaluje, pokud se jedná o:

 • silniční vozidlo, u něhož je státem poslední registrace jiný členský stát EU, smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarská konfederace,
 • silniční vozidlo, jehož technická způsobilost je schválena příslušným orgánem jiného členského státu, je-li schválení platné ve všech členských státech,
 • silniční vozidlo jednotlivě vyrobené v jiném členském státě, u kterého žádá o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla až žadatel v ČR.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oprávněnou osobou k jednání je žadatel o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla.

Podmínky a postup řešení

 1. Obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla, pokud silniční vozidlo splňuje technické požadavky, které byly použitelné pro danou kategorii vozidla v České republice v době výroby vozidla, jedná-li se o:
 • nové silniční vozidlo
  • jednotlivě schválené příslušným orgánem jiného členského státu, nebo
  • jehož typ je schválen příslušným orgánem jiného členského státu,
 • silniční vozidlo člena diplomatické mise, nebo
 • silniční vozidlo jednotek požární ochrany.
 • Obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla, které není uvedeno v odstavci 1, pokud
  • splňuje technické požadavky, které byly použitelné pro danou kategorii vozidla v České republice v době výroby vozidla,
  • od jeho první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než
   • 8 let, jedná-li se o vozidlo kategorie M1, M2, N1, L, O, T nebo S, nebo
   • 5 let, jedná-li se o vozidla ostatních kategorií, a
  • splňuje emisní limity ve výfukových plynech podle normy EURO 2, jedná-li se o silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1.
 • Splnění podmínek podle odstavce 1 nebo 2 se prokazuje technickým protokolem vydaným zkušební stanicí. U vozidel podle odstavce 1 písm. a) se na postup zkušební stanice použije § 22 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb. obdobně.
 • Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla, uvede v rozhodnutí údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, jedná-li se o silniční vozidlo, které podléhá registraci. U silničních vozidel, která nepodléhají registraci, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností technické osvědčení silničního vozidla.
 • Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla.

  Dotčené instituce

  Příslušný je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

  Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na Magistrátu města Opavy je příslušným Odbor dopravy, Oddělení dopravně správních agend, Krnovská 71B, (I NP – technici registru vozidel):

  Kontakty na pracovníky registru silničních vozidel (rsv)

  Ivana Patyková

  553 756 924

  Technik registru vozidel

  Zdeňka Vašková

  553 756 911

  Technik registru vozidel

  Olga Laifertová, DiS.

  553 756 909

  Technik registru vozidel

  Luděk Riedel

  553 756 912

  Technik registru vozidel

   

  Úřední hodiny

  Pondělí

  08:00 – 17:00

  Úterý

  Zavřeno

  Středa

  08:00 – 17:00

  Čtvrtek

  08:00 – 14:00

  Pátek

  08:00 – 14:00

  Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

  K žádosti se přikládá:

  • doklad totožnosti žadatele (v případě zastupování doklad zmocněnce),
  • osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, bylo-li vydáno, a technický průkaz silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, byl-li vydán, nebo jiný doklad o schválení technické způsobilosti vozidla,
  • protokol o evidenční kontrole,
  • doklad o celním odbavení vozidla, pokud bylo silniční vozidlo dovezeno z jiného než členského státu, a
  • technický protokol vydaný zkušební stanicí.

  Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele se nevyžaduje.

  Formuláře

  Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla

  Plná moc - evidence vozidel

  Správní a jiné poplatky

  Správní poplatky jsou dány položkou 27 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

  Správní poplatek za schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla je 2000 Kč.

  Lhůty pro vyřízení

  Věc se nevyřizuje na počkání, průměrná doba vyřízení žádosti 3 pracovní dny, komplikovanější případy dle správního řádu do 30 dnů.

  Možnost řešit elektronicky

  K jednání se lze objednat elektronicky: Objednávka termínu na přepážky

  Právní předpisy

  Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů.

  Související právní předpisy

  • vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  Opravné prostředky

  Lze se odvolat u správního orgánu, který napadené nepravomocné rozhodnutí vydal (odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí). V případě řízení ukončeného pravomocným rozhodnutím lze podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení účastník řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí. Obnovy řízení se nemůže domáhat ten, kdo mohl důvod obnovy uplatnit v odvolacím řízení. O obnově řízení rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni. Obnova řízení je možná pouze tehdy, pokud vyšly najevo nové důkazy nebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, případně pokud bylo změněno nebo zrušeno podkladové rozhodnutí.

  Kategorie: