Stavební činnost

Řeší odbor výstavby.

Ve spolupráci s odborem hlavního architekta a územního plánu, odborem životního prostředí a odborem dopravy, Hasičským záchranným sborem MSK a Krajskou hygienickou stanicí MSK

Kdo je oprávněná (nebo zastupující) osoba?

Stavebník, popř. pověřený zmocněnec.

Co si musím připravit, přinést, koho přivést s sebou?

Odbor výstavby plní funkci stavebního úřadu pro stavby nebo opatření realizovaná ve správním obvodu obecného stavebního úřadu.

Konkrétním dotazem na stavebním úřadě, případně konzultací s autorizovaným projektantem nebo inspektorem občan zjistí, zda ke stavebním činnostem, které zamýšlí provádět, je třeba získat příslušná rozhodnutí, povolení či souhlas.

Nezbytná je součinnost s pracovníky odboru výstavby.

Ohlášení, žádosti, návrhy a další podání podle stavebního zákona, pro které prováděcí právní předpis určuje formu formuláře, lze činit pouze na těchto formulářích.

Všechny předepsané formuláře jsou k dispozici na podatelně MMO, na Odboru výstavby nebo v elektronické podobě v sekci Formuláře.

Archiv stavební dokumentace staveb na území SMO se nachází v budově MMO, Krnovská 71D, 746 01 Opava, tel.: +420 553 756 990

Termíny a lhůty

Časový horizont je různý v závislosti na náročnosti vedeného řízení, na kvalitě zpracované projektové dokumentace, rozsahu stavby a na připomínkách a námitkách účastníků řízení.

Odvolací orgán

Krajský úřad

Moravskoslezský kraj

Odbor územního plánování a stavebního řádu

28. října 117

702 12 Ostrava

Formuláře

01 Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Elektronické podání Ke stažení (docx)
Ke stažení (pdf)
02 Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Elektronické podání Ke stažení (docx)
Ke stažení (pdf)
03 Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Elektronické podání Ke stažení (docx)
Ke stažení (pdf)
04 Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Elektronické podání Ke stažení (docx)
Ke stažení (pdf)
05 Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Elektronické podání Ke stažení (docx)
Ke stažení (pdf)
06 Žádost o vydání společného povolení (pro společné územní a stavební řízení) Elektronické podání Ke stažení (docx)
Ke stažení (pdf)
07 Oznámení záměru (pro územní souhlas) Elektronické podání Ke stažení (docx)
Ke stažení (pdf)
08 Ohlášení stavby Elektronické podání Ke stažení (docx)
Ke stažení (pdf)
09 Žádost o stavební povolení Elektronické podání Ke stažení (docx)
Ke stažení (pdf)
10 Oznámení stavebního záměru se záměrem certifikovaného inspektora Elektronické podání Ke stažení (docx)
Ke stažení (pdf)
11 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Elektronické podání Ke stažení (docx)
Ke stažení (pdf)
12 Žádost o povolení předčasného užívání stavby Elektronické podání Ke stažení (docx)
Ke stažení (pdf)
13 Oznámení změny v užívání stavby (změna užívání bez souvisejících stavebních úprav) Elektronické podání Ke stažení (docx)
Ke stažení (pdf)
14 Ohlášení odstranění Elektronické podání Ke stažení (docx)
Ke stažení (pdf)
15 Společné oznámení záměru (pro společný územní souhlas a ohlášení) Elektronické podání Ke stažení (docx)
Ke stažení (pdf)
16 Oznámení dokončení stavby (pro novostavby, které se od 1.1.2018 nekolaudují) - Ke stažení
17 Oznámení dokončení změny stavby (pro změny stavby, které se od 1.1.2018 nekolaudují) - Ke stažení
18 Oznámení o zpracování zjednodušené dokumentace (pasportu) stavby - Ke stažení
19 Protokol o doložení digitální dokumentace Ke stažení
20 Žádost o kolaudaci stavby (pro povolení vydané před 1.1.2007) Ke stažení
21 Žádost o kolaudaci stavby - plyn (pro povolení vydané před 1.1.2007) Ke stažení
Kategorie: